skip to content

AudioBooks to Share Community

So we share > Audiobook, Knowledge, Accessibility news ETC.

You are not logged in.

 • Index
 •  » Books shelf
 •  » ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)
Topic rating: 2

#1 21-07-2011 11:22:04

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ทะเบียนหนังสือเสียง
Daisy(Ncc Only) ของห้องสมุดสมาคม

สามารถ
download ไฟล์รายชื่อหนังสือ (Microsoft Word)
ได้ ที่นี่
.zip ขนาด
705Kbลำดับที่ 2001-2095:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2001 วิชา ทุยนา สิริกร ปุยนภา
  และสุรชัย
  ธรรมิกสกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 14 นาที
 • D
  2002 หลากชาติ หลายพันธุ์ใต้ร่มเงาสยาม
  อาณัติ อนันตภาค ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรรณลักษณ์ ศรีสด (สวนอักษร)
  4 ช.ม. 14 นาที
 • D 2003 เรื่องเล่าจากดงลึก
  มาลา คำจันทร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  จุไรรัตน์ เจริญพานิชเสรี
  7 ช.ม. 57 นาที
 • D 2004 สมาธิแม่เอ๊ย
  ถือศิล ดิฐวัฒน์โยธิน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กฤติยา สินธุวราวรรณ (สวนอักษร)
  5 ช.ม. 37 นาที
 • D 2005 สงครามดอกรัก
  (จำนวน 2 แผ่น) โสภาค สุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อุษา สงนุ้ย 33 ช.ม.34 นาที
 • D 2006 มีเพียงดอกหญ้ามาให้เธอ
  สิริมา อภิจาริน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 5 ช.ม. 54 นาที
 • D
  2007 ธงชัย ใจดี บนทางสู่ดาว สัญญา
  อู่ตะเภา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 52 นาที
 • D
  2008 รหัสลับสุขภาพ มูลนิธิไฟเซอร์
  (ประเทศไทย) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 43 นาที
 • D 2009 เจ้าสาวพยศ
  บัวริน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ปิยะมาศ เปาอินทร์ 6 ช.ม. 36 นาที
 • D
  2010 ภาษารัก แกรีย์ แชปมัน /ชุตินันต์
  อิทธิรัตนา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม. 24 นาที
 • D
  2011 ก่อนอาทิตย์อัสดง พระไพศาล
  วิสาโล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม. 24 นาที
 • D
  2012 โลกใบเล็กของเด็กชายเก้าขวบ
  วีถีซอล /
  กาญจนา ประสพเนตร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 6 ช.ม. 46 นาที
 • D 2013 คนสำราญ
  งานสำเร็จ ว.วชิรเมธี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 34 นาที
 • D
  2014 ลูกเขา ลูกเรา ชาติ ภิรมย์กุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุรlk ตุลารักษ์ 6 ช.ม. 37 นาที
 • D
  2015 ปัญญาญาณไร้กาลเวลา แซนดี้
  จอห์นสัน /
  ธารา รินศานต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 9
  ช.ม.35 นาที
 • D 2016 ฝั่งแสงจันทร์
  ประชาคม ลุนาชัย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ณรงค์ จันทร์ทอง (สวนอักษร)
  8 ช.ม. 47 นาที
 • D 2017 ขอเพียงอีกวัน
  : For one more day มิตซ์ อัลบอม / อิทธิพน เรืองศรี
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บุษบา อุ้ยแจริญ (สวนอักษร)
  3 ช.ม. 59 นาที
 • D 2018 กรรมกรข่าว สรยุทธ
  สุทัศนะจินดา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  บุษยา อุ้ยเจริญ 3 ช.ม 04 นาที
 • D
  2019 เราเกิดมาทำไม สันโดษ : เคล็ดลับของความสุข
  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พัชรพร ไตรอังกูร 2 ช.ม 05 นาที
 • D
  2020 วิบากใจ วลัย นวาระ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุมิตรา ศรีสุพรัตน์ 9 ช.ม. 41
  นาที
 • D 2021 กิ่งมัลลิกา กฤษณา
  อโศกสิน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  รายการวิทยุศึกษา 9 ช.ม. 55 นาที
 • D
  2022 19 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
  อาภาภรณ์ โชติกเสถียร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปาณิสรา มาตาแก้ว 2 ช.ม. 40 นาที
 • D
  2023 100 วิธีรีดศักยภาพจากชีวิต
  พงษ์ ผาวิจิตร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปาณิสรา มาตาแก้ว 3 ช.ม. 45 นาที
 • D
  2024 เรื่องดีคนดี สถาบันครอบครัวรักลูก
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ปาณิสรา มาตาแก้ว 7 ช.ม.18 นาที
 • D
  2025 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ การพัฒนาสังคม
  พ.ศ. 2551-2554
  จังหวัดสมุทรปราการ
  สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
  จังหวัดสมุทรปราการ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 8 ช.ม. 27 นาที
 • D
  2026 โหรทองอินทร์ หมอดูเลข 7 ตัว
  โหรทองอินทร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 2 ช.ม. 18 นาที
 • D 2027 กฏแห่งกรรม
  พระอาจารย์วัลลภ ชวนปญโญ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุก 9 ช.ม. 37 นาที
 • D
  2028 เสรีภาพไม่ใช่การตามใจ
  เอ.เอส.นีล /
  สมบัติ พิศสะอาด
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปาณิสรา มาตาแก้ว 8 ช.ม. 24 นาที
 • D
  2029 พลังหัวใจยิ่งใหญ่ทุกวัน
  สตีเฟ่น อาร์โควีย์ /
  วัฒนา
  มานะวิบูลย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปาณิสรา มาตาแก้ว 13 ช.ม. 27 นาที
 • D
  2030 แม่นาคพระโขนง
  (จำนวน 2 แผ่น)
  คณะเกศทิพย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /คณะเกศทิพย์ 26 ชั่วโมง
 • D 2031 พระราชบัญญัติ
  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  พ.ศ. 2551 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 29 นาที
 • D 2032 วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่
  21 ประเวศ วะสี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  5 ช.ม. 30 นาที
 • D 2033 คู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย
  เล่ม 3
  (จำนวน 2 แผ่น) อาจารย์จีระ
  งอกศิลป์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  26 ช.ม. 55 นาที
 • D 2034 กับดักสุขภาพ
  11 ประการ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /โรงพยาบาลกรุงเทพ 1 ช.ม.20 นาที

 • D 2035 แด่เธอผู้มาใหม่ สันตินันท์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  โรงพยาบาลกรุงเทพ 36 นาที
 • D
  2036 การเดินทางครั้งใหม่ของชีวิต
  สุภาวดี หาญเมธี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/อาสาสมัคร
  2 ช.ม. 54 นาที
 • D 2037 โรงรับจำนำหมายเลข
  8 ซิต้า ลอว์ /
  รำพรรณ รักศรีอักษร
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 7 ช.ม. 20 นาที

 • D 2038 รวมกฏหมายกิจการโทรคมนาคม
  เล่ม 2
  (จำนวน 3 แผ่น) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
  แห่งชาติ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 23 ช.ม. 31 นาที

 • D 2039 รักร้อยพันใจ ดวงตะวัน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 15 ช.ม.54 นาที

 • D 2040 ฉันจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้มีแต่รอยยิ้ม
  สุภาวดี หาญเมธี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 3 ช.ม.23 นาที
 • D
  2041 ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป

  สาขาเวชกรรม เล่ม 3 กองการประกอบโรคศิลปะ
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /รัชนี อุทยานันท์ 2 ช.ม. 56 นาที

 • D 2042 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
  ในทุกรูปแบบ
  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  ทัณฑศถานหญิงกลาง 5 ช.ม.11 นาที

 • D 2043 เหยี่ยวทมิฬ (จำนวน 2 แผ่น)
  โก้วเล้ง / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 20 ช.ม. 18 นาที

 • D 2044 พยานใบ้ : Dumb Witness อกาธา คริสตี้
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 8 ช.ม. 06 นาที
 • D 2045 กรรมใดใครก่อ
  : เรื่องของกรรมและการระลึกชาติ
  พระชาญชัย อธิปัญโฌ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปิยะมาศ เปาอินทร์ 7 ช.ม.56 นาที

 • D 2046 มองซีอีโอโลก วิกรม กรมดิษฐ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ลลนา เกษมสันต์ ณ อยุธยา 9 ช.ม.
  29 นาที
 • D 2047 บุคลิก คลิก ความสำเร็จ
  ประณม ถาวรเวช ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ธนาคาร สแตนดาร์ต ชาร์เตอร์
  จำกัด 3 ช.ม 52 นาที.
 • D 2048 ดูได้ ดูดี
  เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวัง
  และสร้างสรรคสื่อ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 40 นาที
 • D 2049 ทางออกจากกับดักแห่งความรุนแรงในยุคทักษิณ

  พระไพศาล วิสาโล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 41 นาที

 • D 2050 นก คน ฝน ไฟ ปริญญากร วรวรรณ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข
  3 ช.ม. 29 นาที
 • D 2051 คู่มือ คุณ Fa : วิทยากรกระบวนการผู้สร้างการเรียนรู้
  แบบมีส่วนร่วม
  จริยา วิไลวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 7 ช.ม. 36 นาที
 • D
  2052 บทสวดมนต์ และสุขในการทำงาน
  น. ชูชัยมงคล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ชุติมา รัตนพิภพ 2 ช.ม. 47 นาที

 • D 2053 จุลสารเครือข่ายครอบครัว
  Farmily Network โรงพยาบาลกรุงเทพ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /โรงพยาบาลกรุงเทพ 1 ช.ม. 15 นาที

 • D 2054 การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
  พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /โรงพยาบาลกรุงเทพ 51 นาที
 • D
  2055 ความสุขในทุกอริยาบถ พุทธทาสภิกขุ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /โรงพยาบาลกรุงเทพ 1 ช.ม 06 นาที
 • D
  2056 กงสุลไทยในเมืองลาว พิษณุ
  จันทร์วิทัน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 7 ช.ม. 29 นาที
 • D
  2057 พลังแผ่นดิน สุภาวดี หาญเมธี
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุชาดา สนามชวด 4 ช.ม. 56 นาที
 • D
  2058 แค้น : Back Spin ฮาร์ลาน โคเบน /
  อริณี
  เมธเศรษฐ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  10 ช.ม. 39 นาที
 • D 2059 ตำราอาหารไทย
  จีน ฝรั่ง 400 ชนิด วัชรีพันธ์
  พิศนาคะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/ศุภวรรณ
  ขุมทอง 4 ช.ม. 10 นาที
 • D 2060 บุญที่ปลูก
  บทละครวิทยุโดย คมขาวทอง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์
  กันตนาและคณะเกศทิพย์ 6 ช.ม.
  26 นาที
 • D 2061 ข้าวต้มมัด ข้าวเหนียวปิ้ง
  อมราภรณ์ วงษ์ฝัก ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 37 นาที
 • D 2062 ขอหนูขึ้นเวที
  ชัยกร หาญไฟฟ้า ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 4 ช.ม. 06 นาที
 • D 2063 ชิโอการิ
  ที่สุดแห่งรัก อายะโกะ มิอูระ/
  วชิราวรรณ
  วรรณละเอียด ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อนัญญา สุนทรสวัสดิ์ 10 ช.ม. 07
  นาที
 • D 2064 น้ำดื่มสมุนไพร จากพืชและผลไม้
  ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 1 ช.ม. 14 นาที
 • D 2065 รวมเรื่องเล่า
  ปัญหาความเจ็บป่วย
  ประกันสังคมช่วยได้
  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 1 ช.ม. 23 นาที
 • D
  2066 ถามข้ามฟ้า ทีมงานวิทยุบีบีซี
  ภาคภาษาไทย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 3
  ช.ม. 20 นาที
 • D 2067 ความจริงแห่งชีวิต
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 1 ช.ม. 32 นาที

 • D 2068 ตื่นเถิดชาวไทย พระพรหมคุณาภรณ์
  (ป.อ.ปยุตโด) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พัชรพร ไตรอังกูร 2 ช.ม. 01 นาที

 • D 2069 พล นิกร กิมหงวน (ชุด 3)
  ตอน
  เจ้าชู้เอก กับเขยใหม่ ป.อินทรปาลิต
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  / บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
  (มหาชน) 6 ช.ม. 12 นาที
 • D 2070 ปริศนาสอนธรรม
  ท่านสิงหเสนเถระ /
  อภิชัย
  โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มพนักงานบริษัท ทีเอ็นเอส
  ไทยแลนด์ จำกัด 4 ช.ม. 07 นาที
 • D
  2071 เพราะแม่สอนไว้ ดร.เจิมศักดิ์
  ปิ่นทอง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
  1 ช.ม. 24 นาที
 • D 2072 อาหารบำรุงสุขภาพ
  2 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
  (มหาชน) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
  (มหาชน) 1 ช.ม.29 นาที
 • D 2073 รู้เก็บรู้ใช้
  องอาจ จิระอร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
  (มหาชน) 5 ช.ม. 02 นาที
 • D 2074 อุ่นไอรัก
  เกราะแห่งชีวิตและครอบครัว
  แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธุศรี
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
  (มหาชน) 4 ช.ม. 36 นาที
 • D 2075 รู้รอบด้านแผนการเงิน
  ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
  (มหาชน) 3 ช.ม. 23 นาที
 • D 2076 รวมนิทานสำหรับเด็ก
  น้านกฮูก ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
  (มหาชน) 18 นาที
 • D 2077 งานได้ผล คนก็เป็นสุข
  พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
  (มหาชน) 3 ช.ม. 35 นาที
 • D 2078 ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี
  พุทธทาสภิกขุ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
  (มหาชน) 1 ช.ม. 42 นาที
 • D 2079 ตำราการนวดไทย
  เล่ม 1 ยงศักดิ์ ตันติปิฏก
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ และรัชนี อุทยานันท์
  10 ช.ม. 26 นาที
 • D 2080 สอนนาค ชีวิตพระ
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พัชรพร ไตรอังกูร 1 ช.ม. 40 นาที

 • D 2081 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รัฐสภา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุก 2 ช.ม. 13 นาที

 • D 2082 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
  พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 กลุ่มงานกฏหมายและคดี
  กองการประกอ โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 4 ช.ม. 32 นาที
 • D 2083 เฉลย
  MC 313 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 9 ช.ม. 20 นาที

 • D 2084 รู้รอบเหตุการณ์สำคัญของโลก
  : when นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /คณกร เถรว่อง 3 ช.ม. 36 นาที
 • D 2085 จากโชติช่วงสู่อัสดงแห่งจักรวรรดิโรมัน
  เอกนรี พรปรีดา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /คณกร เถรว่อง 5 ช.ม. 45 นาที
 • D 2086 The
  Reader Burnhart Shrim /สมชาย วิพิทมากูล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 5
  ช.ม. 53 นาที
 • D 2087 ภูมิปัญญาแห่งกาลสมัย
  : ครูฝึกจิตวิญญาณแนวใหม่
  เวย์น ไดเออร์ /พรรณี ชูจิรวงศ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 10 ช.ม. 28 นาที

 • D 2088 ชีวิตสดใสพลังใจต้องเข้มแข็ง
  นายแพทย์ เทอดศักดิ์ เดชคง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
  (มหาชน) 2 ช.ม. 40 นาที
 • D 2089 เราจะพบกันอีกที่สวรรค์ของฉัน
  คริสเทล ซาเคิล /
  แก้ว พิกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 5
  ช.ม. 05 นาที
 • D 2090 บันทึกลักนักสืบน้อย
  ชัยกร หาญไฟฟ้า ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 3 ช.ม. 47 นาที
 • D 2091 7 ปี
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
  : ตัวอย่างผลงาน
  การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
  ส่วนวิจัยและวิชาการ
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 6 ช.ม 07 นาที
 • D
  2092 แจกันดอกหญ้า ชอนตะวัน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 13 ช.ม. 28 นาที
 • D 2093 นิมิตมาร
  แก้วเก้า ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วันทนา ศรีทับทิม 14 ช.ม. 37 นาที

 • D 2094 มนตร์เพียงรัก ฬีฬ่า ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 16 ช.ม 47 นาที

 • D 2095 ช ช้าง กับ ค ฅน ศรัณย์ ทองปาน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข
  2 ช.ม. 20 นาที

Offline

 

#2 21-07-2011 12:14:07

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ลำดับที่ 2096-2200:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2096 เมาท์แม่ ชาติ ภิรมย์กุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุรสา ตุลารักษ์ 4 ช.ม. 39 นาที

 • D 2097 วิธีเสริมสร้างมิตรภาพและชนะใจคน
  เดล คาร์เนกี้ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 10 ช.ม. 18 นาที
 • D 2098 กฏกระทรวง
  กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
  สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
  และคนชรา พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 38 นาที
 • D 2099 ทายาทสวรรค์
  กานติมา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  รัมภา ทับเที่ยง 11 ช.ม. 06 นาที

 • D 2100 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 2
  ช.ม 43 นาที
 • D 2101 พระจันทร์ทะเลทราย
  ประภัสสร เสวิกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 15 ช.ม 11 นาที
 • D 2102 ทุกข์สำหรับเห็นแต่สุขสำหรับเป็น
  พระพรหมคุณาภรณ์
  (ป.อ. ปยุตโต)
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อนัญญา สุนทรสวัสดิ์ 3 ช.ม. 08
  นาที
 • D 2103 หลักการตลาด คณาจารย์ประจำแขนงวิชาการตลาด
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 10 ช.ม. 20 นาที

 • D 2104 ขุมทองของผู้นำ จอห์น
  ซี แม็กซ์เวลล์ /
  นพดล เวชสวัสดิ์
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 10 ช.ม.26 นาที

 • D 2105 รวมกฏหมายกิจการโทรคมนาคม
  เล่ม 1 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
  แห่งชาติ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  15 ช.ม.47 นาที
 • D 2106 รวมข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
  (สนามเล็ก)
  10 ปี (2539-2549) - ทัณฑสถานหญิงกลาง
  8 ช.ม. 50 นาที
 • D 2107 เพลงรักริมขอบฟ้า
  ดวงตะวัน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 15 ช.ม.29 นาที
 • D 2108 หมายิ้มได้
  คนร้องไห้เป็น ชนิกานต์ ชาติพงศ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 1 ช.ม.22 นาที
 • D 2109 สวัสดิการพื้นฐาน
  (Social Safety Net) :
  รากฐานความเป็นธรรมทางรายได้
  คณะทำงานการกระจายรายได้
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 16 ช.ม. 35 นาที

 • D 2110 รวมกฏหมายกิจการโทรคมนาคม
  เล่ม 3
  (จำนวน 2 แผ่น) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง
 • D 2111 ทอดยอด
  ไพวรินทร์ ขาวงาม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ณรงค์ จันทร์ทอง (สวนอักษร)
  4 ช.ม. 25 นาที
 • D 2112 เรื่องเล่าของหมอเบิร์ท
  อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บุษยา อุ้ยเจริญ 5 ช.ม. 42 นาที

 • D 2113 อาหารเพิ่มรายได้ : ตำรับลุงขาวไขอาชีพ
  มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 2 ช.ม. 46 นาที
 • D 2114 มนุษย์กับสันติภาพ
  รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 11 ช.ม. 40 นาที

 • D 2115 On the Banks of Plum Creek : บ้านเล็กริมห้วย
  (ภาคภาษาอังกฤษ)
  Laura Ingalls Wilder ทัณฑสถานหญิงกลาง 5 ช.ม.
  51 นาที
 • D 2116 ทวาร 6 ศาสตร์แห่งการรู้ทันตนเอง
  ทันตแพทย์สม สุจิรา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 43 นาที

 • D 2117 อร่อยทำเงิน ยศพิชา คชาชีวะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 3 ชั่วโมง
 • D 2118 พรกามเทพ
  วลัย นวาระ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/
  สุวรรณี
  ศรีขาว 7 ช.ม. 46 นาที
 • D 2119 ประวัติการแพทย์จีนโดยสังเขป
  ณฐมณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 55 นาที
 • D 2120 แดนดาว
  แก้วเก้า ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วันทนา ศรีทับทิม 10 ช.ม.56 นาที
 • D
  2121 ชีวิตเสรี พระอาจารย์ยุทธนา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  พัชรพร ไตรอังกูร 2 ช.ม.06 นาที
 • D
  2122 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย ภาคกลาง
  ธวัชชัย ปทุมล่องทอง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 5 ช.ม. 05 นาที
 • D
  2123 ศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี : The Key of Life ขุนทอง
  อสุนี ณ อยุธยา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรัชญ์ยศ โชติพิทักษ์กุล
  2 ช.ม. 17 นาที
 • D 2124 เดอะท็อปซีเคร็ด
  : The Top Secret สม สุจิรา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 7 ช.ม. 28 นาที
 • D 2125 ระหว่างดอกไม้กับต้นข้าว
  ว.วินิจฉัยกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 2 ช.ม. 18 นาที
 • D 2126 ตำบลช่อมะกอก
  วัฒน์ วรรลยางกูร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  4 ช.ม. 34 นาที
 • D 2127 จินตนาการไม่รู้จบ
  มิชาเอ็ล เอ็นเต้ /
  รัตนา รัตนดิลกชัย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาภาวดี กาญจนรุจิวงศ์ 17 ช.ม.
  58 นาที
 • D 2128 หิมะกลางทะเลทราย
  กิ่งฉัตร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 6 ช.ม. 08 นาที
 • D 2129 ร้อยแปดพันเก้า
  เรื่องราวรอบรู้อยู่คู่คนไทย
  สุขกมล สันติพร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 5 ช.ม. 45 นาที
 • D 2130 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย
  ภาคใต้ ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 4 ช.ม. 41 นาที
 • D
  2131 กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ
  ดวงตะวัน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 16 ช.ม. 20 นาที
 • D 2132 ปริศนารักจากกามเทพ
  อัญชรีย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 14 ช.ม. 28 นาที
 • D 2133 ลา
  แมร์ลา พัชรศรี เบญจมาศ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วัฒนียา เถาว์ทิพย์ 2 ช.ม. 57 นาที
 • D
  2134 มายาสีเลือด โสภี พรรณราย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 10 ช.ม. 47 นาที
 • D 2135 สยาม
  คือบ้านของเรา เอ็ดน่า บรูเนอร์
  บัลค์ลีย์ /
  เด็กวัฒนาฯ รุ่น
  100 ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อุดม ศรีเมลืองกุล 20 ช.ม.20 นาที
 • D
  2136 เขี้ยวขอคนอสรพิษ ตรี อภิรุม
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 7 ช.ม. 37 นาที
 • D
  2137 เทพธิดาพยาบาล วลัย นวาระ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 10 ช.ม. 50 นาที
 • D 2138 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย
  ภาคอีสาน ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 4 ช.ม. 42 นาที
 • D 2139 สาวทรงเสน่ห์
  เจน ออสเตน /
  จูเลียด ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 16 ช.ม.48 นาที
 • D 2140 พลาด
  : One False Move ฮาร์ลาน โคเบน /อริณี เมธเศรษฐ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  10 ช.ม. 15 นาที
 • D 2141 หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ
  ทองคำ ศรีโยธิน
  และสมคิด
  ลวางกูร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ธนาคารสแตนดาร์ต ชาร์เตอร์
  4 ช.ม.15 นาที
 • D 2142 ลำเนาลม กิ่งฉัตร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 20 ช.ม. 21 นาที
 • D 2143 ใต้ร่มฉัตร
  : หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์
  นรุตม์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 8
  ชั่วโมง
 • D 2144 สงครามอารมาเกตโตน
  ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 6 ช.ม 01 นาที
 • D 2145 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

  (หน่วย 1-7 ) รศ.ศรีราชา เจริญพานิชและคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 39 นาที
 • D
  2146 ผู้หญิงช่างฟ้อง อิศริยา
  สายสนั่น ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อาสาสมัคร 3 ช.ม. 39 นาที
 • D 2147 หลุยส์
  เบรลล์ แสงสว่างของคนในโลกมืด
  Beverley Birch /
  ภควตี วีระภาสพงษ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อุษา สงนุ้ย 2 ช.ม. 09 นาที
 • D 2148 คุยกับประภาส
  ประภาส ชลศรานนท์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 03 นาที
 • D
  2149 อิฐ นิ้วกลม  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม.54 นาที
 • D
  2150 ผู้หญิงขี้เล่า ดีเจนภาพร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สราญลักษณ์ ไชยตัน 3 ช.ม. 42 นาที
 • D
  2151 ประตูสู่สภาวะใหม่ : คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตาย
  และช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย
  โซเกียล รินโปเซ/พระไพศาล
  วิสาโล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/วรนุช
  ปานใจ 12 ช.ม. 54 นาที
 • D 2152 ยอดเรื่องเล่าจากจีน
  คีรีบูน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 3 ชั่วโมง
 • D
  2153 มังกรอันดามัน พันทิวา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 11 ช.ม. 31 นาที
 • D
  2154 ค่าของหัวใจ กิ่งฉัตร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 13 ช.ม 51 นาที
 • D 2155 ประสบการณ์ขนหัวลุก
  แดง บางกรวย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 1 ช.ม. 41 นาที
 • D
  2156 ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต
  Lai Dong Jin /
  วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กัญจน์ พลสงคราม 8 ชั่วโมง
 • D
  2157 ฟ้าโลมดิน จามรี พรรณชมพู
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 9 ช.ม. 01 นาที
 • D
  2158 กาลครั้งหนึ่งว่าด้วยตำนานกับวัฒนธรรม
  ปฐม หงษ์สุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 10 ช.ม.48 นาที
 • D
  2159 ตำนานนักสู้คู่มังกร ตอน
  เอลเดสต์ กำเนิดปริศนาเอรากอน
  เล่ม 2 (จำนวน 2 แผ่น) คริสโตเฟอร์
  เปาลินี /พิธทพร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 29 ช.ม.15 นาที
 • D 2160 จอมโจรจอมใจ
  ชอลิ้วฌอียง โก้วเล้ง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ละครจากกลุ่มอาสาสมัคร(บ้านดนตรี)
  2 ช.ม. 32 นาที
 • D 2161 แม่เล่าให้ฟัง
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
  เจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 1 ช.ม. 46 นาที
 • D 2162 20 ปี
  พบหมอศิริราช : รวมบทรายการโทรทัศน์
  พบหมอศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 2 ช.ม. 05 นาที
 • D 2163 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
  พ.ศ. 2541 พร้อมด้วยกฏกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัต
  สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กระทรวงสาธารณสุข
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  / วรนุช ปานใจ 6 ช.ม. 17 นาที
 • D 2164 จิต
  5 ปั้นยอดมนุษย์ ฮารเวิร์ด
  การ์ดเนอร์ /
  เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  / วรนุช ปานใจ 7 ช.ม. 21 นาที
 • D 2165 เราสูญเสียมันไปตอนไหน
  อธิคม คุณาวุฒิ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ณรงค์ จันทร์ทอง (สวนอักษร)
  3 ช.ม. 57 นาที
 • D 2166 บ่วงหงส์ กิ่งฉัตร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 11 ช.ม. 55 นาที
 • D 2167 เดินสู่อิสรภาพ
  ประมวล เพ็งจันทร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 11 ช.ม. 40 นาที
 • D 2168 ผจญภัยในห้วงฝัน
  อะมีราห์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  B2S 6 ช.ม. 42 นาที
 • D 2169 พันเจีย : มหาทวีปเปลี่ยนพันธุ์มนุษย์
  วรากิจ เพชรน้ำเอก ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 4 ช.ม. 27 นาที
 • D 2170 ความฝันอันสูงสุด
  ผู้กองแคน ดวงพร อัศววิไล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พิชชาภา ปานใจ 4 ช.ม. 03 นาที
 • D 2171
  คนคอยน้ำใจ อยู่ใกล้แค่ปรายตา
  อาณาจักร เจริญวงศ์ศักดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 2 ช.ม. 40 นาที
 • D 2172 เลี้ยงลูกทั้งทีต้องให้ดี
  : สูตรปูทางชีวิตลูก เกรียงศักดิ์
  เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 2 ช.ม. 26 นาที
 • D 2173 นิทานกล่อมเด็กแสนสนุก
  วีรศักดิ์ จิรกุลชัยวงศ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 32 นาที
 • D 2174 สงครามเงิน ว.วินิจฉัยกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  11 ช.ม. 16 นาที
 • D 2175 ธรรมะน้ำเอก ว.วชิรเมธี
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กานดา อนุรักษ์กมลกุล 5 ช.ม.
  08 นาที
 • D 2176 ด้วยแรงอธิษฐาน กิ่งฉัตร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 19 ช.ม.14 นาที
 • D 2177 ลูกผู้ชายชื่อลี
  : Not to worry mum - ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ละครจากกลุ่มอาสาสมัคร (บ้านดนตรี)
  1 ช.ม. 19 นาที
 • D 2178 95 วิธีเอาชนะโรคนอนไม่หลับ
  กนกรัตน์ วีรานุวัตติ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 54 นาที
 • D 2179 เอลิซา สวัสดีสุนัขเรือนจำ
  ธนาภัค ภัทรกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 2 ช.ม. 10 นาที
 • D 2180 ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่
  : การค้นพบระเบียบในโลกไร้ระเบียบ
  ม ร์กาเร็ต เจ.วิคเลย์ /เพชรรัตน์
  พงษ์เจริญสุข ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 8 ช.ม. 35 นาที
 • D 2181 จันทรา
  อุษาคเนย์ วรรณวรรธน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 15 ช.ม. 29 นาที

 • D 2182 แก๊งจิ๋วเจาะคดี ตอน จอมโจรยี่สิบหน้า
  เอโตกาวา รัมโป /
  ยุวลักษณ์
  ลิขิตธนวัฒน์ มูระเซะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 4 ช.ม. 52 นาที
 • D 2183 ช้างไม่นั่งทับรถ
  ผจญภัยไปกับเจเรมี่เจมส์
  เดวิด เฮนรี่ วิลสัน /
  วิลาวัณย์
  ฤติศานต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 2 ช.ม. 31 นาที
 • D 2184 กลายเป็นหมา
  คว้าความสำเร็จ เจฟฟ์ เบิร์ซ
  /
  มรกต เบญจวัฒนานันท์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 3 ช.ม. 21 นาที
 • D 2185 สูตรลับ
  Anti-aging จากพระไตรปิฏก นายแพทย์กฤษดา
  ศิรามพุช ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ฆฤณิน
  สังขตุลย์ 6 ชั่วโมง
 • D 2186 เราหลงลืมอะไรบางอย่าง
  วัชระ สัจจะสารสิน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 6 ช.ม. 43 นาที
 • D
  2187 ไสยดำ โสภี พรรณราย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วาสนา
  กลีบเมฆ 13 ช.ม.08 นาที
 • D 2188 พันหนึ่งเม็ดทราย
  คีตกาล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 15 ช.ม. 06 นาที
 • D 2189 หิมะกลางฤดูร้อน
  พระโชติกะ /มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กานดา
  อนุรักษ์กมลกุล 7 ช.ม. 25 นาที
 • D
  2190 สามก๊ก ฉบับคนขายชาติ (จำนวน
  8 แผ่น) เรืองวิทยาคม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  158 ช.ม.37นาที
 • D 2191 ชีวประวัติพุทธสาวก
  เล่ม 2 จำเนียร ทรงฤกษ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กานดา
  อนุรักษ์กมลกุล 22 ช.ม.58 นาที
 • D
  2192 ดอกไม้บนภูเขา สองขา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 10 ช.ม.46 นาที
 • D 2193 ภาพพรางใจ
  นายา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  สุชาดา
  สนามชวด 11 ช.ม. 16 นาที
 • D 2194 การจัดการมุมมองนักบริหาร
  ดร.จุฑา เทียนไทย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ 20 ช.ม.27 นาที
 • D 2195 ทรายกระซิบ
  นายา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  สุชาดา
  สนามชวด 14 ช.ม.29 นาที
 • D 2196 เพลิงบุญ
  กฤษณา อโศกสิน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  11 ช.ม.20 นาที
 • D 2197 เหมือนทะเลมีเจ้าของ
  อัศศิริ ธรรมโชติ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 41 นาที
 • D 2198 กลุยุทธ์ในชีวิตประจำวัน
  นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุจิตรา
  เดชสุวรรณาชัย 2 ช.ม. 36 นาที
 • D
  2199 รอยรักเรไร นายา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  สุชาดา
  สนามชวด 11 ช.ม 55 นาที
 • D 2200 อบจันทร์
  ชนานา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ละครคณะ
  213 12 ช.ม.24 นาที

Offline

 

#3 21-07-2011 12:56:34

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ลำดับที่ 2201-2290:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2201 หนึ่งสลึง เกินร้อย วรรณดา
  วงศาโรจน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  3 ช.ม. 26 นาที
 • D 2202 สายใยแห่งความรัก
  อุดม วิเศษสาธร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 5 ช.ม.06 นาที
 • D 2203 บ้านนี้ผีดุ
  ชุดที่ 6 ตอนศพใต้เตียง, เธอคือใคร,
  ผีหัวขาด,วิญญาณบนรถไฟ, แก้บนผี,
  ภาพลวงตา,อยู่ไม่ได้แล้ว,
  ผีมะม่วง, ผีที่ทางรถไฟ,วิญญาณโหด,รักพยาบาล
  รายการบ้านนี้ผีดุ  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ภาณุ เนียมสมบุญ
  2 ช.ม.38 นาที
 • D
  2204 กฏแห่งกระจก โยชิโนริ โนงุจิ
  /ทิพยวรรณ ยามาโมโตะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  1 ช.ม. 12 นาที
 • D 2205 ชมนกชานกรุงทุ่งคู้สลอด
  ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/รัชนี
  อุทยานันท์ 3 ช.ม. 10 นาที
 • D 2206 เปิดเมืองแปลก
  ณวัฒน์ อิสระไกรศีล ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 51 นาที
 • D 2207 คำถามพร้อมธงคำตอบ
  ข้อสอบเนติบัณฑิต
  พ.ศ.2529-2549 เนติบัณฑิตยสภา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  20 ช.ม. 48 นาที
 • D 2208 รวมคำบรรยาย ภาค
  1 สมัยที่ 58
  กฏหมายอาญา มาตรา
  1-58, 107-208 อ.วีระชาติ เอี่ยมประไพ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  22 ช.ม.03 นาที
 • D 2209 เด็ก ผู้หญิง คนแก่
  แมว และผม อัศศิริ ธรรมโชติ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม 12 นาที
 • D 2210 สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง
  วินทร์ เลียววาริณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ณรงค์
  จันทร์ทอง (สวนอักษร) 4 ช.ม.06 นาที
 • D
  2211 วิวาห์ลวงรัก ชลาลัย ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 11 ช.ม 27 นาที
 • D 2212 ทางชนะ ชาติ
  กอบจิตติ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 2 ช.ม 08 นาที
 • D
  2213 เรื่องดี ๆ สำหรับเด็กดี
  1 เบญจวรรณ แว่วศรี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 3 ช.ม.10 นาที
 • D 2214 นิทานแต้มฝัน
  Anne-Christine Dussart /
  ตุลนาถ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  บริษัทหลักทรัพย์ภัทร
  จำกัด (มหาชน) 1 ช.ม. 03 นาที
 • D 2215 บ้านทรายทอง
  ก.สุรางคนางค์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  17 ช.ม. 27 นาที
 • D 2216 พจมาน สว่างวงศ์
  ก สุรางคนางค์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  15 ช.ม. 09 นาที
 • D 2217 รวมข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
  10 สมัย (2538-2548)
  (จำนวน 2 แผ่น) สำนักงานศาลยุติธรรม
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 32 ช.ม. 04 นาที
 • D
  2218 หมอไทยไปนอก ส.ฟลอริดา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บุษยา
  อุ้ยเจริญ (สวนอักษร) 2 ช.ม. 30 นาที
 • D
  2219 อัจฉริยะเรียนสนุก วนิษา
  เรช ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/รัชนี
  อุทยานันท์ 3 ช.ม. 29 นาที
 • D 2220 ฉันดื่มดวงอาทิตย์
  บินหลา สันกาลาคีรี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มาริน
  จันทร์ใส (รพ.กรุงเทพ) 1 ช.ม. 07 นาที
 • D
  2221 ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
  ในตำแหน่ง
  ผู้ช่วยผู้พิพากษา (จำนวน
  3 แผ่น) อนันต์ เนติพุทธาวรกุล
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 34 ช.ม. 45 นาที
 • D
  2222 พจนานุกรมศัพท์ และสำนวนกฏหมายอังกฤษ-ไทย
  (จำนวน
  2 แผ่น) ธง วิทัยวัฒน์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  24 ช.ม. 31 นาที
 • D 2223 ปฏิบัติการลับฉบับยัยตัวร้าย
  เล่ม 1-2 White cream ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  15 ช.ม.10 นาที
 • D 2224 เมื่อแม่เป็นครู
  สอนหนูใช้เงิน Fujisawa Kumi /
  อรุณ - โรจน์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  5 ช.ม. 56 นาที
 • D 2225 หลุมพรางความสำเร็จ
  Robert J. HerbolD /
  ยาดา สุยะเวช ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาส/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 10 ช.ม.07 นาที
 • D 2226 กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์
  เล่ม 2 สุวิทย์ มูลคำ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ 3 ช.ม. 27 นาที
 • D 2227 รักเหมียวๆ
  ขอเกี่ยวหัวใจ เล่ม 1-2 คิม ยู
  รี / แพรจิรา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  14 ช.ม.07 นาที
 • D 2228 กลยุทธ์การสอนคิดเชิงกลยุทธ์
  เล่ม 9 สุวิทย์ มูลคำ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ 3 ช.ม.28 นาที
 • D 2229 เมียหลวง
  (จำนวน
  2 แผ่น) กฤษณา อโศกสิน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 19 ช.ม.56 นาที
 • D 2230 ร้านชำสำหรับคนอยากตาย
  ฌอง เติลเล่ /
  ปราย พันแสง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 3 ช.ม. 22 นาที
 • D 2231 ดอกแก้วกัลยา
  ธิดาดอย วรการ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ละครคณะ
  213 15 ช.ม. 10 นาที
 • D 2232 ลูกผู้ชายตัวจริง
  จตุรงค์ กอบแก้ว และ
  ทรงพันธุ์
  พุกจิกดา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บุษบา
  อุ้ยเจริญ (สวนอักษร) 3 ช.ม. 16 นาที
 • D
  2233 ยุทธการทุ่งวอเตอร์ชิป
  ริชาร์ต อดัมส์ /
  สุดจิต ภิญโญยิ่ง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 18 ช.ม.42 นาที
 • D 2234 ชั่วโมงแห่งความคิดดี
  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวัทนีย์
  หวั่งเพชร (รพ.กรุงเทพ) 2 ช.ม. 08
  นาที
 • D 2235 ชีวิตนอกบ้าน ปุระชัย
  เปี่ยมสมบูรณ์ อยู่อย่างไรในนิวซีแลนด์
  มนตรี แสนสุข ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ธนาคารสแตนดาร์ด
  ชาร์เตอร์ 6 ช.ม.50 นาที
 • D 2236 Harry Potter Book 5
  The Order of the Phoenix (จำนวน 2 แผ่น) J.K Rowling ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  Random
  House Inc. 26 ช.ม.29 นาที
 • D 2237 My English Book 4 ไม่ระบุ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  1 ช.ม.03 นาที
 • D 2238 สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว
  สิ่งนั้นดีเสมอ นพ. เทอดศักดิ์
  เดชคง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มีนา
  ทาหอม 3 ช.ม.21 นาที
 • D 2239 เอดส์ไดอารี่
  4 : เพื่อเพื่อน เพื่อฝัน เพื่อวันที่เหลืออยู่
  แก้ว ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 9 ช.ม.18 นาที
 • D 2240 My English Book 5 ไม่ระบุ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง  1 ช.ม.57 นาที
 • D
  2241 ร้อยป่า ภาคสมบูรณ์
  (จำนวน
  6 แผ่น) อรชร-พันธุ์ บางกอก ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วาสนา
  กลีบเมฆ 62 ช.ม. 32 นาที
 • D 2242 ณ ที่นี้ยังมีรัก
  พรรณวดี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  B2S
  7 ช.ม. 01 นาที
 • D 2243 ณ ที่ซึ่งรุ้งตัดแวง
  เรียวจันทร์ ผลอนันต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  10 ชั่วโมง
 • D 2244 โลภาภิวัฒน์ พิชัย
  วาศนาส่ง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  บุษยา
  อุ้ยเจริญ (สวนอักษร) 3 ช.ม.15 นาที
 • D
  2245 นิทานกริมม์ เล่ม 1 ยาค็อปและวิลเฮล์ม
  กริมม์ /
  อาษา ขอจิตต์เมตต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม.01 นาที
 • D 2246 ยอดคน : กุญแจสู่ความสำเร็จ
  20 ดอก เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  8 ช.ม.06 นาที
 • D 2247 ใครว่าผมอภิสิทธิ์
  สมจิตต์ นวเครือสุนทร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บุษยา
  อุ้ยเจริญ (สวนอักษร) 3 ช.ม 11 นาที
 • D
  2248 นิทานกริมม์ เล่ม 2 ยาค็อปและวิลเฮล์ม
  กริมม์/
  อาษา ขอจิตต์เมตต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม 17 นาที
 • D 2249 นิทานกริมม์
  เล่ม 3 ยาค็อปและวิลเฮล์ม
  กริมม์/อาษา ขอจิตต์เมตต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม04 นาที
 • D 2250 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
  ฝ่ายผลิตหนังสือตำร วิชาการคอมพิวเตอร์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 35 นาที
 • D 2251 ผู้สละโลก
  วศิน อินทสระ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  อาสาสมัคร
  11 ช.ม.39 นาที
 • D 2252 คนค้นชีวิต อรสม
  สุทธิสาคร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  บุษบา
  อุ้ยเจริญ (สวนอักษร) 4 ช.ม.57 นาที
 • D
  2253 คามิเลี่ยนแมน กับขบวนการเสรีไทย
  ปองพล อดิเรกสาร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ 10 ชั่วโมง
 • D 2254 วัคซีน
  ทางออกในการป้องกันภัยร้าย
  สุชีรา ฉัตรเพริดพราย และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม.05 นาที
 • D 2255 ชีวประวัติพุทธสาวก
  เล่ม 3 จำเนียร ทรงฤกษ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กานดา
  อนุรักษ์กมลกุล 21 ช.ม.48 นาที
 • D
  2256 คู่มือความสุข 8 ประการในที่ทำงาน
  ดลฤดี สุวรรคีรี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บริษัทหลักทรัพย์ภัทร
  จำกัด (มหาชน) 55 นาที
 • D 2257 วิกฤติไข้เลือดออก
  วิกฤตสังคม ชิษณุ พันธ์เจริญ
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม.05 นาที
 • D 2258 นิทานกริมม์
  เล่ม 4 ยาค็อปและวิลเฮล์ม
  กริมม์/อาษา ขอจิตต์เมตต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม.15 นาที
 • D 2259 นิทานกริมม์
  เล่ม 5 ยาค็อปและวิลเฮล์ม
  กริมม์/
  อาษา ขอจิตต์เมตต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม.30 นาที
 • D 2260 ศาสตร์แห่งการสั่งจิตบำบัด
  บุญเลิศ สายสนิท ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  3 ช.ม. 56 นาที
 • D 2261 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป
  (General
  Principles of Law) หน่วยที่ 8-15 รศ.ศรีราชา เจริญพานิช
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  20 ช.ม. 46 นาที
 • D 2262 นิทานกริมม์ เล่ม
  6 ยาค็อปและวิลเฮล์ม กริมม์
  /
  อาษา ขอจิตต์เมตต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม.19 นาที
 • D 2263 วิทยาการแห่งอารยะ
  : สารพัดสัตว์โลก ศ.ดร. สุทัศน์
  ยกล้าน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กฤติยา
  สินธุวราวรรณ(สวนอักษร) 5 ช.ม.
  15 นาที
 • D 2264 Harry Potter book 6 The Half BlooD Prince J.K. Rowling ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/Rondom
  House Inc. 18 ช.ม. 33 นาที
 • D 2265 ทำอย่างไรจะหายโกรธ
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/พระณัฐพร
  กุสลจิตโต 47 นาที
 • D 2266 แรงพิศวาส
  ชลาลัย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  คณะนิลิกานนท์
  18 ช.ม.57 นาที
 • D 2267 เรียนให้รู้ ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะ
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 54 นาทีค
 • D 2268 รู้อย่างนี้
  เป็นคนดีตั้งนานแล้ว (จำนวน
  3 แผ่น) รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร

 • D 2269 สร้างอิทธิพลเหนือใจคน
  Chris Widener / บุญเลิศ วงศ์พรม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุเมธ
  และครอบครัว 2 ช.ม.50 นาที
 • D 2270 วิธีพูดกับลูก
  ดร.เฮม จีนอตต์ /
  ภรณี ภูรีสิทธิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/ชื่นใจ
  บูชาธรรม 9 ช.ม.29 นาที
 • D 2271 กฏหมายใกล้ตัว
  ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ธนาคารสแตนดาร์ด
  ชาร์เตอร์ จำกัด 5 ช.ม. 02 นาที
 • D
  2272 พยานหลักฐาน สมชัย ทีมาอุตมากร
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  20ช.ม. 09 นาที
 • D 2273 50 วิธีเตรียมพร้อมฉกฉวยโอกาส
  ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บริษัทหลักทรัพย์ภัทร
  จำกัด(มหาชน) 4 ช.ม. 41 นาที
 • D 2274 แม่ศรี(ผี)เรือน
  อาริตา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 12 ช.ม.56 นาที
 • D 2275 Harry Potter Book 7  The Deathly Hallows J.K. Rowling
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/Rondom
  House Inc. 21 ช.ม. 39 นาที
 • D 2276 ด้วยรักจากแผ่นดิน
  บทละครวิทยุโดย จรูญพร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/คณะเกศทิพย์,นุชและสหาย,กันตนา
  6 ช.ม. 41 นาที
 • D 2277 โฉมตรูในโลงศพ
  ดาร์เตอร์ บราวน์ /
  ม.เกิดสว่าง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  6 ชั่วโมง
 • D 2278 บัญชีสาวยอดนักสิบ
  Shinya Yamada /
  อดุลย์ แคบ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สำนักข่าวรอยเตอร์
  5 ช.ม. 46 นาที
 • D 2279 คดีตัวอย่าง วิชา
  มหาคุณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม.46 นาที
 • D 2280 คำถามพร้อมธงคำตอบ
  ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
  ภาคสอง
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529-2549 เนติบัณฑิตยสภา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  21 ช.ม.25 นาที
 • D 2281 มัจจุราชสีรุ้ง
  ตอนสิงห์สาวแห่งสาละวิน
  (จำนวน
  2 แผ่น) พนมเทียน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วาสนา
  กลีบเมฆ 22 ช.ม. 17 นาที
 • D 2282 โลกของจุรี
  โอศิริ จุรี โอศิริ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรรณลักษณ์
  ศรีสด (สวนอักษร) 12 ช.ม.24 นาที
 • D
  2283 ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน ปริญญา
  ตันสกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE 5 ช.ม. 59 นาที
 • D 2284 มีคนเศร้ากว่าเราตั้งเยอะ
  ดีเจนภาพร และดีเจฉอด ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สำนักข่าวรอยเตอร์
  4 ช.ม. 43 นาที
 • D 2285 มะเร็งร้าย พ่ายมีดหมอ
  อรุณ โรจนสกุล และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 2 ช.ม. 28 นาที
 • D 2286 เถ้าถ่านแห่งวารวัน
  : The Remains of the Day
  คาสิโอะ อิชิงุโระ /
  นาลันทา
  คุปต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรัญญา
  อมรธาตรี 9 ช.ม. 18 นาที
 • D 2287 อู่อารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย
  ศรีศักร วัลลิโภดม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 10 ช.ม. 18 นาที
 • D 2288 เจาะตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  สม สุจีรา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุจิตรา
  เดชสุวรรณาชัย 5 ช.ม. 23 นาที
 • D
  2289 ทัวร์เองเยอรมนี กฤตกร คมพัฒนพงศ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  5 ช.ม. 28 นาที
 • D 2290 ความจริงเกี่ยวกับความรัก
  ความโกรธ และความเมตตา
  เล่ม
  2 สบายะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บริษัทหลักทรัพย์ภัทร
  จำกัด (มหาชน) 4 ช.ม. 40 นาที

Offline

 

#4 21-07-2011 13:10:45

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ลำดับที่ 2291-2380:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2291 สองทศวรรษในดงขมิ้น ไต้
  ตามทาง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ก้องภพ
  ชีวะปรีชา 8 ช.ม. 31 นาที
 • D 2292 ดวงตา
  อวัยวะที่ควรทะนุถนอม สุดารัตน์
  ใหญ่สว่างและคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 1 ช.ม. 48 นาที
 • D 2293 100 รอยอดีต
  ส.พลายน้อย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 34 นาที
 • D 2294 เก้าอี้เงิน
  ซี.เอส.ลูอิส /สุมนา บุณยะรัตเวช
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 6 ช.ม.20 นาที
 • D 2295 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  ฉบับเสริมการเรียนรู้
  เล่ม
  2 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 55 นาที
 • D 2296 มหัศจรรย์แห่งชีวิต
  ประสงค์ ศิริวิริยะกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 1 ช.ม.21 นาที
 • D 2297 ดงคนดิบ
  มาลา คำจันทร์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  อุษา
  สงนุ้ย 7 ช.ม.59 นาที
 • D 2298 บัญชีสาวยอดนักสืบ
  ตอนเจ้าชายร่วมทุน Shinya Yamada /
  อดุลย์
  แคบ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สำนักข่าวรอยเตอร์
  4 ช.ม.26 นาที
 • D 2299 ตามรอยยุวกษัตริย์
  สวิตเซอร์แลนด์ ยุพา ชุมจันทร์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  8 ช.ม. 22 นาที
 • D 2300 ดังตฤณวิสัชนา
  ฉบับ รู้คุณ แทนคุณ ดังตฤณ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ปาณิสรา
  มาตาแก้ว 2 ช.ม. 37 นาที
 • D 2301 รัตนาวดี
  ว.ณ ประมวญมารค ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ลลนา
  เกษมสันต์ ณ อยุธยา 5 ช.ม. 29 นาที
 • D
  2302 My life as a Dog ระริน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม.07 นาที
 • D 2303 ภารกิจพิชิตฝัน
  แอดมิชชั่นติดชัวร์ ณัฐวรา
  หงษ์สุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  7 ช.ม. 25 นาที
 • D 2304 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า
  : The Codex ดักลาส เฟรสตัน / พีระ ทวีชัย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 11 ช.ม. 34 นาที
 • D 2305 เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโสภาภิวัฒน์
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE 2 ช.ม.33 นาที
 • D 2306 ประมวลพระบรมราโชวาท
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ด้านการศึกษา
  องค์การค้าคุรุสภา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ONE
  TO ONE 1 ช.ม.21 นาที
 • D 2307 รู้ทันมะเร็ง
  โรคที่ป้องกันและรักษาได้
  กาญจนา โชติเลอศักดิ์ และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 2 ช.ม.10 นาที
 • D 2308 ปลายทางรัก,
  พรรณุประภา, เจ้าบ่าวกิตติมศักดิ์
  วลัย นวาระ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ณุศ
  การุณย์ 6 ช.ม.46 นาที
 • D 2309 ดัด - จริต
  มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อนัญญา
  สุนทรสวัสดิ์ 5 ช.ม.07 นาที
 • D 2310
  กฏหมายลักษณะพยาน รศ.มรกต
  ศรีจรุณรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ปิยะมาศ
  เปาอินทร์ 14 ช.ม.50 นาที
 • D 2311 บุคลิกภาพเชิงบวก
  ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์/
  นราธิป
  นัยนา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้อยโอกาสฯ/ปิยะมาศ
  เปาอินทร์ 7 ช.ม 15 นาที
 • D 2312 รวมคำบรรยาย
  ภาคหนึ่ง สมัยที่ 60 เล่ม 2 เนติบัณฑิตยสภา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  15 ช.ม. 48 นาที
 • D 2313 ชายหนุ่มผู้คิดว่าตัวเองแปลงกายได้
  พชร สมุทวณิช ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 55 นาที
 • D 2314 เราชนะแล้ว
  แม่จ๋า นายผี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วาสนา
  กลีบเมฆ 51 นาที
 • D 2315 รวมธรรมะ
  พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
  หเองสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/พัชรพร
  ไตรอังกูร 5 ช.ม.24 นาที
 • D 2316 ปัญหาจิต
  ปัญหาใจ ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 2 ช.ม.45 นาที
 • D 2317 การต่อสู้ของข้าพเจ้า
  MEIN KAMPF อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 10 ช.ม.01 นาที
 • D 2318 โยคะเพื่อการใช้ชีวิต
  ปีเตอร์ ฟาลลูน-กู๊ดฮิว /
  พิธทพร
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโฮกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม.54 นาที
 • D 2319 หมอชิต ขำ
  ขม รัก ลวง ระริน เรืองนวพันธุ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 32 นาที
 • D 2320 ชีวิตครบบริบูรณ์
  ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  2 ช.ม.06 นาที
 • D 2321 ความว่าง พร รัตนสุวรรณ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯสวัสดิ์
  อมรสิทธิ์ 4 ช.ม.30 นาที
 • D 2322 ผู้ชนะสิบทิศ
  (จำนวน แผ่น) ยาขอบ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

 • D 2323 ชีวิตที่พอเพียง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  การเกษตร
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 19 นาที
 • D 2324 ไฟริษยา
  นันทนา วีระชน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโฮกาสฯ/
  คณะเกศทิพย์
  18 ช.ม.02 นาที
 • D 2325 สรุป PA 422 ปัญหาในการบริหารรัฐกิจ
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม 44 นาที
 • D 2326 สรุป PS 110 การเมืองการปกครองไทย
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  6 ช.ม.23 นาที
 • D 2327 ทฤษฏีการประเมิน
  ศิริชัย กาญจนวาสี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/รัชนี
  อุทยานันท์ 9 ช.ม.11 นาที
 • D 2328 มังกรหยก
  ภาคพิเศษ ผู้กล้าหาญแห่งแคว้นกังหนำทั้งเจ็ด
  (จำนวน 2 แผ่น) จำลอง พิศนาคะ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 27 ช.ม.49 นาที
 • D 2329 เพรงเงา
  กิ่งฉัตร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  12 ช.ม.53 นาที
 • D 2330 แรงกรรม รายการดอนเจดีย์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโฮกาสฯ/รายการดอนเจดีย์(ละคร)
  20 ช.ม.05 นาที
 • D 2331 Alittle Princess : เจ้าหญิงน้อยผู้ทรนง
  Frances Hodgsow Burnett ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  2 ช.ม.08 นาที
 • D 2332 รวมข้อสอบ การสอบคัดเลือก
  เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
  อัยการ
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2519-2544 รชฏ เจริญฉ่ำ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  17 ช.ม.47 นาที
 • D 2333 ดอกฟ้า ก.สุรางคนางค์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ทัณฑสถานหญิงกลาง
  12 ช.ม.55 นาที
 • D 2334 มี 10 ล้านก่อน 60 ต้องทำอย่างไร
  ธีระ ภู่ตระกูล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 42 นาที
 • D 2335 วีรบุรุษปาฏิหาริย์
  (จำนวน 2 แผ่น) ซิวมั่งฮุ้น / ว.ณ
  เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ชุติมา
  รัตนพิภพ
 • D 2336 เรื่องไม่ลับ
  ของคุณผู้หญิง สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 2 ช.ม.28 นาที
 • D 2337 วิชา
  ยาจีน และตำรับยาจีน อ.สิริกร
  ปุยนภา และ
  อ.วิบูลย์ ศรีเจริญชัย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  7 ช.ม.12 นาที
 • D 2338 ผิดที่ไม่รู้
  ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  พรทิพย์
  พานิช 1 ช.ม.16 นาที
 • D 2339 ขอพ่อให้ผมสักคน
  อานัน์ มีร์มอง /
  พูลสุข ตันพรหม
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  2 ช.ม. 54 นาที
 • D 2340 The WaywarD Bus John Steinbeck ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  7 ช.ม. 30 นาที
 • D 2341 English for the Real World Andria anD Christopher ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ธนาคารสแตนดาร์ด
  ชาร์เตอร์ จำกัด 4 ช.ม. 14 นาที
 • D
  2342 คุณสมบัติพระโสดาบัน พระอาจารย์คึกฤทธิ์
  โสตถิผโล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  1 ช.ม. 09 นาที
 • D 2343 เข็นธรรมะขึ้นภูเขา
  ภาวนา แก้วแสงธรรม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ฆฤณิน
  สังขดุลย์ 4 ช.ม. 57 นาที
 • D 2344 กินแบบญี่ปุ่น
  ภริตา วิริยะรังสฤษฏ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 2 ช.ม. 14 นาที
 • D
  2345 คู่มือความสุขง่าย ๆ โดยไม่ต้องทำอะไรเลย
  : Living by doing nothing วิรตี ศรีอ่อน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ฆฤณิน
  สังขดุลย์ 1 ช.ม.14 นาที
 • D 2346 คัมภีร์ภูต
  จินตวีร์ วิวัธน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 11 ช.ม.33 นาที
 • D 2347 ลมเพลมพัด
  ประโภชน์ มะยุระ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ธนาคารสแตนดาร์ด
  ชาร์เตอร์ จำกัด 3 ช.ม. 04 นาที
 • D
  2348 ?Yes? or ?No? ระบบตัดสินใจไม่ให้พลาด
  Spencer Johnson ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/รุ้งเพชร
  วิทยามหาดำรงค์ (รพ.กรุงเทพ)
  3 ช.ม 27 นาที
 • D 2349 เภสัชโภชนา สรจักร
  ศิริบริรักษ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กฤติยา
  สินธุวราวรรณ (สวนอักษร) 5 ช.ม.35
  นาที
 • D 2350 โพธิญาณ หลวงปู่ชา
  สุภัทโท ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  บริษัท
  เอส เค เอฟ(ประเทศไทย) จำกัด
  2 ช.ม.34 นาที
 • D 2351 ใหม่แกะกล่อง
  ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ธีรยุทธ
  เวชเจริญยิ่ง 2 ช.ม. 12 นาที
 • D 2352
  เรื่องเล่าเจ้าแผ่นดินสยาม
  เอนก นาวิกมูล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 04 นาที
 • D 2353 จากสามัญชนสู่จักรพรรดิ์
  สุขสันต์ วิเวกเมธากร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ชนิตา
  จตุรทัศนัย 4 ช.ม. 24 นาที
 • D 2354 รักแม่สุดหัวใจ
  อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาศฯ/ธนาคารสแตนดาร์ด
  ชาร์เตอร์ จำกัด 3 ช.ม. 57 นาที
 • D
  2355 ความเสื่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ชะลอได้
  สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 2 ช.ม. 16 นาที
 • D 2356 ดาวตก
  ผีเสื้อ กระบี่ (จำนวน 2 แผ่น)
  โก้วเล้ง / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/จุฑามาศ
  สุทธินาค 22 ช.ม. 06 นาที
 • D 2357 พม่าและข้าพเจ้าสิบปีที่ผ่านพ้น
  โมเอ / จิตราภรณ์ วนัสพงศ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรรณลักษณ์
  ศรีสด(สวนอักษร) 7 ช.ม.36 นาที
 • D
  2358 กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่องธรรมชาติ
  อำนาจ
  และจารีต สุวรรณา สถาอานันท์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  6 ช.ม.12 นาที
 • D 2359 เปิดโปงมหาอำนาจอเมริกา
  สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 14 ช.ม.15 นาที
 • D 2360 เพลงเขียนคน
  ดนตรีเขียนโลก ฉบับเปลี่ยนฉาก
  ประภาส ชลศรานนท์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 1 ช.ม.26 นาที
 • D
  2361 บันทึกของคนรักภูเขา วัธนา
  บุญยัง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรกมล
  (สวนอักษร) 4 ช.ม.39 นาที
 • D 2362 มัจจุราชสีรุ้ง
  ตอนมฤตยูผู้โสภิณ (จำนวน 2
  แผ่น) พนมเทียน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ 23 ช.ม. 42 นาที
 • D 2363 กระจกส่องกรรม
  เอกอนันต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  กลุ่มอาสาสมัคร
  1 ช.ม. 10 นาที
 • D 2364 ความสุขของมะลิ
  ภูมิชาย บุญสินสุข ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 4 ช.ม. 06 นาที
 • D 2365 7 เดือน
  บรรลุธรรม ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  อาสาสมัคร
  (เว็บลานธรรม) 17 ช.ม. 58 นาที
 • D 2366 หริทวารประตูสู่พระเจ้า
  สมพงษ์ งามแสงรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรกมล
  (สวนอักษร) 3 ช.ม. 10 นาที
 • D 2367 พรมกุหลาบ
  กนกวลี พจนปกรณ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/การุณย์
  5 ช.ม. 29 นาที
 • D 2368 ลมหายใจแห่งขุนเขา
  : แชงกรี-ลา นิมิต ศัลยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรกมล
  (สวนอักษร) 3 ช.ม. 08 นาที
 • D 2369 กลิ่นการเวก
  พงศกร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  สุชาดา
  สนามชวด 13 ช.ม. 31 นาที
 • D 2370 ไล่ล่าแสงตะวัน
  Eugene o.? Kelly / โตมร ศุขปรีชา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 4 ช.ม. 53 นาที
 • D
  2371 ถึงใจอินเดีย อลิสา เดลซูซ่า
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ศศมาน์
  เนียมทันต์ 5 ช.ม. 31 นาที
 • D 2372 มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว
  ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 01 นาที
 • D 2373 มหัศจรรย์แห่งเต้าหู้
  ธนภูมิ อโศกตระกูล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/พิชชาภา
  ปานใจ 1 ช.ม. 18 นาที
 • D 2374 สารคดีลางเรื่อง
  ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 8 ช.ม.21 นาที
 • D 2375 เกาะรถไฟไปหลังคาโลก
  โอฬาร สุขเกษม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรกมล
  (สวนอักษร) 3 ช.ม.04 นาที
 • D 2376 บูรพา
  (จำนวน 2 แผ่น) ว.วินิจฉัยกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 25 ช.ม.34 นาที
 • D 2377 กรุงเทพฯ
  มาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/น.อ.หญิงภัทรสิน
  ธรรรุจา 8 ช.ม.07 นาที
 • D 2378 พญามารเงิน
  (จำนวน 2 แผ่น) น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุชาดา
  สนามชวด 33 ช.ม. 56 นาที
 • D 2379 มาตเกย์
  WORK POINT ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ดารุณี
  หลำจันทร์(สวนอักษร) 2 ช.ม.13 นาที
 • D
  2380 ถั่วเหลืองมีดีอย่างไร
  รศ.ประไพศรี ศิริจักรวาล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กฤติยา
  สินธุวราวรรณ 1 ช.ม. 13 นาที

Offline

 

#5 21-07-2011 13:29:10

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ลำดับที่ 2381-2470:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2381 ถอดรหัสสุขภาพ ร้อน-เย็นไม่สมดุล
  ใจเพชร มีทรัพย์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาส/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 4 ช.ม. 29 นาที
 • D 2382 มังกรหยก
  ภาคพิเศษ อึ้งเอี๊ยะซือ ภูตร้ายตะวันออก
  (จำนวน 2 แผ่น) จำลองพิศนาคะ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 26 ช.ม.02 นาที
 • D 2383 เขาว่าผมคือมืออาชีพ
  ภาค 2 สุจินต์ จันทร์นวล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 7 ช.ม. 58 นาที
 • D 2384 ตาขอจำพราก
  โก้วเล้ง / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 6 ช.ม. 12 นาที
 • D 2385 ตำราแพทย์แผนไทยโบราณทั่วไป
  สาขาเวชกรรม
  เล่ม 1 กองการประกอบโรคศิลปะ
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 51 นาที
 • D 2386 ตำราแพทย์แผนไทยโบราณ
  ทั่วไป
  สาขาเวชกรรม เล่ม
  2 กองการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 7 ช.ม. 25 นาที
 • D 2387 วิวาห์ไฟ
  ชลาลัย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม. 42 นาที
 • D 2388 จากฝัน สู่นิรันดร
  แก้วเก้า ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ฐานพัฒน์
  ทรัพย์สมสกุล 18 ช.ม. 54 นาที
 • D 2389
  ธรรมะชาล้นถ้วย และสุนทรียธรรมสู่ชีวิตที่ดีงาม
  และเป็นสุข ว.วชิรเมธี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/พระณัฐพร
  กุสลจิตโต 3 ช.ม. 09 นาที
 • D 2390 จอมคนแผ่นดินเดือด
  (จำนวน 23 แผ่น) หวงอี้ / น.นพรัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/พลตรีเอนก
  แสงสุก 167 ช.ม.22 นาที
 • D 2391 สรุป PA 311 : การบริหารรัฐกิจ
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 02 นาที
 • D 2392 อาร์ทิมิส ฟาวล์
  โอปอลตลบหลัง อีออยน์ โคลเฟอร์
  /
  ชมนารถ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 9 ช.ม. 16 นาที
 • D 2393 คำถามพร้อมธงคำตอบ
  ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
  ภาคสอง
  ปีการศึกษา 2527-2548 (จำนวน 2 แผ่น) เนติบัณฑิตยสภา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 23 ช.ม.53 นาที
 • D 2394 สรุป
  HI 102 อารยะรรมตะวันออก ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  8 ช.ม. 05 นาที
 • D 2395 18 มงกุฏ มนุษย์ร้อยเล่ห์
  กองบรรณาธิการข่าวเด็ด-คดีดัง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 11 ช.ม.09 นาที
 • D 2396 สรุป TH 103 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม.58 นาที
 • D 2397 ทัณฑ์กามเทพ ชุวงศ์
  ฉายะจินดา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 13 ช.ม. 47 นาที
 • D 2398 ความเป็นมาของคำสยาม,ไทย,ลาว
  และขอม
  และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ
  จิตร ภูมิศักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ชื่นใน
  บูชาธรรม 22 ช.ม. 21 นาที
 • D 2399 ซ้อน
  : The Final Detsil อาร์ลาน โคเบน /อริณี เมธเศรษฐ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อภิชาติ
  เศรณีวิจัยกิจการ 11 ช.ม. 25 นาที
 • D
  2400 แบกเป้ไปท่อง หิ้วทองไปเที่ยว
  ภาณุ มณีวัฒนกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรกมล
  (สวนอักษร) 3 ช.ม.08 นาที
 • D 2401 ลับ : Darkest
  Fear อาร์ลาน โคเบน /
  อริณี เมธเศรษฐ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  อภิชาติ
  เศรณีวิจัยกิจการ 9 ช.ม.58 นาที
 • D
  2402 วีรบุรุษสยบมาร (จำนวน 2 แผ่น)
  ว.ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุชาดา
  สนามชวด 33 ช.ม.45 นาที
 • D 2403 ตามดูจิต
  พระโพธิญาณเถร (หลวงปูชา สุภัคโท)
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  1 ช.ม.12 นาที
 • D 2404 กลวิธีสร้างพลังสร้างสรรค์
  นโปเลียน ฮิวส์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุนีย์
  แซ่ลิ่ม 11 ช.ม43 นาที
 • D 2405 การจัดการฟาร์ม
  (Farm Management) หน่วยที่ 1-15 (จำนวน 4 แผ่น) รศ.โอภาวดี
  เข็มทอง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  34 ช.ม 37 นาที
 • D 2406 ป่ามหาโหด พุทธ
  โพงพาง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  สุชีรา
  เลี้ยงสมบูรณ์ 7 ช.ม. 33 นาที
 • D
  2407 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
  หน่วยที่
  1-15(จำนวน 4 แผ่น) รศ.ดร.สุนันท์
  สีสังข์ และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง

 • D 2408 จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์
  ป.แผนสำเร็จ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 20 นาที
 • D 2409 สู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาสมอง
  Eran Katz / เจิดจรัส ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 11 ช.ม. 55 นาที
 • D 2410 คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล
  พระเกษม อาจิณุณสีโล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  2 ช.ม. 14 นาที
 • D 2411 โลกด้านที่หันหลังให้ดวงอาทิตย์
  วินทร์ เลียววาริน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE 1 ช.ม 55 นาที
 • D 2412 นิทานธรรมะชนะความเครียด
  พระพยอม กัลยาโณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE 1 ช.ม 26 นาที
 • D 2413 เศรษฐีใหม่ ว.วินิจฉัยกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  อาสาสมัคร
  5 ช.ม.44 นาที
 • D 2414 คุณหมอช่วยด้วยฉันเป็นมะเร็ง
  นายแพทย์อังเป็ง เทียม/
  วลัญช์
  วัฒนา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACTS 3 ช.ม. 29 นาที
 • D 2415 สรุป RU 100 : ความรู้คู่คุณธรรม
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  6 ช.ม.25 นาที
 • D 2416 เฉลย RU 100 : ความรู้คู่คุณธรรม
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 30 นาที
 • D 2417 เฉลย PS 293 : ทฤษฏี และจริยธรรมการเมืองตะวันออก
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกค์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  6 ช.ม. 01 นาที
 • D 2418 Best it up คน ME ดี ณรรฐพงษ์
  ผู้ภักดีวงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACTS 3 ช.ม. 01 นาที
 • D 2419 การจัดการธุรกิจ
  SME สู่ตลาด OTOP
  สำหรับคนพิการ
  สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  (จากงานสัมมนา) 6 ช.ม 56 นาที
 • D 2420
  เมนูสู่หุ่นสวย นายแพทย์สมยศ
  เจริญศักดิ์/
  กรมอนามัย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACTS 2 ช.ม. 06 นาที
 • D 2421 ด้วยศรัทธา
  ฉันจึงเป็นอยู่ ชัชรินทร์
  ไชยวัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACTS 3 ช.ม.44 นาที
 • D 2422 สุภาพสตรีนักฆ่า
  : Lady Kill WORK POINT ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ดรุณี
  หลำจันทร์(สวนอักษร) 2 ช.ม. 19 นาที

 • D 2423 น้ำพริก 4 ภาค ฐิติญาณ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ONE
  TO ONE CONTACTS 1 ช.ม.51 นาที
 • D 2424 พระไตรปิฏกฉบับดับทุกข์
  ธรรมรักษา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  6 ช.ม. 51 นาที
 • D 2425 เพลิงพธู โสภี
  พรรณราย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ณุศ
  การุณย์ 10 ช.ม.51 นาที
 • D 2426 เคล็ดลับในการดำเนินชีวิต
  พระครูปลัดศิลวัฒน์
  (สง่า
  สุภโร) ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มนปรียา
  เฟืองเดช 55 นาที
 • D 2427 สายรุ้ง
  ทมยันตี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  อาสาสมัคร
  13 ช.ม. 34 นาที
 • D 2428 เจเรมี ฟิงก์ กับกุญแจไขความลับ
  เวนดี แมสส์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อธิมา
  สุขเจริญผล 8 ช.ม. 38 นาที
 • D 2429 พิราบแดง
  สุวัฒน์ วรดิลก ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ไปรมา
  อนาอิส 4 ช.ม. 54 นาที
 • D 2430 จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
  กรมศิลปากร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุพาณี
  บุณยเกียรติ 13 ช.ม.30 นาที
 • D 2431 เกมชีวิต
  พิชิต 1,000 ล้าน วิศาส สวารัพ /
  บุญฑริกา
  ทับเกตุ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 10 ช.ม.32 นาที
 • D 2432 มัจจุราชสีรุ้ง
  ตอน นรกแตก (จำนวน 2 แผ่น) พนมเทียน
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ
 • D 2433 การเป็นผู้นำ
  มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
  สำหรับเกษตรกร หน่วยที่ 1-15
  (จำนวน 2 แผ่น) รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์
  อังกสิทธิ์ และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
 • D
  2434 ท้องฟ้าริมหน้าต่าง สุรักษ์
  สุขเสรี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อธิมา
  สุขเจริญผล 2 ช.ม. 54 นาที
 • D 2435 การประเมินการปฏิบัติงาน
  รศ.ผุสดี รุมาคม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  23 ช.ม.05 นาที
 • D 2436 ทางชีวิต ฉบับรวมเล่ม
  วศิน อินทสระ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สวัสดิ์
  อมรสิทธิ์ 3 ช.ม.48 นาที
 • D 2437 ดาวห่มฟ้า
  นราเกตต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  สุวรรณี
  ศรีขาว 15 ช.ม.53 นาที
 • D 2438 โสกไผ่ใบข้าว
  จตุพร แพงทองดี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 7 ช.ม.04 นาที
 • D 2439 นโปเลียน
  ฮิลล์ อัจฉริยะทางความคิด
  กุญแจสู่ความมั่งคั่ง
  (จำนวน
  2 แผ่น) นโปเลียน ฮิลล์/ ธีรภัทร
  อัศวชัยคิน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  25 ช.ม.14 นาที
 • D 2440 ดาวหลงฟ้า โสภาค
  สุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ณุศ
  การุณย์ 15 ช.ม.20 นาที
 • D 2441 ศานตาราม
  (จำนวน 3 แผ่น) เกรกอรี่ เดวิท
  โรเบิร์ตส์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ฤทัยรัตน์
  สุขถาวร
 • D 2442 สุขใจเมื่อไม่มีเรา
  พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กานดา
  อนุรักษ์กมลกุล 3 ช.ม. 49 นาที

 • D 2443 การบริหารจิต พระธรรมวิสุทธิกวี
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กานดา
  อนุรักษ์กมลกุล 6 ช.ม. 45 นาที

 • D 2444 รหัสลับรัสปูติน สตีฟ
  เบอร์รี่ / อักษรา วิสาระ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บริษัท
  ทีโอที จำกัด (มหาชน) 17 ช.ม.41 นาที

 • D 2445 เหลือบเรืองแสง เกตุวดี
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ณุศ
  การุณย์ 5 ช.ม. 19 นาที
 • D 2446 สรุป PS
  293 : ทฤษฏีและจริยธรรมตะวันออก
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/รัชนี
  อุทยานันท์ 5 ช.ม. 44 นาที
 • D 2447 100 ปี
  แห่งการปฏิรูประบบราชการ
  : วิวัฒนาการของ
  อำนาจรัฐและอำนาจการเมือง
  ชัยอนันต์ สมุทวณิช ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ผจงจิตต์ ช่างเสาะ 17 ช.ม.43 นาที

 • D 2448 ผู้หญิงหนึ่งคน กับเป้ใบเก่าและรองเท้าของเธอ
  จันทรำไพ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 5 ช.ม. 31 นาที
 • D 2449 เจ้าชัยน้อย
  ใบพัด ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ใบพัด
  1 ช.ม. 55 นาที
 • D 2450 กรรมทีปนี เล่ม
  1 (จำนวน 2 แผ่น) พระพรหมโมลี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กานดา
  อนุรักษ์กมลกุล 29 ช.ม.07 นาที

 • D 2451 เวียงกุมกาม ทมยันตี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  อาสาสมัคร
  12 ช.ม.07 นาที
 • D 2452 กรรมทีปนี เล่ม
  2 (จำนวน 2 แผ่น) พระพรหมโมลี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กานดา
  อนุรักษ์กมลกุล 23 ช.ม.19 นาที

 • D 2453 ชีวิตจะเป็นอย่างไร ใจนั่นแหละกำหนด
  กิตติเมธี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม.41 นาที
 • D 2454 ปรัชญาการเมือง
  หน่วยที่ 1-7 รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  19 ช.ม.52 นาที
 • D 2455 นี่แหละความรัก
  ชลาลัย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  สุวรรณี
  ศรีขาว 7 ช.ม. 06 นาที
 • D 2456 190 เมนูชูสุขภาพ
  กองโภชนาการ กรมอนามัย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 51 นาที
 • D 2457 นิทานธรรม นำทางรวย
  ช.ธรรมรักษ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 2 ช.ม. 30 นาที
 • D 2458 ดาวหลงฟ้า
  Hilary Norman / นิดา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สำนักข่าวรอยเตอร์
  19 ช.ม.33 นาที
 • D 2459 ซ้ำรอยฆ่า แมรี่
  ฮิกกินส์ คลาร์ก /
  สุดจิต ภิญโญยิ่ง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 9 ช.ม. 31 นาที
 • D 2460 นิทานนานาชาติ
  ฉบับสร้างคุณธรรม
  และทัศนคติที่ดี
  เรืองจรูญ รุจิกร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 2 ช.ม. 14 นาที
 • D 2461 เพียงใจที่ผูกพัน
  กิ่งฉัตร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 22 ชม. 06 นาที
 • D 2462 ปราสาทเขาพนมรุ้ง
  รศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 6 ช.ม. 56 นาที
 • D 2463 เบิกบานด้วยเซน
  คณาจารย์ซิงหวิน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 02 นาที
 • D 2464 ฟ้าสางที่กลางดง
  เชิญอักษร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 20 นาที
 • D 2465 จิตวิทยาการศึกษา
  ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 36 นาที
 • D 2466 เที่ยวไปในไทยกว้าง
  ปองพล อดิเรกสาร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 29 นาที
 • D 2467 หัวใจชิดซ้าย
  อุปถัมภ์ กองแก้ว ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 5 ช.ม. 03 นาที
 • D 2468 แม่หญิง
  (จำนวน 2 แผ่น) วราภา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ชัชพร
  ดำรงวัฒน 16 ช.ม.18 นาที
 • D 2469 รวยได้ไม่ต้องโกง
  จอน เอ็ม.ฮันต์สแมน /
  ภัทรพงศ์
  พงศ์สวัสดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 3 ช.ม. 59 นาที
 • D 2470 พาราไซต์
  อีฟ สายพันธุ์สังหาร เซนะ
  ฮิเดอากิ/
  น้ำทิพย์-อัษฏา
  เมธเศรษฐ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุข
  ปานใจ 11 ช.ม.56 นาที

Offline

 

#6 21-07-2011 14:52:48

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ลำดับที่ 2471-2560:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2471 กองพันปีศาจ สยุมภู ทศพล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วาสนา
  กลีบเมฆ 8 ช.ม 36 นาที
 • D 2472 จากหัวไหล่ไปถึงเบื้องบน
  สุภัทราพร ตันอธิคม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 4 ช.ม.37 นาที
 • D 2473 ธรรมะบันดาล
  ว.วชิรเมธี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  พระณัฐพร
  กุสลจิตโต 4 ช.ม.46 นาที
 • D 2474 The life of Buddha
  พระพุทธเจ้า ดร.วัลลภา พิมพ์ทอง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 07 นาที
 • D 2475 ริเวอร์บอย
  ทิม บาวเลอร์ / นารดา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม.58 นาที
 • D 2476 คู่ซี้ต่างสายพันธุ์
  : เพื่อนรักหมากับแมว ซาแมนต้า
  ร็อบบ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม.02 นาที
 • D 2477 นิราศกระป๋อหลอ
  เชิญอักษร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม 39 นาที
 • D 2478 โรงรับจำนำหมายเลข
  8 ตอนทาสกุหลาบ ซิต้า ลอว์
  /
  รำพรรณ รักศรีอักษร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  8 ช.ม 02 นาที
 • D 2479 นิทานข้างตะกร้า
  เอลิเนอร์ ฟาร์เจิน /
  ปาจารี
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 2 ช.ม 05 นาที
 • D 2480 แซลมอนสอนคน
  อัน โดฮยอน /
  ชุตินันท์ เอกอุกฤษฏ์กุล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  2 ช.ม. 06 นาที
 • D 2481 เรื่องเล่า เขย่าคิด
  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  2 ช.ม. 42 นาที
 • D 2482 ฉลาดคิดชีวิตเป็นสุข
  ส. ชิโนรส ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 3 ช.ม. 27 นาที
 • D 2483 พ่อสอนให้ลูกเอาตัวรอด
  อ.ยงยุทธ ขำคง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  7 ช.ม. 31 นาที
 • D 2484 นางทิพย์ แก้วเก้า
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ลลนา
  เกษมสันต์ ณ อยุธยา 19 ช.ม 05 นาที

 • D 2485 กว่าจะเป็นนายพล พล.อ.บัญชร
  ชวาลศิลป์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรรณลักษณ์
  ศรีสด (สวนอักษร) 14 ช.ม. 54 นาที
 • D
  2486 วิธีคิดให้ชีวิตเป็นสุข
  ศ.ดร.นายแพทย์วิทยา นาควัชระ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  3 ช.ม 54 นาที
 • D 2487 ลับ ลวง พราง เล่ม
  2 : ซ่อนรูปปฏิวัติหักเหลี่ยมโหด
  วาสนา นาน่วม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/จริยา
  ยศเมฆ 16 ช.ม. 12 นาที
 • D 2488 โอโซนความสุข
  ศ.ดร.นายแพทย์วิทยา นาควัชระ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  4 ช.ม. 42 นาที
 • D 2489 บ้านทุ่งที่รัก
  สว่าง คงยก ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 08 นาที
 • D 2490 แด่คนดี
  นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 11 นาที
 • D 2491 ลับ ลวง พราง
  : ปฏิวัติปราสาททราย วาสนา
  นาน่วม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 10 ช.ม.53 นาที
 • D 2492 จุฬาตรีคูณ
  พนมเทียน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯวาสนา
  กลีบเมฆ 4 ช.ม. 05 นาที
 • D 2493 พระจันทร์นิรันดร
  เทมส์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  สุวรรณี
  ศรีขาว 12 ช.ม.12 นาที
 • D 2494 ปัญญาญาณแห่งการอภัย
  ทะไลลามะ และวิกเตอร์ ชาน
  /
  สายพิณ กุลกนกวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุจิตรา
  เดชสุวรรณาชัย 6 ช.ม. 47 นาที
 • D
  2495 ความรุนแรงในครอบครัว ศ.นายแพทย์รณชัย
  คงสกนธ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 10 ช.ม. 52 นาที
 • D 2496 เมืองเล็กที่เปลี่ยนโลก
  สุภาพ คีรัตนา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม.55 นาที
 • D 2497 เรื่องสั้นคัดสรร
  ชุด 2 วิทยากร เชียงกูล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 6 ช.ม. 35 นาที
 • D 2498 ซอย 3 สยามสแควร์
  กนกวลี พจนปกรณ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  16 ช.ม.16 นาที
 • D 2499 กลางทะเลลึก ประชาคม
  ลุนาชัย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  8 ช.ม. 07 นาที
 • D 2500 เด็กชายผู้ไม่รู้ที่มาของตนเอง
  ณิชา พีชวณิชย์ ห้องสมุดคนตาบอและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  2 ช.ม. 09 นาที
 • D 2501 เด็กชายกับใบโพธิ์
  วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  56 นาที
 • D 2502 เจ้าหญิงคาราเต้
  ตอน ถล่มกองทัพซูโม่ เจอเรมี
  สตรอง/ ฤดูร้อน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  2 ชั่วโมง
 • D 2503 อลวนบนหลังคา
  ชมัยภร แสงกระจ่าง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  5 ช.ม. 57 นาที
 • D 2504 เจ้าหญิงคาราเต้
  เจอเรมี สตรอง / ฤดูร้อน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  1 ช.ม. 45 นาที
 • D 2505 เจ้าหญิงคาราเต้
  ตอน ผจญมังกรไฟและโจรใจโฉด
  เจอเรมี สตรอง / ฤดูร้อน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  1 ช.ม. 49 นาที
 • D 2506 ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้
  ลูกปัด ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  1 ช.ม.56 นาที
 • D 2507 ใต้ต้นหูกวาง
  ปัญญาวุฒิ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  5 ช.ม. 38 นาที
 • D 2508 สวัสดี ข้างถนน
  ชมัยภร แสงกระจ่าง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  8 ช.ม. 02 นาที
 • D 2509 คุณปู่ แว่นตาโต
  ชมัยภร แสงกระจ่าง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  5 ช.ม. 20 นาที
 • D 2510 ภูมิคุ้มใจ เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  1 ช.ม. 59 นาที
 • D 2511 มิตรภาพสองฝั่งโขง
  เขมชาติ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  8 ช.ม.45 นาที
 • D 2512 หุบเขาแสนรู้
  บัวไร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  2 ช.ม 01 นาที
 • D 2513 ไม่ได้อ่อนแอ
  วันนี้แค่แพ้ทาง การ์ตูน
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  1 ช.ม. 47 นาที
 • D 2514 ทำใจเสียบ้าง
  แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ชุติปัญโญ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  2 ช.ม. 51 นาที
 • D 2515 นิทานธรรมะ สอนศิลปะ
  การใช้ชีวิต ชุติปัญโญ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  2 ช.ม. 25 นาที
 • D 2516 ถ้ามันเหนื่อยเกินไป
  ก็พาหัวใจกลับบ้าน ปูปรุง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/มุลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  1 ช.ม. 58 นาที
 • D 2517 บองหลา พนม นันทพฤกษ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  -
 • D 2518 ส้มโอ น้าหมู หนูแมว ชมัยภร
  แสงกระจ่าง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  5 ช.ม. 02 นาที
 • D 2519 จะท้อไปไย เริ่มใหม่
  ลองดู ฤทธิรงค์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  2 ช.ม. 22 นาที
 • D 2520 เจ้าหญิงคาราเต้
  ตอนปราบสัตว์ประหลาดกินคน
  เจอเรมี สตรอง / ฤดูร้อน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  2 ช.ม. 06 นาที
 • D 2521 พระอาทิตย์คืนแรม
  ชมัยภร แสงกระจ่าง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  7 ช.ม. 58 นาที
 • D 2522 บ้านเล็ก สวนใหญ่
  คุณยายที่รัก กริ่มกมล มหัทธนวิศัลย์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  3 ช.ม. 38 นาที
 • D 2523 ฉลาดทำใจ พระไพศาล
  วิสาโล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  3 ช.ม. 59 นาที
 • D 2524 เจ้าหญิงคาราเต้
  ตอนกริฟฟิน 2 ตัวสุดท้ายกับหีบสมบัติล้ำค่า
  เจอเรมี สตรอง / ฤดูร้อน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  1 ช.ม 57 นาที
 • D 2525 ห้วงรัก เหวลึก
  (จำนวน 3 แผ่น) พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 50 ช.ม. 49 นาที
 • D 2526 ด้ายแดง
  รหัสรักปาฏิหาริย์ Giddens / โจอี้
  ตงฟาง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กุลยา
  วงศ์วัชรไพบูลย์ 6 ช.ม. 09 นาที
 • D
  2527 หมื่นไมล์ไม่ไกลเกินรัก
  อาริตา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/คณะนิลิกานนท์
  18 ช.ม. 31 นาที
 • D 2528 หลักเมือง จักรภัทร
  พงศ์ภัทระ ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 18 นาที
 • D 2529 สู่ชีวิตอันอุดม
  พระนัท ฮันห์ / ส.ศิวรักษ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 8 ช.ม. 55 นาที

 • D 2530 สร้างกำลังใจ เปลื้อง
  ณ นคร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ผจงจิตต์
  ช่างเสนาะ 5 ช.ม. 21 นาที
 • D 2531 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  รศ.พิบูล ทีปะปาล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/รัชนี
  อุทยานันท์ 17 ช.ม. 33 นาที
 • D 2532 เภสัชกรยิปซี
  ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  5 ช.ม. 15 นาที
 • D 2533 ไดอารี่ของบริคเจ็ท
  โจนส์ Helen Fielding /
  พลอย จริยะเวช ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 7 ช.ม. 01 นาที
 • D 2534 สงครามรัก
  อำนาจ ราชบัลลังก์ พิลิปปา
  เกรกอรี่ /
  มณฑารัตน์ ทรงเผ่า
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 25 ช.ม.15 นาที
 • D 2535 ปริศนาแห่งหิมพานต์
  พิษณุ ศุภ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ฐิติกร
  วีรวรรณ 7 ช.ม. 24 นาที
 • D 2536 จริตเขมร
  บุญญจันทร์ มูล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโฮกาสฯ/
  กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตร
  3 ช.ม. 19 นาที
 • D 2537 ดิน น้ำ และปุ๋ย
  (หน่วย1-7) (จำนวน 2 แผ่น) รศ.นที ขลิบทอง
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  28 ช.ม.12 นาที
 • D 2538 วาทะดังตฤณ ฉบับชวนคิด
  ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 1 ช.ม. 26 นาที
 • D 2539 ดูจิตปีแรก
  สันตินันท์ (หลวงพ่อปราโมทย์
  ปาโมชโช) ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ชัชพร
  ดำรงวัฒน 1 ช.ม.59 นาที
 • D 2540 เฉลย
  PA 422 : ปัญหาในการบริหารรัฐกิจ
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  6 ช.ม.04 นาที
 • D 2541 ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก
  ทักษิณา สวนานนท์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 12 ช.ม. 17 นาที
 • D 2542 ใบไม้กำมือเดียว
  รู้เท่านี้ก็พอแล้ว ศุภวรรณ
  กรีน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศาศวัต
  ฉิมนิกร 7 ช.ม. 42 นาที
 • D 2543 บัญชรชีวิต
  กระจ่าง แม้นญาติ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุพาณี
  บุณยเกียรติ 9 ช.ม. 19 นาที
 • D 2544 คู่กรรม
  (จำนวน 2 แผ่น) ทมยันตี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ 21 ช.ม.08 นาที
 • D 2545 ผู้ถูกร้องที่
  1 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุพาณี
  บุณยเกียรติ 1 ช.ม. 20 นาที
 • D 2546 อาร์ทิมิส
  ฟาวล์ และอาณาจักรที่สาปสูญ
  โอเวน โคลเฟอร์ /
  รชต ประชาเรืองวิทย์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 12 ช.ม.35 นาที
 • D 2547 คุณคือแบรนด์
  แคทเธอรีน คุปต้า ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม.55 นาที
 • D 2548 ผ่านพบไม่ผูกพัน
  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วิษษณุ
  แสงศิริ 1 ช.ม. 27 นาที
 • D 2549 มหัศจรรย์สมุนไพรจีน
  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 2 ช.ม. 22 นาที
 • D
  2550 ชีวิตวัยเรียนของ เคที คารร์
  ซูซาน คูลิดจ์ /
  แก้วคำทิพย์
  ไชย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 5 ช.ม. 51 นาที
 • D 2551 ลูกอัจฉริยะ
  : ปั้นได้ด้วยมือคุณ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์
  เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  2 ช.ม. 53 นาที
 • D 2552 การนวดไทยขั้นพื้นฐาน
  (ฉบับพิเศษ) ยงศักดิ์ ตันติปิฏก
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  2 ช.ม. 14 นาที
 • D 2553 100 วัตต์ : วิทยุสื่อสาร
  นิตยสาร100 วัตต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  7 ช.ม. 19 นาที
 • D 2554 เจาะความลับ จับไต๋อะเมซอน
  วัฒน สุทธิศิริมงคล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  7 ช.ม. 10 นาที
 • D 2555 คู่มือครูหมอนวดไทย
  เล่ม 1 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  8 ช.ม. 40 นาที
 • D 2556 วิวาห์ในม่านหมอก
  วินุตตา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 9 ช.ม. 53 นาที
 • D 2557 มนุษย์สื่อสาร
  ศรีภูมิ ศุขเนตร สุมิตรา จันทร์เงา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  7 ช.ม 06 นาที
 • D 2558 คู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

  จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  5 ช.ม. 54 นาที
 • D 2559 รวมนิทาน ห้องสมุดนิทาน
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ห้องสมุดนิทาน
  1 ช.ม. 49 นาที
 • D 2560 หลักพื้นฐานการนวดไทย
  มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ทัณฑสถานหญิงกลาง
  5 ช.ม. 16 นาที

Offline

 

#7 21-07-2011 15:23:23

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ลำดับที่ 2561-2650:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2561 วินนี่ เดอะพูห์ เอ.เอ. มิลห์/
  แก้วคำทิพย์
  ไชย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 3 ช.ม. 01 นาที
 • D 2562 ร่างกายของเรา
  มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  5 ช.ม. 01 นาที
 • D 2563 ชีวประวัติอาจินต์
  ปัญจพรรค์ แน่งน้อย ปัญจพรรค์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 9 ช.ม. 50 นาที
 • D 2564 คินดะอิจิยอดนักสืบ
  ตอน 3 บทเพลงปีศาจ โยโคมิโซะ
  เซชิ /
  ชมนาค ศีติสาร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 13 ช.ม.39 นาที
 • D 2565 ปฏิบัติการบุกญี่ปุ่น
  ดนัย วิทยานที ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  3 ช.ม. 43 นาที
 • D 2566 พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย
  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
  ราชบัณฑิตยสถาน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม.39 นาที
 • D 2567 ดื่มทะเลสาป อาบทะเลทราย
  บินหลา สันกาลาคีรี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ชัชพร
  ดำรงวัฒน์ 2 ช.ม.53 นาที
 • D 2568 เอกสารประกอบการประชุม
  อาเซียนภาคประชาชน กรมอาเซียน
  กระทรวงการต่างประเทศ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  2 ช.ม.39 นาที
 • D 2569 คู่มือประกอบการศึกษา
  โครงการศึกษาด้วยตนเอง
  เรื่อง
  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  3 ช.ม. 20 นาที
 • D 2570 บันทึกน้ำตาหนึ่งลิตร
  Aya Kito /
  เมธินี นุชนาคา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อุดม
  ศรีเมลืองกุล 7 ช.ม. 28 นาที
 • D 2571
  เลือกคู่ ครองรัก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์
  เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  2 ช.ม. 26 นาที
 • D 2572 เสียงสะท้อนจากความมืด
  : The Black Echo ไมเคิล คอนเนลลี่/สุเมธ
  เชาว์ชุติ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ธนาคารสแตนดาร์ด
  ชาร์เตอร์ จำกัด 15 ช.ม. 40 นาที
 • D
  2573 ประดิคประดอย ตุ๊กตาแขวน
  นิตยสารประดิดประดอย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาส/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  16 นาที
 • D 2574 น้องรัก เคาวน์เตส
  เดอ เวกูร์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 5 ช.ม. 24 นาที
 • D 2575 ฑูตนรก
  (จำนวน 3 แผ่น) พนมเทียน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุชาดา
  สนามชวด 63 ช.ม. 54 นาที
 • D 2576 คู่มือประกอบการศึกษา
  โครงการศึกษาด้วยตนเอง
  เรื่อง
  คณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  3 ช.ม.56 นาที
 • D 2577 คู่มือประกอบการศึกษา
  โครงการศึกษาด้วยตนเอง
  เรื่อง
  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยมแห่งประเทศไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม. 12 นาที
 • D 2578 คู่มือประกอบการศึกษาโครงการศึกษาด้วยตนเอง
  เรื่อง
  คณะกรรมการเงินกุ้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยมแห่งประเทศไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม. 22 นาที
 • D 2579 จันทร์ลับฟ้า
  จอห์น สไตน์แบค /
  ธนู แก้วโอภาส
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 3 ช.ม.53 นาที
 • D 2580 สัญญา : Promise
  Me ฮาร์ลาน โคเบน/
  มณฑารัตน์
  ทรงเผ่า ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อภิชาติ
  เศรณีวิจัยกิจการ 12 ช.ม.20 นาที
 • D
  2581 ฮิลารี่ ผจญเหล่าเจ้าตัวร้าย
  แคทลิน เลอเวอริช/
  ธารระริน
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 1 ช.ม. 45 นาที
 • D 2582 ล่า ทมยันตี
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ชณภรณ์
  การุณย์ 7 ช.ม. 50 นาที
 • D 2583 คู่มือคนพิการ
  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ

  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 4 ช.ม. 42 นาที
 • D 2584 เสียงแห่งมัชฌิมยาม
  สไบเมือง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 2 ช.ม. 39 นาที
 • D 2585 ตะวันดวงใหม่
  หัวใจดวงเดิม อาริตา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/คณะนิลิกานนท์
  18 ช.ม. 56 นาที
 • D 2586 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กับการติดตามหนี้
  ปราโมทย์ สรวมนาม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ทัณฑสถานหญิงกลาง
  3 ช.ม. 51 นาที
 • D 2587 ให้ด้วยรัก คณะกรรมการกลางคริสต์มาส
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  1 ช.ม. 43 นาที
 • D 2588 ตำนานนักสู้คู่มังกร
  ตอน บริซิงเกอร์ดาบใหม่คู่ใจเอรากอน
  เล่ม
  3 (จำนวน 2 แผ่น) คริสโตเฟอร์ เปาลินี/
  อรทัย
  พันธพงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโฮกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 20 ช.ม.06 นาที
 • D 2589 กว่าจะลงจากคาน
  กรุง ญ ฉัตร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ณุศ
  การุณย์ 12 ช.ม.05 นาที
 • D 2590 ปริศนาใต้บาดาล
  ซุสุกิ โตจิ /
  วราภรณ์ พิรุณสวรรค์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 6 ช.ม.47 นาที
 • D 2591 บันไดพระจันทร์
  ส. พุ่มสุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/โครงการเสียงสร้างสุข
  1 ช.ม.20 นาที
 • D 2592 คุยทุกเรื่องกับสนธิ
  เล่ม 1 ? 3 สนธิ ลิ้มทองกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 9 ช.ม 44 นาที
 • D 2593 สาระขัน
  จำลอง ฝั่งชลจิตร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 50 นาที
 • D 2594 หยุดโลกร้อน
  เจตน์ เจริญโท ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม.52 นาที
 • D 2595 กินอย่างไร
  ลดภาวะโลกร้อน ฝ่ายวิชาการ

  สำนีกพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  โครงการเสียงสร้างสุข
  52 นาที
 • D 2596 คนนิสัยดี ศ.ดร.นายแพทย์วิทยา
  นาควัชระ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  2 ช.ม. 08 นาที
 • D 2597 เรื่องเล่าจากวันวาน
  สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สถานีวิทยุสังฆทานธรรม
  3 ช.ม 53 นาที
 • D 2598 ถูกและดี วีระ
  สร้อยจำปา ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/
  โครงการเสียงสร้างสุข
  1 ช.ม.57 นาที
 • D 2599 อารมณ์ดี จุดเริ้มต้นเรื่องดี
  ๆ ของชีวิต นายตัวดี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/โครงการเสียงสร้างสุข
  1 ช.ม.
 • D 2600 พลังจิตเพื่อชีวิตที่งดงาม
  Joseph Murphy /
  ทศยุทธ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บริษัท
  เอส.เค.เอฟ(ประเทศไทย) จำกัด
  7 ช.ม.47 นาที
 • D 2601 ตอบปัญหาวิชาใจ
  ทันตแพทย์สม สุจีรา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บริษัท
  เอส.เค.เอฟ(ประเทศไทย) จำกัด
  4 ช.ม. 49 นาที
 • D 2602 นิทานชาดก อนัญชะ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  โครงการเสียงสร้างสุข
  2 ช.ม.34 นาที
 • D 2603 ความรู้นอกกะลา
  เล่ม 1-4 ภัทราพร สังข์พวงทอง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาภาวดี
  8 ช.ม. 34 นาที
 • D 2604 เพนดรากอน ตอน
  นครสาบสูญแห่งฟาร์
  (เล่ม
  2) ดี.เจ. แมคเฮล/วัชรวิชญ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ชุติมา
  รัตนพิภพ 11 ช.ม.55 นาที
 • D 2605 แมคโครไบโอติกส์
  : การกินอาหารและใช้ชีวิตกับธรรมชาติ
  สิทรา พรรณสมบูรณ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/โครงการเสียงสร้างสุข
  6 ช.ม.26 นาที
 • D 2606 Tuesdays with Morrie SKF Company ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บริษัท
  เอส เค เอฟ จำกัด 4 ช.ม.30 นาที
 • D
  2607 เส้นทางแห่งความหมาย ทรินา
  เพาลัส/
  ปิยะลักษณ์ ภมรสิงห์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/โครงการเสียงสร้างสุข
  42 นาที
 • D 2608 อยู่ 100 ปี ด้วย 100 วิธีรักษาสุขภาพโรเจอร์
  เฮนเดอร์สัน/ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 7 ช.ม.30 นาที
 • D
  2609 จลาจลทางปัญญา เสกสรรค์
  ประเสริฐกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 7 ช.ม.10 นาที
 • D
  2610 วนิดา วรรณสิริ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 17 ช.ม.01 นาที
 • D 2611 หน้ากากมหัศจรรย์แห่งใจ
  กลอเรีย แฮตริก /
  ฤดูร้อน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 3 ช.ม.52 นาที
 • D 2612 เปิดข้อมูล
  จานบินและมนุษย์ต่างดาว
  บรรยง บุญฤทธิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 6 ช.ม. 55 นาที
 • D 2613 ถกแขมร์
  แลเขมร รุ่งมณี เมฆโสภณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม. 16 นาที
 • D 2614 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน
  วินทร์ เลียววาริณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุขาดา
  สนามชวด 13 ช.ม.43 นาที
 • D 2515 ใบไม้ในกำมือ
  วศิน อินทสระ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  1 ช.ม.02 นาที
 • D 2516 พระเจ้าสิบชาติ
  และพระพุทธเจ้า (จำนวน 2 แผ่น)
  มาลัย (จุฑารัตน์) ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  25 ช.ม.03 นาที
 • D 2517 มองCEOโลกตะวันออก
  ฉบับรายอย่างไรให้ยั่งยืน
  ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  4 ช.ม. 40 นาที
 • D 2618 ดูหมอไพ่ยิปซี
  ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 46 นาที
 • D 2619 78 ใบไพ่ยิปซี ภาคพิสดาร
  ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  7 ช.ม. 38 นาที
 • D 2620 จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน
  อนุสร จันทพันธ์  และบุญชัย
  โกศลธนากุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 15 นาที
 • D 2621 นอสตราดามุส ศ.เจริญ
  วรรธนะสิน ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/บุญเลี้ยง
  หน่ายโคกสูง 7 ช.ม. 39 นาที
 • D 2622 โบว์ลิ่ง
  ฝ่ายวิชาการ
  บริษัท สกายบุ๊คส์
  จำกัด ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/เบญจวรรณ
  สายสีนวล 2 ช.ม. 39 นาที
 • D 2623 ผู้พิชิตดาราจักร
  เล่ม 1-6 (จำนวน 3 แผ่น) หวงอี้ / น.นพรัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ
 • D 2624 ประพาสราชสถาน
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ชื่นใจ
  บูชาธรรม 6 ช.ม. 11 นาที
 • D 2625 50 ความคิดเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม
  อ้อม ประนอม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 4 ช.ม. 48 นาที
 • D 2626 คู่มือประกอบการศึกษา
  โครงการศึกษาด้วยตนเองเรื่อง
  คณกรรมการศึกษา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม. 14 นาที
 • D 2627 นิทานแห่งขุนเขา
  รัดยาร์ด คิปลิง /
  กวิน ปิ่นไผท
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 11 ช.ม. 53 นาที
 • D 2628 My life as a Coach Sigve ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 02 นาที
 • D 2629 ภัยต่อศาสนาอิสลาม
  ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม. 19 นาที
 • D 2630 เลี้ยงลูกวัยเปรี้ยวไม่ให้เลี้ยวตกขอบ
  และเรื่องสนุก
  กระตุกคิด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์
  เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/B2S
  6 ช.ม. 55 นาที
 • D 2631 พรมแดน (จำนวน 2 แผ่น)
  วสิษฐ เดชกุญชร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ
 • D 2632 100 เรื่องสั้นซ่อนเงื่อนสยองขวัญ
  : คดีฆาตกรรมชายเจ้าเสน่ห์
  นพดล เวชสวัสดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACT 4 ช.ม. 14 นาที
 • D 2633 The Ticket : ตีตั๋วดูตัวตน
  อนันตกาล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACT 2 ช.ม. 21 นาที
 • D 2634 คุ้งน้ำค้าง
  ประภัสสร เสวิกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ONE
  TO ONE CONTACT 3 ช.ม. 02 นาที
 • D 2635 ร้อยลูกปัด
  สวยใสสไตล์คุณ คณิตสร ก้อนรัมย์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  50 นาที
 • D 2636 The Miracle in my life : มหัศจรรย์แห่งรักของพระเจ้าในชีวิ
  ฉัน ลิเดีย ลิปิสุนทร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม. 32 นาที
 • D 2637 ดอกไม้เอเซีย
  นุสมล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ONE
  TO ONE CONTACT 3 ช.ม. 47 นาที
 • D 2638 เพลิงแค้นตะวันออกกลาง
  : บ่อเกิดก่อการร้าย สุขนิตย์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACT 2 ช.ม. 01 นาที
 • D 2639 มหาสุบินคำฉันท์
  พระธรรมโมลี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  1 ช.ม. 55 นาที
 • D 2640 รอยเท้าปีศาจ
  E.E. Richardson /
  อาคม ร่วมพรภาณุ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACT 5 ช.ม. 55 นาที
 • D 2641 หัวหน้างานต้องมีดี
  รศ.สุขุม นวลสกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACT 3 ช.ม. 40 นาที
 • D 2642 เรื่องเล่าจากหลุมศพ
  นนทรี นทีนนท์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACT 4 ช.ม. 04 นาที
 • D 2643 สะพายเป้ไปพม่า
  ชลีรัตน์ งามชาลี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACT 6 ช.ม. 06 นาที
 • D 2644 อิหร่านในรอยจำ
  วันรวี รุ่งแสง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACT 4 ช.ม. 41 นาที
 • D 2645 ความจริงแท้อยู่แค่ปลายจมูก
  : 33 วิธีหนีนรก วรยุทธ พิชัยศรทัต
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 6 ช.ม. 08 นาที
 • D 2646 อัจฉริยะสร้างสุข
  วนิษา เรซ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ONE
  TO ONE CONTACT 4 ช.ม. 04 นาที
 • D 2647 การทำงานเพื่องาน
  พุทธทาสภิกขุ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วิชัย
  จุฑาภิรักษ์ 59 นาที
 • D 2648 การบรรยายธรรม
  ครั้งที่ 14 : ประวัติศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ
  วันที่
  12 กรกฏาคม 2552 ณ. ชมรมกัลยาลธรรม
  ชมรมกัลยาณธรรม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ชมรมกัลยาณธรรม
  5 ช.ม 26 นาที
 • D 2649 ดาวดิน ปาฏิหาริย์แห่งรัก
  ลิขิตแห่งหัวใจ อิงคศักย์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/คณะอัชชาวดี
  10 ช.ม.31 นาที
 • D 2650 ธรรมะ 5 นาที : หลักแท้แห่งธรรมะ
  ภูเตศวร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/บริษัท
  ฮานา จำกัด 7 ช.ม. 37 นาที

Offline

 

#8 21-07-2011 15:58:12

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ลำดับที่ 2651-2740:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2651 บองหลา พนม นันทพฤกษ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  4 ช.ม. 04 นาที
 • D 2652 ดอกไม้และสายฝน
  วาวแพร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  กลุ่มอาสาสมัคร
  2 ช.ม. 24 นาที
 • D 2653 ผ่าตัดความเครียด
  ว.วชิรเมธี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ว.วชิรเมธี
  12 ช.ม. 50 นาที
 • D 2654 ปรัชญาจิตวิทยา
  ดร. ธีระ อาชวเมธี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  7 ช.ม. 51 นาที
 • D 2655 กุหลาบประดับดวงใจ
  ติช นัท ฮันห์ /
  รสนา โตสิตระกูล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปราณี 46 นาที
 • D 2656 พระมหากษัตริย์ยอดนักพัฒนา
  สถาบันบรรลือธรรม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม. 22 นาที
 • D 2657 แก้วรัดเกล้า
  ดวงตะวัน ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/
  วรารัตน์
  ทองศิริมา 14 ช.ม.20 นาที
 • D 2658 มุกมังกร
  สิรินทร์ พัธโนทัย/บุญรัตน์
  อภิชาติไตรสรณ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 14 ช.ม. 52 นาที
 • D 2659 Post Modern : ชะตากรรมโพสต์โมเดิร์นในอุ้งมือ
  นักปรัชญาการเมืองโบราณ
  ไชยันต์ ไชยพร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 9 ช.ม.20 นาที
 • D 2660 อำนาจ : กฏทอง
  48 ประการของการสร้างอำนาจที่คุณ
  ไม่อาจปฏิเสธ
  โรเบิร์ต กรีน และจูสต์ เอล์ฟเฟอร์
  /วรรณพร ไกรเลิศ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 6 ช.ม.04 นาที
 • D 2661 ฆาตกรรมตุ๊กตา
  Sarah Cohen-Sacall /
  งามพรรณ เวชชาชีวะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ 1 ช.ม. 17 นาที
 • D 2662 ยุทธจักรพยัคฆ์ขาวคำรน
  (จำนวน 2 แผ่น) โก้วเล้ง / กิตติพิรุณ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ
 • D 2663 จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ
  เล่ม 2 ฟริตจ๊อฟ ดาปร้า/ พระประชา,พระไพศาล
  วิสาโล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  11 ช.ม.48 นาที
 • D 2664 ตำราเรียนพูดภาษาจีนกลาง
  แต้จิ๋ว อังกฤษ วายจิง. เจ
  เยาเปา.วอง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุจิตรา
  เดชสุวรรณาชัย 5 ช.ม.45 นาที
 • D
  2665 ประมวลธรรมเทศนา (จำนวน 2 แผ่น)
  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ปิยะมาศ
  เปาอินทร์ 26 ช.ม. 37 นาที
 • D 2666 การผจญภัยของพิน็อกคิโอ
  คาร์โล คอลโลดี /
  แก้วคำทิพย์
  ไชย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 4 ช.ม. 46 นาที
 • D 2667 ตราบสิ้นฟ้าสิ้นดิน
  จึงสิ้นเธอ ประภัสสร เสวิกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  12 ช.ม. 42 นาที
 • D 2668 บ้านเกิดและเพื่อนเก่า
  วาณิช จรุงกิจอนันนต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุจิตรา
  เดชสุวรรณาชัย 9 ช.ม.29 นาที
 • D
  2669 ลับมากที่สุด 101 ความลับดี
  ๆ ศิริวรรณ ช้างพลาย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 4 ช.ม. 37 นาที
 • D 2670 ลอกเปลือก
  เลือกแก่น นายแพทย์เทอดศักดิ์
  เดชคง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/นพรัตน์
  ทองเต็มดวง 3 ช.ม. 29 นาที
 • D 2671 จิตร
  ภูมิศักดิ์ คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
  วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  3 ช.ม.21 นาที
 • D 2672 กลลวง : DROP SHOT ฮาร์ลาน
  โคเบน /
  อริณี เมธเศรษฐ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯอภิชาติ
  เศรณีวิจัยกิจการ 10 ช.ม. 13 นาที
 • D
  2673 เดอะไวท์โรด ภาค 1 ดร.ป๊อบ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 13 ช.ม. 30 นาที
 • D 2674 พระลอคำกลอน
  : กับชีวิตและงานวรรณกรรม
  ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุชาดา
  สนามชวด 13 ช.ม. 59 นาที
 • D 2675 ห้าสหายผจญภัย
  ตอน แผนลักพาตัว Enid Biyton /
  ฉันทนา
  ไชยชิด ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 21 นาที
 • D 2676 เติมพลังผู้หญิง
  ซิ่งข้ามสหัสวรรษ ดร.กฤษติกา
  คงสมพงษ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม. 47 นาที
 • D 2677 รู้รักษ์แผ่นดิน
  พันเอก หลักแก้ว อัมโรสถ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 8 ช.ม. 39 นาที
 • D 2678 วิถีของธุรกิจขนาดเล็ก
  นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาศฯ/อาสาสมัคร
  3 ช.ม. 15 นาที
 • D 2679 รวบรวมบทสนทนาธรรมแนวดูจิต
  หมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ลักขณา
  ประถมวงศ์ 1 ช.ม. 20 นาที
 • D 2680 เพลงรักในสายลมหนาว
  คิมอุนยี, ยุนอุนกวง /
  รำพรรณ
  รักศรีอักษร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  14 ช.ม. 57 นาที
 • D 2681 ไม่อ้วนชัวร์อย่ามั่วนิ่ม,
  ความรู้อนามัยสำหรับผู้สูงอายุ,
  นิตยสารหมอชาวบ้าน,คู่มือลดความอ้วน,
  เวลาชีวิต ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/โครงการเสียงสร้างสุข
  9 ช.ม. 13 นาที
 • D 2682 คิดแล้วอุ่นใจ
  อ่านแล้วอุ่นจัง, ตำราพิชัยสงคราม,
  ความสุขของกะทิ
  งามพรรณ เวชชาชีวะ และณาชิ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/โครงการเสียงสร้างสุข
  5 ช.ม.
 • D 2683 ฉันมีความสุข, บันได
  8 ขั้นสู่ความสำเร็จ, พ่อสอนลูก,
  ก้าวข้ามความล้มเหลว,
  เข็มทิศหัวใจ, กล้าที่จะก้าว,
  กำลังใจเพื่อชีวิตที่ง่ายและงาม,
  โลกกลมด้วยรอยยิ้ม ต้นกล้า
  นัยนา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/โครงการเสียงสร้างสุข
  20 ช.ม.
 • D 2684 จดหมายลับไป่เหอ ลิซ่า
  ซี / วิภาดา กิตติโกวิท ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ลักขณา
  ประถมวงศ์ 13 ช.ม.20 นาที
 • D 2685 คุณแม่จำแลง
  สีชาติ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 8 ช.ม. 55 นาที
 • D 2686 รำลึกถึงความดีของหลวงพ่อในอดีต
  สมศักดิ์ สืบสงวน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม. 26 นาที
 • D 2687 ห้าสหายผจญภัย
  ตอน เกาะมหาสมบัติ (ตอนที่
  1) Enid Biyton /ฉันทนา ไชยชิต ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 41 นาที
 • D 2688 ห้าสหายผจญภัย
  ตอน ผจญภัยในเส้นทางลับ (ตอนที่
  2) Enid Biyton /ฉันทนา ไชยชิต ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 56 นาที
 • D 2689 เมื่อปลาจะกินดาว
  8 เย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม. 35 นาที
 • D 2690 อย่าหลุดว่าฆ่า
  Keigo higashino / มินามิ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ลักขณา
  ประถมวงศ์ 6 ช.ม. 58 นาที
 • D 2691 รักลวงตาย
  ฮิงาชิโนะ เดโงะ ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/
  ลักขณา
  ประถมวงศ์ 9 ช.ม. 27 นาที
 • D 2692 อัจฉริยะตาราง
  9 ช่อง พัฒนากาย พัฒนาสมอง
  รศ เจริญ กระบวนรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้ด้อยโอกาสฯ/สุพาณี
  บุณยเกียรติ 45 นาที
 • D 2693 รักของอลิซาเบท
  1 แปลโดย นิดา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อโนชา
  17 ช.ม. 07 นาที
 • D 2694 หมายเหตุร่วมสมัย
  ไพบูลย์ วงษ์เทศ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สิทธิสม
  มุทธานุกุลวงศ์ 2 ช.ม. 48 นาที
 • D
  2695 ปิตุมาต ว. ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  สุพาณี
  บุณยเกียรติ 5 ช.ม. 07 นาที
 • D 2696 ไผ่แดง
  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 7 ช.ม. 25 นาที
 • D
  2697 เรื่องเล่าเขย่าขวัญ : The Shock
  รายการ The Shock ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/รายการ
  The Shock 11 ช.ม 12 นาที
 • D 2698 บันทึกกวี : ข้างคลองคันนายาว
  (กระบวนที่ 1-10) เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุพาณี
  บุญยเกียรติ 16 ช.ม 02 นาที
 • D 2699 เดอะไวท์โรด
  ภาค 1 เล่ม 2 ดร.ป๊อป ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 11 ช.ม 38 นาที
 • D 2700 ก้อนดิน
  ก้อนหิน มวลเมฆ และดวงดาว
  ประชาคม ลุนาชัย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สิทธิสม
  มุทธานุกุลวงศ์ 1 ช.ม. 59 นาที
 • D
  2701 กรรมพันธุ์ฟอร์เซล นายแพทยประเสริฐ
  ผลิตผลการพิมพ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 2 ช.ม. 10 นาที
 • D 2702 หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
  อ.วศิน อินทสระ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  4 ช.ม. 32 นาที
 • D 2703 พลังใจ พลังชีวิต
  จอห์น ซี แม็กซ์เวลส์ / กำธร
  เก่งสกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACTS 1 ช.ม. 40 นาที
 • D 2704 โทรศัพท์มือถือ
  TATSUYA YOSHIMURA/ รัตน์จิต ทองเปรม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ONE
  TO ONE CONTACTS 6 ช.ม. 07 นาที
 • D 2705 Little Babies นิตยสาร Little
  Babies/ วิไลลักษณ์ จันทร์ศรี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  3 ช.ม. 11 นาที
 • D 2706 Modern Mom Audrey ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  ทัณฑสถานหญิงกลาง
  1 ช.ม. 21 นาที
 • D 2707 มาลัยสองชาย อาริตา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 12 ช.ม 47 นาที
 • D 2708 สังคมวิทยาเมือง
  : SO 267 (จำนวน 2 แผ่น) รศ. ปฐม ทรัพย์เจริญ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  33 ช.ม.28 นาที
 • D 2709 บัญชียาจากสมุนไพร
  พ.ศ. 2549 คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  8 ช.ม.26 นาที
 • D 2710 จดหมายจากยมฑูต
  เกิด แก่ เจ็บ ตาย คณะศิษย์วัดถ้าผาผึ้ง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  1 ช.ม. 23 นาที
 • D 2711 ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ
  วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  6 ช.ม. 09 นาที
 • D 2712 มาเฟียที่รัก
  หนูผักบุ้ง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 12 ช.ม.23 นาที
 • D 2713 ดาบจอมทมิฬ
  ฉิงฮั้ง / ว. ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/อาสาสมัคร
  10 ช.ม. 09 นาที
 • D 2714 ฟากฟ้าสาละวิน
  พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ 9 ช.ม. 48 นาที
 • D 2715 เพลงสังหาร
  ลีโอ ตอลสตอย / ดลสิทธิ์ บางคมบาง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาสฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 3 ช.ม 54 นาที

 • D 2716 TALK OF THE SHOCK VOL.4 ตอน ดาราพาสยอง กพล
  ทองพลับ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  3 ช.ม. 05 นาที
 • D 2717 โชคดี และวิธีสร้างบุญบารมี
  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  2 ช.ม. 32 นาที
 • D 2718 รักนี้เพื่อเธอ
  อาริตา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 3 ช.ม 56 นาที
 • D 2719 ภัยโลก
  2009 : ภัยคุกคามความมั่นคงสหรัฐอเมริกา
  ขุนทอง ลอเสรีวานิช ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  3 ช.ม. 36 นาที
 • D 2720 เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
  เล่ม 2 : มหาสติปัจฐานสูตร ดังตฤณ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  6 ช.ม. 03 นาที
 • D 2721 ถ้ารู้กูทำไปนานแล้ว
  ณัฐ พบธรรม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯอาสาสมัคร(คุณน้อง)
  11 ช.ม 33 นาที
 • D 2722 พลังใจ นิวเคลียร์
  เทพรัตน์ สงเคราะห์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อัจฉราวรรณ
  ธรรมชัชพิมล 2 ช.ม. 28 นาที
 • D 2723 อยากเป็นไกด์
  ไม่ไกลเกินก้าว ภราดร วิมลมาลย์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/B2S
  5 ช.ม. 02 นาที
 • D 2724 บัลลังก์เชียงรุ้ง
  พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 8 ช.ม. 27 นาที
 • D 2725 จรรยาวิชาชีพ
  และกฏหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
  (หน่วย 1-8) รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  16 ช.ม. 41 นาที
 • D 2726 โบ๊เบ๊ วราภา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  B2S
  13 ช.ม. 04 นาที
 • D 2727 ใต้ทะเลมีความรัก
  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ชัชพร
  ดำรงวัฒน 4 ช.ม. 24 นาที
 • D 2728 ชีวิตผมรอดได้ด้วยสตาร์บัคส์
  ไมเคิล เกทส์ กิลล์ /
  สมลักษณ์
  สว่างโรจน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/B2S
  8 ช.ม. 56 นาที
 • D 2729 ภูผาแพรไหม โสภี
  พรรณราย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  14 ช.ม. 02 นาที
 • D 2730 ลุยสแกนฯ แดนไวกิ้งกับทัวร์ฝรั่ง
  ประกอบ บำรุงผล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/B2S
  4 ช.ม. 09 นาที
 • D 2731 คัมภีร์หุ้น โสภณ
  ด่านศิริกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  กลุ่มอาสาสมัคร
  8 ช.ม. 30 นาที
 • D 2732 เรื่องหมาหมา
  ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรรณภา
  รุจิเสถียร 2 ช.ม. 27 นาที
 • D 2733 น้ำผึ้งซาตาน
  โสภี พรรณราย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 12 ช.ม.36 นาที
 • D 2734 What is art : ศิลปะคืออะไร
  Leo Tolstoy /สิทธิชัย แสงกระจ่าง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 13 ช.ม. 01 นาที
 • D 2735 ตำรายิปซีภาคพิศดาร
  : TAROT 2000 ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 59 นาที
 • D 2736 มนตราอธิษฐาน
  ไอศิยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  สุจิตรา
  เดชสุวรรณาชัย 9 ช.ม. 38 นาที
 • D
  2737 ในห้วงแห่งรัก แพรวรุ้ง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  B2S
  5 ช.ม. 36 นาที
 • D 2738 กุหลาบทะเลทราย
  อัคนิรุทธ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  13 ช.ม. 57 นาที
 • D 2739 ปมปริศนาฮาเร็ม
  Clear Ice ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/B2S
  6 ช.ม. 27 นาที
 • D 2740 นักฆ่าหัวกระโหลก
  ว.ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ชุติมา
  รัตนพิภพ 14 ช.ม 01 นาที

Offline

 

#9 21-07-2011 17:37:56

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ลำดับที่ 2741-2830:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2741 ห้าสหายผจญภัย ตอน ทลายแผนค้าของเถื่อน
  (ตอน 4) EnidBiyton /ฉันทนา ไชยชิต ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 27 นาที
 • D 2742 วรรณกรรมปัจจุบัน
  รศ.ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  13 ช.ม 04 นาที
 • D 2743 ความรักเรียกหา
  กันยามาส ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 5 ช.ม. 28 นาที
 • D 2744 ฟงอวิ๋น
  ขี่พายุทะลุฟ้า เล่ม 2 ลมเมฆประสาน
  หม่าหย่งเฉิง / ธีรยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ภิญญาพัชญ์
  สุทธิบุตร 16 ช.ม. 36 นาที
 • D 2745 เรื่องซนๆ
  ของโซฟี เคาน์เตส เดอ เชกูร์
  / พิมวรรณ ทิพยดารกา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ประกายวรรณ
  อัศวสกุล 1 ช.ม. 32 นาที
 • D 2746 เรื่องของคน
  นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ประพรพิม
  อุตมโชติ 2 ช.ม. 13 นาที
 • D 2747 เพื่อนผู้อยู่ในบ้าน
  วาณิช จรุงกิจอนันต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/โสภณ
  นวรัตนาพงศ์ 1 ช.ม. 42 นาที
 • D 2748 เฉลย
  SO 477 : สังคมวิทยาการเมือง ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  8 ช.ม. 44 นาที
 • D 2749 สแกนกรรม กฤษณา
  สุยะมงคล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  7 ช.ม. 14 นาที
 • D 2750 ยิ้มสู้มะเร็ง
  อารีย์ วชิรมโน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  รัชนี
  อุทยานันท์ 4 ช.ม. 42 นาที
 • D 2751 ห้าสหายผจญภัย
  ตอน สูตรลับเกาะเคอร์ริน
  (ตอน 6) EnidBiyton /ฉันทนา ไชยชิด ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 58 นาที
 • D 2752 กุหลาบร้ายกลายรัก
  ชลาลัย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/คณะนิลิกานนท์
  20 ช.ม.12 นาที
 • D 2753 กฎหมายวิธีสบัญญัติ
  3 (หน่วยที่ 1 ? 15) (จำนวน 3 แผ่น) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ฉวีวัณณ์
  วิชชุภานนท์
 • D 2754 สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำสู่เบื้องบน
  มูลนิธิฟ้าประทาน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  2 ช.ม. 15 นาที
 • D 2755 ถนนไปสู่ก้อนเมฆ
  ธัญญา ผลอนันต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ประพรพิม
  อุดมโชติ 2 ช.ม 55 นาที
 • D 2756 คนสองแผ่นดิน
  รุ่งมณี เมฆโสภณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิกการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 51 นาที
 • D 2757 การเมือง
  : แนวความคิดและการพัฒนา ศ.ดร.สมบัติ
  ธำรงธัญวงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศมน
  ศรีทับทิม 17 ช.ม. 55 นาที
 • D 2758 Live Happily ทำชีวิตให้เรียบง่าย
  เติมหัวใจด้วยความสุข ทิพยา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 51 นาที
 • D 2759 เรื่องเล็กในเมืองใหญ่
  วริษฐ์ ลิ้มทองกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 25 นาที
 • D 2760 ทำอย่างไร
  เมื่อร่างกายป่วย นพ. สมโภชน์
  จิตรเกษมสุข ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรุนช
  ปานใจ 4 ช.ม. 48 นาที
 • D 2761 เกอิชา Arthur
  S. Golden/
  วิหยาสะกำ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุชาดา
  สนามชวด 19 ช.ม. 31 นาที
 • D 2762 ประตูโทเลมี่
  Jonathan Stroud /
  เอธ แย้มประทุม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/พจนารถ
  13 ช.ม. 37 นาที
 • D 2763 ชีวิตพลิกได้ด้วยตัวคุณ
  Robin Sieger/
  ธัญธร ขจรรุ่งเรืองศิลป์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  (คุณน้อง) 9 ช.ม. 20 นาที
 • D 2764 ก้ามข้ามขีดจำกัด
  ด้วยใจเกินร้อย ดร.ประกาย
  กิจธิคุณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 08 นาที
 • D 2765 ลมเปลี่ยนทิศ
  หมายเหตุประเทศไทย ลม เปลี่ยนทิศ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/บริษัท
  ไอเอ็นจี ประกันภัย จำกัด
  2 ช.ม 51 นาที
 • D 2766 กายบริหารแกว่งแขน
  ท่านจูแป๊ะลู้ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ผจงจิตต์
  ช่างเสนาะ 1 ช.ม. 33 นาที
 • D 2767 เรือนมยุรา
  (จำนวน 2 แผ่น) แก้วเก้า ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/รสรินทร์
  พรหมสัจจา 29 ช.ม. 18 นาที
 • D 2768 วันรุ่งของพรุ่งนี้
  อรชุมา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  บริษัทหลักทรัพย์ภัทร
  จำกัด (มหาชน) 1 ช.ม. 39 นาที
 • D 2769 ปรัชญาชีวิต
  คาลิล ยิบราน /
  ระวี ภาวิไล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วิษณุ
  แสงศิริ 2 ช.ม. 13 นาที
 • D 2770 ป.พิบูลสงคราม
  จอมพลหนังเหนียว เพลิง ภูผา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 04 นาที
 • D 2771 แอ่งอารยธรรมอีสาน
  ศรีศักร วัลลิโภดม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 19 ช.ม. 20 นาที
 • D 2772 วิ่งสามชีวิต
  ไมเคิล มอร์เพอร์โก /
  งามพรรณ
  เวชชาชีวะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสือฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 22 นาที
 • D 2773 แว่วเสียงสวรรค์
  เล่ม 2 อาจารย์พร รัตนสุวรรณ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อนุสร
  ตรีโสภา 7 ช.ม. 01 นาที
 • D 2774 เดินไปให้สุดฝัน
  วินทร์ เลียววาริณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/มัลลิกา
  จตุพรวดี 6 ช.ม. 07 นาที
 • D 2775 แฉชีวิตนักเรียนนอก
  อนุชิต มุรธาทิพย์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 22 นาที
 • D 2776 แฉชีวิตนักเรียนนอก
  เล่ม 2 อนุชิต มุรธาทิพย์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯวรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 49 นาที
 • D 2777 แผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง
  วัฒน์ระวี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 8 ช.ม. 53 นาที
 • D 2778 เอเร๊ค เร็กซ์
  ดวงตาแห่งมังกร Kaza Kingley /
  หิมาลายา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 11 ช.ม. 02 นาที
 • D 2779 รักที่ไม้บรรทัด
  55 cm. วัดไม่ได้ Yoon, Sun A/สิทธินี ธรรมชัย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  7 ช.ม. 09 นาที
 • D 2780 รายงานการศึกษาแนวทางการให้บริการโทรคมนาคม
  สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
  ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์
  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง7
  ช.ม. 15 นาที
 • D 2781 เมียรับจ้าง วลัย
  นวาระ ห้องสมุดคนตาบอดและผุ้พิการทางสื่อฯ/
  ณุศ
  การุณย์ 7 ช.ม. 51 นาที
 • D 2782 บอกเธอ
  บอกเขา : รักของเราจะเก่าและแก่ไปด้วยกัน
  ญามิลา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  2 ช.ม. 55 นาที
 • D 2783 ชมพูเบิกฟ้า สีฟ้า
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  ณุศ
  การุณย์ 18 ช.ม. 44 นาที
 • D 2784 เลื่อมพรายลายรัก
  ดวงตะวัน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรารัตน์
  ทองศิริมา 19 ช.ม. 08 นาที
 • D 2785 ฟงอวิ๋น
  ขี่พายุทะลุฟ้า เล่ม 3 หาญกล้าท้าเทวะ
  หม่าหย่งเฉิง / ธีรยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/พินยาพัฒ
  สุทธิบุตร 19 ช.ม. 08 นาที
 • D 2786 ชีววิทยาเบื้องต้น
  ณพพร ดำรงศิริ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  13 ช.ม. 33 นาที
 • D 2787 ภูตวังหน้า วริษฐา
  ประดิษฐ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วาสนา
  กลีบเมฆ 12 ช.ม. 42 นาที
 • D 2788 นิทานสีขาว
  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ณิชา
  คงกิตติกุล 3 ชั่วโมง
 • D 2789 อาหารตามสั่ง
  จานด่วน นิดดา หงษ์วิวัฒน์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  2 ช.ม. 42 นาที
 • D 2790 ธรรมะเดลิเวอร์รี่
  2 : ธรรมะคู่รัก พระมหาสมปอง
  ตาลปุตโต ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  Sales Team 4 ช.ม. 09 นาที
 • D 2791 โลกทิพย์ ภาค
  1 มิสเตอร์ แอนโทนี่ บอเจีย
  /
  อาจารย์ศิริ พุทธสุข ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อนุสร
  ตรีโสภา 8 ช.ม. 08 นาที
 • D 2792 กรุ่นกลิ่นอารยธรรมเปอร์เซียในเมืองสยาม
  จักรพันธุ์ กังวาฬ และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/มัลลิกา
  จตุพรวดี 4 ช.ม. 52 นาที
 • D 2793 โภชนาการกับเบาหวาน
  ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 05 นาที
 • D 2794 มีกรอบไม่มีเส้น
  ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรรณลักษณ์
  ศรีสด (สวนอักษร) 3 ช.ม. 59 นาที
 • D
  2795 ประดิดประดอย ครอสติซ นิตยสารประดิดประดอย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  6 ชั่วโมง
 • D 2796 ความใฝ่ฝันแสนงาม
  จิตร ภูมิศักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  8 ช.ม. 51 นาที
 • D 2797 คู่มือชีวิต ปี
  2552 : ปีนักษัตรมะเส็ง ภาณุวัฒน์
  พันธุ์วิชาติกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  6 ชั่วโมง
 • D 2798 พุทธประทีป สุกัญญา
  อาจฤทธิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  6 ช.ม. 09 นาที
 • D 2799 เล็บครุฑ ตอน พยัคฆ์ร้าย
  666 (จำนวน 2 แผ่น) พนมเทียน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 37 ช.ม.09 นาที
 • D 2800 เอเร็ค เร็กซ์
  ตอน อสูรกายแห่งดินแดนนิรเทศ
  เล่ม 2 Kaza Kingsley /หิมาลายา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 12 ช.ม. 03 นาที
 • D 2801 กงจักรลายดอกบัว
  ชโนวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศูนย์เทคโนโลยี่ทางการศึกษา
  13 ช.ม. 16 นาที
 • D 2802 พีระมิดนโปเลียน
  วิลเลี่ยม ดีทริค/อายุรี ชีวรุโณทัย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  16 ช.ม. 56 นาที
 • D 2803 วิ.อาญาพิศดาร
  เล่ม 1-2 (จำนวน 2 แผ่น) วิเชียร
  ดิเรกอุดมศักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุชาดา
  สนามชวด 40 ช.ม. 10 นาที
 • D 2804 กระทรวงแรงงานดูแลช่วยเหลือคนพิการอย่างไร
  กลุ่มงานบูรณากา หลักประกันผู้สูงอายุ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 14 นาที
 • D 2805 สร้อยแสงจันทร์
  พงศกร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  ศูนย์เทคโนโลยี่ทางการศึกษา
  9 ช.ม. 24 นาที
 • D 2806 World Class สร้างคนไทยไประดับโลก
  บัณฑิต อึ้งรังษี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/จริยา
  ยศเมฆ 4 ช.ม.33 นาที
 • D 2807 พรหมลิขิตซาตาน
  กานจ์แก้ว ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 8 ช.ม. 55 นาที
 • D 2808 ปมมรณะ
  บุคคลก้องโลก กฤษดา ศิราพุช
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 6 ช.ม. 01 นาที
 • D 2809 คนแท้ ต้องไม่ท้อ
  วาขวัญ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 22 นาที
 • D 2810 เอเร็ค เร็กซ์
  ตอน ค้นหาความจริงอันยิ่งใหญ่
  (เล่ม 3) Kaza Kingsley /นาราดา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 15 ช.ม. 51 นาที
 • D 2811 ธรรมะกับโยคะ
  สายทอง กลัดเพชร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 49 นาที
 • D 2812 หลิวลู่ลม
  พรรณวดี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  7 ช.ม. 58 นาที
 • D 2813 ใครฆ่า รัสเซลล์
  กูลด์ / นาเลยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 15 ช.ม. 18 นาที
 • D 2814 ธรรมะเกร็ดแก้ว
  ว.วชิรเมธี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  พันเอกหญิงอัจฉรา
  โปษยานนท์ 3 ช.ม. 38 นาที
 • D 2815 ขุนศึกสะท้านปฐพี
  หวงอี้ / น. นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศศมาน์
  เนียมทันต์ 11 ช.ม. 06 นาที
 • D 2816 เรื่องของประกายแก้ว
  ประกายแก้ว พงษ์ไพโรจน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ภัทรสิน
  ธรรมรุจา 3 ช.ม. 14 นาที
 • D 2817 วิ. แพ่งพิสดาร
  เล่ม 1-2 (จำนวน 2 แผ่น) วิเชียร
  ดิเรกอุดมศักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ฉวีวรรณ
  (บ.ปูนซิเมนต์ไทย จก.)
 • D 2818 บอกนิสัยคนจากวันที่เกิด
  ดร.อัมพร สุขเกษม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  1 ช.ม. 17 นาที
 • D 2819 เล็บครุฑ ตอนนรกจางซูเหลียง
  (จำนวน 2 แผ่น) พนมเทียน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 38 ช.ม.49 นาที
 • D 2820 พืชผักสมุนไพรต้านโรค
  นารี เจริญยิ่ง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 22 นาที
 • D 2821 ผจญภัยในวิหารทองคำ
  โจ แจรยอง /
  เรืองชัย รักศรีอักษร
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 23 นาที
 • D 2822 พาท่องโลกทิพย์
  เกียรติ โสภณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุจิตรา
  เดชสุวรรณาชัย 5 ช.ม. 17 นาที
 • D
  2823 117 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  10 ช.ม. 51 นาที
 • D 2824 ผจญภัยบนเกาะดึกดำบรรพ์
  โจ แจรยอง /
  เรืองชัย รักศรีอักษร
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 14 นาที
 • D 2825 ด้วยรักบันดาล
  นิทานสีขาว เล่ม 2-4 ดร.อาจอง
  ชุมสาย ณ อยุธยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 13 ช.ม. 56 นาที
 • D 2826 เรื่องเล่าจากคลับฟรายเดย์
  ดีเจ นภาพร และ ดีเจ ฉอด ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สำนักข่าวรอยเตอร์
  3 ช.ม. 36 นาที
 • D 2827 ความรู้เบื้องต้นของคนอยากออม
  กองทุนบำเหน็จบำนาณข้าราชการ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุวรรณี
  ศรีขาว 2 ช.ม. 58 นาที
 • D 2828 หลงทางบุญ
  อ.อัฐฐา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  สุวรรณี
  ศรีขาว 7 ช.ม. 41 นาที
 • D 2829 การจัดการธุรกิจร่วมสมัย
  รศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศมน
  ศรีทับทิม 18 ช.ม. 07 นาที
 • D 2830 รวมคำบรรยาย
  ภาคสอง สมัยที่ 60 เล่ม 8 เนติบัณฑิตยสภา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  18 ช.ม. 45 นาที

Offline

 

#10 21-07-2011 17:51:37

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ลำดับที่ 2831-2920:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2831 TWILUGHT : แรกรัตติกาล สเตเฟนิ เมเยอร์
  /
  เจนจิรา เสรีโยธิน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 12 ช.ม. 55 นาที
 • D 2832 ห้าสหายผจญภัย
  ตอนละครสัตว์มหาภัย (ตอน 5)
  Enid Biyton / อิ๊ปซี่ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม 36 นาที
 • D 2833 ประสบการณ์ผีหลอก
  วิชัย ธนาแสง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 05 นาที
 • D 2834 ไพ่ยิปซี
  ฉบับทำนายด้วยตนเอง นิศาชนม์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 16 นาที
 • D 2835 เจาะข้อสอบ
  AN 354 สังคมและวัฒนธรรมจีน ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 25 นาที
 • D 2836 ยิ่งกว่ารัก กันยามาส
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  พรวิไล
  ปุณกะบุตร 13 ช.ม. 23 นาที
 • D 2837 สมุนไพรบำบัด
  พินิจ จันทร และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุพจน์
  2 ช.ม. 24 นาที
 • D 2838 จันทรคตินิยาย
  ส.พลายน้อย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 6 ช.ม. 46 นาที
 • D 2839 แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดุลย์
  อตุโล หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 49 นาที
 • D 2840 ตำนานสักยันต์
  เปี๊ยก จักรวรรดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 43 นาที
 • D 2841 เปิดกรุผีในมหาลัย
  สินธุ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม. 11 นาที
 • D 2842 ประมวลธรรมเทศนา
  เล่ม 2 ดร.สุรพล สายพานิช และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ปิยะมาศ
  เปาอินทร์ 13 ช.ม. 42 นาที
 • D 2843 นายฮ้อยทมิฬ
  คำพูน บุญทวี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ 6 ช.ม. 42 นาที
 • D 2844 ทฤษฏีสังคมวิทยา
  สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  14 ช.ม. 57 นาที
 • D 2845 หลักสังคมวิทยา
  สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  21 ช.ม. 30 นาที
 • D 2846 ครอสติช นิตยสารประดิคประดอย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  3 ช.ม. 21 นาที
 • D 2847 จากใจถึงใจ : คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย
  โซเกียล วินโปเช / พระไพศาล
  วิสาโล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรกมล
  เพิ่มน้ำเพชร 50 นาที
 • D 2848 ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป
  สาขาเภสัชกรรม กองการประกอบโรคศิลปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 12 ช.ม. 16 นาที
 • D 2849 ผู้หญิงกับความรุนแรง
  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 5 ชั่วโมง
 • D 2850 คู่มือชีวิต
  ปี 2552 : ปีนักษัตรชวด ภาณุวัฒน์
  พันธุ์วิชาติกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  6 ช.ม. 55 นาที
 • D 2851 ท่องรอบโลกแสนสนุก
  ผศ.อำนาจ เจริญศิลป์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 11 ช.ม. 14 นาที
 • D 2852 ก๊วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ
  (มังกรหยก ภาค 1) จำนวน 4 แผ่น กิมย้ง
  / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุชาดา
  สนามชวด 74 ช.ม. 55 นาที
 • D 2853 คู่หูสี่ขา
  เพื่อนชีวิต เจน บิตเตอร์
  / ประภาคาร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 6 ช.ม. 48 นาที
 • D 2854 เพลงพรหม
  ว.วินิจฉัยกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  อำภา
  สงวนหมู่ 16 ช.ม. 20 นาที
 • D 2855. .ใบหน้ามรณะ
  เอส.พี สมเถา /
  ถ่ายเถา สุจริตกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 06 นาที
 • D 2856 พุ่มรัก
  พานสิงห์ : คดีผีนางตะเคียน
  วินทร์ เลียววาริณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 59 นาที
 • D 2857 สุขภาวะองค์รวม
  : สุขภาพแบบพอเพียง หมอชูฤทธิ์
  เต็งไตรสรณ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 07 นาที
 • D 2858 ผมไม่กลัว
  นิกโกโล อัมมานิติ / งามพรรณ
  เวชชาชีวะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม. 30 นาที
 • D 2859 สวดมนต์คำสอนจากพระโอษฐ์
  วัดนาป่าพง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อำภา
  สงวนหมู่ 1 ช.ม. 52 นาที
 • D 2860 จุดประกายใจ
  ฑูตใจ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อภิชาติ
  เศรณีวิจัยกิจการ 5 ช.ม. 11 นาที
 • D
  2861 เฉลย IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 32 นาที
 • D 2862 พลับพลึงสีรุ้ง
  ฬีฬา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  ปิยะมาศ
  เปาอินทร์ 9 ช.ม. 26 นาที
 • D 2863 คู่มือชีวิต
  ปี 2552 : ปีนักษัตรมะแม ภาณุวัฒน์
  พันธุวิชาติกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  5 ช.ม. 47 นาที
 • D 2864 ลูกผู้ชายชื่อนายหลุยส์
  จิระนันท์ พิตรปรีชา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม. 34 นาที
 • D 2865 เจาะข้อสอบ
  MC 218 : เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
  ชมร ลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 30 นาที
 • D 2866 อวสานจิ๋นซี (จำนวน
  10 แผ่น) หลงเหยิน / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/พลตรีเอนก
  แสงสุก
 • D 2867 หลวงพ่อตอบปัญหาธรรมะ
  พระราชพรหมญาณ  หลวงพ่อพระมหาวีระ
  ฐานวโร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อำภา
  สงวนหมู่ 3 ช.ม. 33 นาที
 • D 2868 คนแถวหน้า
  : ลักษณะชีวิต กุญแจสู่ความสำเร็จ
  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 10 นาที
 • D 2869 ก้านกฤษณา อาริตา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 14 ช.ม. 09 นาที
 • D 2870 หนึ่งฟ้าดินเดียว
  (จำนวน 2 แผ่น) กฤษณา อโศกสิน
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ
 • D 2871 ภูฏาน ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
  เสฐียรพงษ์ วรรณปก ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 28 นาที
 • D 2872 พิศวาส ทมยันตี
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  8 ช.ม. 46 นาที
 • D 2873 แค่ขอบฟ้า กาญจนา
  นาคนันทน์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม. 53 นาที
 • D 2874 พราง : The Woods ฮาร์ลาน
  โคเบน / มณฑารัตน์ ทรงเผ่า
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อภิชาติ
  เศรณีวิจัยกิจการ 12 ช.ม. 30 นาที
 • D
  2875 สอนคนขี้บ่น พระอาจารย์มิตซูโอะ
  คเวสโก ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ผจงจิตต์
  ช่างเสนาะ 1 ช.ม. 24 นาที
 • D 2876 เพราะว่า
  ฉันรักเธอ คณะสยาม 81 ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/คณะสยาม
  81 6 ช.ม. 59 นาที
 • D 2877 ชมรมคนสายตาเลือนลางแห่งประเทศไทย
  ฝ่ายวิชาการ ชมรมคนสายตาเลือนลาง
  แห่งประเทศไทย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ผจงจิตต์
  ช่างเสนาะ 49 นาที
 • D 2878 คำทอง :
  รวมอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์
  กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กัญจน์
  พลสงคราม 3 ช.ม. 12 นาที
 • D 2879 ลุ้นแทบตายเจ้านายขี้เก็ก
  Sadmoon ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ผจงจิตต์
  ช่างเสนาะ 6 ชั่วโมง
 • D 2880 อัศเจรีย์
  สุภาว์ เทวกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 14 ช.ม. 45 นาที
 • D 2881 ชีวิตนิรันดร
  เพชรน้ำค้าง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 9 ช.ม. 54 นาที
 • D 2882 ไพ่ยิปซี
  : ทำนายชีวิต ลิขิตชะตา จุรีพร
  สำราญเพ็ชร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 13 นาที
 • D 2883 เชอรี่พิงค์
  โสภี พรรณราย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 8 ช.ม. 55 นาที
 • D 2884 รัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
  2550 กระทรวงยุติธรรม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม. 57 นาที
 • D 2885 มหากาพย์ภูผามหานที
  (จำนวน 8 แผ่น) เฟิ่งเกอ / น.นพรัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ
 • D 2886 ชีวิตของชายไร้ค่า
  แมกซิม กอร์กี /
  คำไชย ประหญาธรรม
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 9 ช.ม. 15 นาที
 • D 2887 วินน์-ดิ๊กซี่
  : สุนัขร้านชำทำเหตุ
  เคท ติคามิลโล
  /งามพรรณ เวชชาชีวะ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุชาดา
  สนามชวด 2 ช.ม. 24 นาที
 • D 2888 ถอดรหัสสุขภาพ
  เล่ม 2 : ความลับฟ้า ใจเพชร มีทรัพย์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  11 ช.ม. 14 นาที
 • D 2889 เฉลย EN 102 : ประโยคและศัพท์ทั่วไป
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 53 นาที
 • D 2890 เฉลย TH 103 : การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  7 ช.ม. 32 นาที
 • D 2891 สรุป EN 202 : การอ่านตีความ
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 14 นาที
 • D 2892 ดอกสร้อยสุภาษิต
  พระเจ้าบรมวงษเธอ กรมหลวงดำรง
  ราชานุภาพ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กิจกรรมสร้างหนังสือเสียงสู่ผู้บกพร่องทางการเห็น
  B2S 30 นาที
 • D 2893 หักหอกเป็นดอกไม้
  พระประสงค์ ปริปุณโณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรารัตน์
  ทองศิริมา 3 ช.ม. 24 นาที
 • D 2894 ซิอัตสึ
  มหัศจรรย์ปลายนิ้ว ยูกิโกะ
  เออร์วิน /
  เพ็ญศรี ทองใหญ่
  ณ อยุธยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  4 ช.ม. 34 นาที
 • D 2895 เฉลย MC 210 (MC 311) : การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
  ชมรมลู พ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 35 นาที
 • D 2896 ศิลปะแห่งอำนาจ
  ติช นัท ฮันห์ /
  จิตร์ ตัณฑเสถียร
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 9 ช.ม. 11 นาที
 • D 2897 30 ยอดแบรนด์ไทย
  ชวพล ศิริพจนานนท์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  5 ช.ม. 47 นาที
 • D 2898 เฉลย MC 111 (TM 100) : ทฤษฏีการสื่อสาร
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 56 นาที
 • D 2899 นิมิตมนตรา นุสมล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  ผจงจิตต์
  ช่างเสนาะ 9 ช.ม. 19 นาที
 • D 2900 พาหวานใจไปลอนดอน
  ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ปิยะมาศ
  เปาอินทร์ 4 ช.ม. 05 นาที
 • D 2901 พระกรรมฐานกลางกรุง
  ดำเกิง สงวนสัตย์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อำภา
  สงวนหมู่ 1 ช.ม. 42 นาที
 • D 2902 ถึงโสดาบันในชาตินี้
  ดร.สนอง วรอุไร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ปิยะมาศ
  เปาอินทร์ 2 ช.ม. 24 นาที
 • D 2903 การขยายพันธุ์ไม้ผล
  กองบรรณาธิการเฉพาะกิจ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 07 นาที
 • D 2904 สาวน้อยเกวลิน
  ตอน ฆาตกรรมในแฟลต อลินา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 06 นาที
 • D 2905 สาวน้อยเกวลิน
  ตอน จากตายจากเป็น อลินา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 03 นาที
 • D 2906 เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น
  ไพศาล พืชมงคล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 40 นาที
 • D 2907 แผนที่ภาวนา
  สุภีร์ ทุมทอง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม. 09 นาที
 • D 2908 กาลครั้งหนึ่งเมื่อฉันหัดเดิน
  พระวิโรจน์ จกกวโร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม. 43 นาที
 • D 2909 มองอย่างบรรลุ
  นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/รัชนี
  อุทยานันท์ 2 ช.ม. 50 นาที
 • D 2910 ฉีกจีวร
  ย้อนดู ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ส.ศิวรักษ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  8 ช.ม. 59 นาที
 • D 2911 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  (หน่วยที่ 1-15) (จำนวน 2 แผ่น) กิตติชัย
  อนวัชประยูรและคณะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  34 ช.ม. 32 นาที
 • D 2912 คนดีศรีอยุธยา
  เสนีย์ เสาวพงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา/โกมุท
  8 ช.ม. 54 นาที
 • D 2913 ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
  เล่ม 5 สมศักดิ์ สืบสงวน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 34 นาที
 • D 2914 ชีวิตรักเจ้าฟ้า
  ลดา รุธิรกนก ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศูนยฺเทคโนโลนีทางการศึกษา
  7 ช.ม. 01 นาที
 • D 2915 ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า
  (ภาค 3)
  ตอน ตำนานพิศวาสล่มเมือง
  หม่าหย่งเฉิง / ธีรยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  ภิญญาพัชญ์
  สุทธิบุตร 13 ช.ม. 32 นาที
 • D 2916 บุรุษในม่านพราง
  ประชาคม ลุนาชัย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ฉันทนิจ
  สิมะวรางกุล 7 ช.ม. 10 นาที
 • D 2917 ถนนจระเข้
  บรูโน ซูลซ์ / ดลสิทธิ์ บางคมบาง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 5 ช.ม. 08 นาที
 • D
  2918 แก้ปวด ก่อนป่วย จุฑามณี
  สุทธิสีสังข์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 22 นาที
 • D 2919 ขนฟูกับหูตั้ง
  วิริยะ สิริสิงห ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  38 นาที
 • D 2920 แบ่งฟ้า ปันดิน ชมัยภร
  แสงกระจ่าง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  10 ช.ม. 48 นาที

Offline

 

#11 27-07-2011 19:51:12

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

ลำดับที่ 2921-3000:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  2921 รู้แล้วเหยียบไว้ วิน เอี่ยมอ่อง
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  1 ช.ม. 36 นาที
 • D 2922 เพื่อนสนิทจิตของฉัน
  พระโชติกะ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  (วสุ แสงสิงแก้ว) 4 ช.ม. 01 นาที
 • D
  2923 เฉลย AN 353 : สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  7 ช.ม. 01 นาที
 • D 2924 รุ้งในลมหนาว
  ดวงตะวัน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 14 ช.ม. 21 นาที
 • D 2925 บ้านพิลึก
  ว.วินิจฉัยกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  2 ช.ม. 27 นาที
 • D 2926 แก้วราหู (จำนวน
  2 แผ่น) แก้วเก้า ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  24 ช.ม. 17 นาที
 • D 2927 เพื่อนรัก จุลลดา
  ภักดีภูมินทร์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  7 ช.ม. 54 นาที
 • D 2928 โยคะบำบัดโรค
  เบญจามณี คำเมือง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  3 ช.ม. 23 นาที
 • D 2929 เคล็ดลับภูมิปัญญาไทย
  ฉบับรายการทั่วทิศถิ่นไทย
  จำรัส เซ็นนิล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 25 นาที
 • D 2930 พระมหาชนก
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ภูมิพลอดุลยเดช
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  2 ช.ม. 08 นาที
 • D 2931 หัวใจพระเจ้า
  มาลา คำจันทร์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 14 ช.ม. 11 นาที
 • D 2932 รู้ก่อนตาย
  ไม่เสียดายชาติเกิด ว.วชิรเมธี
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 27 นาที
 • D 2933 หมวก 6 ใบ คิด
  6 แบบ Edward de Bono /
  สุดตระการ ธนโกเศศ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/จันทิมา
  เรืองเดชชัยสกุล 4 ช.ม. 55 นาที
 • D
  2934 ครึ่งทางฉิมพลี นิดา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 9 ช.ม. 08 นาที
 • D 2935 พุทธวัจน์
  พจนา รัชตะนาวิน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  สิทธิสม
  มุทธานุกุลวงศ์ 2 ช.ม. 18 นาที
 • D
  2936 เฮลิโคเนีย : ไม้ดอกประดับสวรรค์
  วชิรพงศ์ หวลบุตตา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 27 นาที
 • D 2937 พระเจ้าตาก
  และเรื่องลี้ลับในวังหลวง
  กับร้อยแปดเรื่องไม่อยากเชื่อ
  สายทิพย์ ภาณุฑัต ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม. 59 นาที
 • D 2938 จำแลงรัก
  ชูวงศ์ ฉายะจินดา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม. 47 นาที
 • D 2939 รักเธอเสมอชีวิต
  บุษยมาส ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  สุชาดา
  สนามชวด 14 ช.ม. 17 นาที
 • D 2940 ชุดความรู้พื้นฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  ในกิจการคมนาคม สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค
  ในกิจการโทรคมนาคม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
  2 ช.ม. 13 นาที
 • D 2941 เฉลย LA 104 (LW 104) : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
  กฏหมายทั่วไป ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 51 นาที
 • D 2942 ยังจำได้ไหม โซฟี
  คินเซลลา/ พลอย จริยะเวช ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุชาดา
  สนามชวด 10 ช.ม. 37 นาที
 • D 2943 นิสัยแบบนี้เลือดกรุ๊ป
  B แน่ ๆ จาเมะ จาเมะ / เป้ย จุลศักดิ์ศรีสกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  1 ช.ม. 40 นาที
 • D 2944 สปาอารมณ์ OSHO / ประพนธ์
  ผาสุขยืด ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  12 ช.ม. 50 นาที
 • D 2945 กรุงสุโขทัยมาจากไหน
  สุจิตต์ วงษ์เทศ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อังคณา
  พลอินทร์ 5 ช.ม. 39 นาที
 • D 2946 อยู่เย็นเป็นสุข
  ? เจริญรุ่งเรือง พระอาจารย์มิตซูโอะ
  คเวสโก ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สิรินาถ
  นาถวงษ์ 1 ช.ม. 49 นาที
 • D 2947 กล่องบุญ
  ภัทริน ซอโสตถิกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สิรินาถ
  นาถวงษ์ 1 ช.ม. 49 นาที
 • D 2948 เฉลย PY 101
  : วัฒนธรรมและศาสนา ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุจิตรา
  เดชสุวรรณาชัย 5 ช.ม. 14 นาที
 • D
  2949 สวนปริศนา ฟรานเซส ฮอตจ์สันเบอร์เนนท์
  / แก้วคำทิพย์ ไชย ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 10 ช.ม. 08 นาที
 • D 2950 เส้นสายสร้างดุลยภาพ
  ล้อเกวียน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  1 ช.ม. 59 นาที
 • D 2951 ลายแทงในถ้ำแก้ว
  สไบเมือง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วัชราภร
  ดวงมณี 4 ช.ม. 20 นาที
 • D 2952 สืบซ้อนฆาตกรเงา
  เอียน แรนคิน / นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ชุติมา
  รัตนพิภพ 15 ช.ม. 45 นาที
 • D 2953 เฉลย
  PA 200 : การบริหารรัฐกิจ ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุจิตรา
  เดชสุวรรณาชัย 6 ช.ม. 31 นาที
 • D
  2954 แลก : Long Lost ฮาร์ลาน โคเบน / มณฑารัตน์
  ทรงเผ่า ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อภิชาติ
  เศรณีวิจัยกิจการ 9 ช.ม. 54 นาที
 • D
  2955 สรุป MC 113 : สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  กลุ่มอาสาสมัคร 6 ชั่วโมง
 • D
  2956 แก่นพุทธศาสน์ พุทธทาส อินทปัญโญ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วิชัย
  (อาสาสมัคร) 6 ช.ม. 14 นาที
 • D 2957 บทกวีแคนโต้
  หมายเลขหนึ่ง ฟ้า พูลวรลักษณ์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 01 นาที
 • D 2958 พันธนาการแห่งรัก
  เล่ม 1 Hideko Sunshine ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม. 37 นาที
 • D 2959 เคล็ดไม่ลับเพิ่มพลังสุขภาพ
  (จำนวน 2 แผ่น) รีดเดอร์ส ไดเจสท์
  (ประเทศไทย) ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 22 ช.ม. 59 นาที
 • D 2960 กลวิธีสะกดคนให้หายโกรธ
  และยอมอภัยให้เรา เดวิด ไลเบอร์แมน
  / พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 1 ช.ม. 39 นาที
 • D 2961 รัสเซียสมัยซาร์
  และสังคมนิยม (จำนวน 2 แผ่น)
  อนันต์ชัย เลาหะพันธุ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 23 ช.ม. 46 นาที
 • D 2962 ปฏิบัติขัดเกลาจังวา
  และพระนิโรธรังสี พระอาจารย์อุทัย
  ฌานุตุตโม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  2 ช.ม. 49 นาที
 • D 2963 รักใส ๆ หัวใจ 50
  แบบ ชวลิต เผ่าผม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 23 นาที
 • D 2964 ช่างคิด
  สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  3 ช.ม. 03 นาที
 • D 2965 D-TYPE นิติพงษ์ ห่อนาค
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  2 ช.ม.55 นาที
 • D 2966 New Moon : นวจันทรา สเตเฟนี
  เมเยอร์ /
  อาทิตยา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ผจงจิตต์
  ช่างเสนาะ 19 ช.ม. 29 นาที
 • D 2967 Life Scan มากกว่าที่ตาเห็น
  (นามปากกา) ผมอยู่ข้างหลังคุณ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อาสาสมัคร
  3 ช.ม. 20 นาที
 • D 2968 เฉลย MC 343 (TV 302) : การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 05 นาที
 • D 2969 โอ้โฮ ความรัก
  O-HO ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 6 ช.ม. 27 นาที
 • D 2970 อภิสิทธิ์คนเดิม
  บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรี สมจิตต์
  นวเครือสุนทร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 4 ช.ม. 54 นาที
 • D 2971 เริ่มต้นภาวนา
  อ.สุภีร์ ทุมทอง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ปิยะมาศ
  เปาอินทร์ 2 ช.ม. 27 นาที
 • D 2972 9 คน 9
  ความดีเพื่อพ่อ บริษัท แอล.พี.เอ็น
  ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 12 นาที
 • D 2973 นิตยสาร
  สารคดี (ปีที่ 25 ฉบับที่ 296-297 เดือน
  ต.ค. ?พ.ย. 2552) นิตยสารสารคดี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ปวี
  จำปาทอง /สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  23 ช.ม. 53 นาที
 • D 2974 นิตยสาร หมอชาวบ้าน
  (ปีที่ 31-32 ฉบับที่ 366-370 เดิอน ต.ค.
  2552 ?ก.พ. 2553) มูลนิธิหมอชาวบ้าน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  พรรณรจน์
  เรืองเดชชัย /สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  4 ช.ม. 29 นาที
 • D 2975 ลำนำจันทร์ กิ่งฉัตร
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 11 ช.ม 43 นาที
 • D 2976 พระพุทธศาสนารักษาชาติไทย
  ?รวยธรรม รวยสุข หลวงตาพระมหาบัว
  ญาณสัมปันโน ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  6 ช.ม. 53 นาที
 • D 2977 บาดแผล 7 ตุลา ลือชัย
  ศรีเงินยวง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 7 ช.ม. 10 นาที
 • D 2978 มองลึก นึกไกล
  ใจกว้าง ว.วชิรเมธี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 31 นาที
 • D 2979 เกิดขึ้นที่หัวใจ
  O-HO ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วรนุช
  ปานใจ 6 ช.ม. 15 นาที
 • D 2980 จอมคนเหนือหล้า
  (จำนวน 2 แผ่น) Eagle ห้องสมุดคนตาบอดแลผู้พิการทางสื่อฯ/พลตรีเอนก
  แสงสุก
 • D 2981 ความทรงจำแห่งฤดูใบไม้ผลิ
  พจนา จันทรสันติ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 2 ช.ม. 15 นาที
 • D 2982 พระปฐมสมโพธิกถา
  สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 18 ช.ม. 20 นาที
 • D 2983 สาปพระเพ็ง
  กิ่งฉัตร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  วาสนา
  กลีบเมฆ 13 ช.ม. 21 นาที
 • D 2984 เล่นกับเงิน
  ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  5 ช.ม. 30 นาที
 • D 2985 อมตะ วิมล ไทรนิ่มนวล
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ 5 ช.ม.38 นาที
 • D 2986 สวรรค์เบี่ยง
  (จำนวน 2 แผ่น) กฤษณา อโศกสิน
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วาสนา
  กลีบเมฆ
 • D 2987 วานปีศาจตอบ รงค์
  วงษ์สวรรค์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ศิริกุล
  จันทร์อำนวยสุข 9 ช.ม. 49 นาที
 • D
  2988 TV ไดเอ็ท พนา ทองมีอาคม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 5 ช.ม. 10 นาที
 • D 2989 เฉลย
  PC 103 : จิตวิทยาทั่วไป ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/กลุ่มอาสาสมัคร
  6 ช.ม.41 นาที
 • D 2990 สัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
  ครั้งที่ 1 สำนักงานส่งเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  ทัณฑสถานหญิงกลาง
  8 ช.ม. 33 นาที
 • D 2991 กิ่งไผ่ สีฟ้า
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/
  อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 16 ช.ม. 44 นาที
 • D 2992 คู่มือชีวิต
  ปี 2552 : ปีนักษัตรวอก ภาณุวัฒน์
  พันธุ์วิชาติกุล ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  6 ช.ม. 05 นาที
 • D 2993 ราชาแห่งราชัน
  (จำนวน 4 แผ่น) จางอวิ๋น / หลินโหม่ว
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุชาดา
  สนามชวด
 • D 2994 คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
  จิตร ภูมิศักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  8 ช.ม. 27 นาที
 • D 2995 บันทึกดูจิต ตอน
  หัดรู้ หัดดู สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ปริย
  ไชยสุโพธิ์ 1 ช.ม. 37 นาที
 • D 2996 ซีรีส์ที่รัก
  ฉบับ กล้าท้าโลก ต่อพงษ์ เศวตามร์
  ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/อรุณรัตน์
  ภาวสุทธิ 4 ช.ม. 27 นาที
 • D 2997 สารคดีฉันรักกรุงเทพฯ
  ตอนสู่กรุงเทพฯ เมืองเก่า
  ประทุมพร วัชเสถียร ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/วรนุช
  ปานใจ 5 ช.ม. 52 นาที
 • D 2998 แอร์โฮสเตส
  ?นางฟ้า? หรือ ?เหยื่อตัณหา?
  บนเครื่องบิน :
  Air Hostess ชุดาปณี ซิบายาม่า
  บุญสืบสุวรรณและสุพัตรา
  แซ่ลิ่ม ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/ทัณฑสถานหญิงกลาง
  8 ช.ม 01 นาที
 • D 2999 จอมดาบทักษิณ
  (จำนวน 2 แผ่น) ว.ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/สุขาดา
  สนามชวด 38 ช.ม08 นาที
 • D 3000 วิธีแก้เซ็งสร้างสุข
  ประเวศ วะสี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อฯ/พรรณรจน์
  เรืองเดชชัยสกุล 4 ช.ม. 43 นาที

Offline

 
 • Index
 •  » Books shelf
 •  » ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (3)

Board footer

Powered by PunBB
© 2021 AudioBook2Share