skip to content

AudioBooks to Share Community

So we share > Audiobook, Knowledge, Accessibility news ETC.

You are not logged in.

 • Index
 •  » Books shelf
 •  » ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)
Topic rating: 1

#1 19-07-2011 00:56:08

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

ทะเบียนหนังสือเสียง
Daisy(Ncc Only) ของห้องสมุดสมาคม

สามารถ
download ไฟล์รายชื่อหนังสือ (Microsoft Word)
ได้ ที่นี่
.zip ขนาด
705Kbลำดับที่ 1001-1100:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  1001 จดหมายเหตุการ เดินทางสู่ประเทศสยาม
  บาทหลวงตาชารต์/สันต์ ท.โกมลบุตร
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 5 ช.ม. 16 นาที
 • D
  1002 ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ
  ติช นัท ฮันห์/ พระประชา ปสนุนธมุโม
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 3 ช.ม. 28 นาที
 • D
  1003 เวนิสวานิช พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 4 ช.ม. 23 นาที
 • D
  1004 ธงคำตอบ LW 313 กฎหมายล้มละลาย
  ธนิต สุวรรณมนะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม.29 นาที
 • D
  1005 ความสุขของกะทิ งามพรรณ
  เวชชาชีวะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  1 ช.ม. 52 นาที
 • D 1006 สัตว์เลี้ยงแสนรัก
  มโนรี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อาสาสมัคร 2 ช.ม.18 นาที
 • D 1007 365 เคล็ดลับดูแลลูกน้อย
  Penny Warner / นายแพทย์มนตรี
  ลักษณ์สุวงศ์
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 9 ชั่วโมง
 • D
  1008 ยิ่งกว่ารัก : ทอและถักด้วยมือแม่
  อิโนะอุเอะ ปิจิโยะ / ศิริพร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บุณณดา โคตรพัฒน์ 5 ช.ม.30 นาที
 • D
  1009 10 โรคคุกคามคนไทย นายแพทย์ชุมศักดิ์
  พฤกษาพงษ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 7 ช.ม.38 นาที
 • D
  1010 ผู้รอคอย โชติ ศรีสุวรรณ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม. 19 นาที
 • D
  1011 เมนูสุขภาพดี สิริกาญจน์
  อุ้ยธนสิริ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ชลพรรษ์ ธัญญธาดา 1 ช.ม. 16นาที
 • D
  1012 9-11 ไม่เคยเกิดขึ้น นอม ชอมสกี
  / พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 4
  ช.ม 26นาที
 • D 1013 การร่างสัญญา กาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
  ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริสุข รักถิ่น 7 ชั่วโมง
 • D
  1014 ข้างหลังภาพ ศรีบูรพา ทัณฑสถานหญิงกลาง
  7 ช.ม.24 นาที
 • D 1015 มหัศจรรย์แห่งอาหาร
  สรจักร ศิริบริรักษ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /จิราภรณ์ 1 ช.ม.47 นาที
 • D 1016 อาหรับราตรี
  (จำนวน 2 แผ่น) เสฐียนโกเศศ นาคประทีป
  ทัณฑสถานหญิงกลาง
 • D 1017 คู่มือคลายเครียดด้วยตนเองสำหรับวัยรุ่น
  วนิดา ชนินทยุทธ์วงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กัญจน์ พลสงคราม 51 นาที
 • D 1018 เม่งมวดเซงฌ้อ
  เล่ม 1-2 องค์การค้าคุรุสภา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ภัทร วงศ์ทองเหลือ 10 ช.ม.11 นาที
 • D
  1019 เคล็ดลับมังกรโบราณ ศักดิ์รวี
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ภัทร วงศ์ทองเหลือ 3 ช.ม.40 นาที
 • D
  1020 ภาวะผู้นำ อำนวย สอนภักดี
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 9 ช.ม. 42 นาที
 • D
  1021 รัฐศาสตร์ ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 11 ช.ม.53 นาที
 • D
  1022 คู่มืออบรมการนวดไทย ครูฉลอง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ

 • D 1023 เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
  เล่ม 7 ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ไนซ์ หมั่นงาน และอัจฉราภรณ์
  ธรฤทธิ์ 3 ช.ม.31 นาที
 • D 1024 The Da Vinci Code Dan Brown ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkins 18 ช.ม. 48 นาที
 • D 1025 ลีลาวดี (จำนวน
  2 แผ่น) ธรรมโฆษ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สถานีวิทยุ 29 ช.ม.40 นาที
 • D 1026 วิญญาณทระนง
  Rosemary Altea / ฉัตรนคร องคสิงห์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อุทัยนีย์ เงาเบญจกุล 12 ช.ม.
  15 นาที
 • D 1027 พัฒนาอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
  กรุงเทพมหานคร
  2 ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 6 ช.ม. 13 นาที
 • D 1028 เอลิอัสกับคุณยายจากไข่
  อิวา โพรซัสโควา / นฤมล ข้าวสุวรรณ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม. 41 นาที
 • D
  1029 สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขรวมกัน
  พลเดช ปิ่นประทีป และพัชรา
  อุบลสวัสดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ไนซ์ หมั่นงาน 1 ช.ม. 2 นาที
 • D 1030
  25 ปี คำหยาด เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 3 ช.ม.27 นาที

 • D 1031 แนวปฏิบัติ : มุ่งสร้างความเสมอภาคเพื่อโอกาสในการ
  จ้างงานสำหรับผู้พิการโดยทางนิติบัญญัติ
  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 3 ช.ม.44 นาที

 • D 1032 อาร์เธอร์จอมราชันย์ ตอน
  อัศวินอัปภาคย์ ที.เอช.ไวต์
  / นพมาศ แววหงส์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  9 ช.ม.01 นาที
 • D 1033 เทคนิคการทำงานเชิงรุก
  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 5 ช.ม.23 นาที
 • D 1034 กลิ่นฟาง
  กฤษณา อโศกสิน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อาสาสมัคร 5 ชั่วโมง
 • D 1035 กฎหมายมหาชน
  (Public Law) หน่วยที่ 8-15
  (จำนวน 2 แผ่น) ดร.วิษณุ
  เครืองาม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 36 ช.ม.21 นาที
 • D 1036 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
  (Property Law) หน่วยที่ 9-15
  (จำนวน 3 แผ่น) ฝ่ายวิชาการ

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 43 ช.ม.16 นาที
 • D 1037 ศรีบูรพา
  : ศรีแห่งวรรณกรรมไทย รุ่งทิพย์
  สุวรรณอภิชน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 4
  ช.ม. 44 นาที
 • D 1038 ตรวจแล้วตาย โรบิน
  คุ้ก / สุวิทย์ ขาวปลอด ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 8 ช.ม. 41 นาที
 • D 1039 ชีวิตและงานนักปกครองที่ยิ่งใหญ่

  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ รุจน์
  มัณฑิรา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 5 ช.ม. 41 นาที

 • D 1040 ธงคำตอบ LW406 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
  ธนิต สุวรรณเมนะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม. 12 นาที

 • D 1041 ตายเหนือเมฆ อกาธา คริสตี้
  / ประดิษฐ์ เทวาวงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 7 ช.ม. 26 นาที
 • D
  1042 ลายแทงมฤตยู (จำนวน 2 แผ่น)
  ว ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อุษา สงนุ้ย
 • D 1043 เวียงแว่นฟ้า
  กฤษณา อโศกสิน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 20 ช.ม.36 นาที
 • D
  1044 A Princess of Mar Edgar Rice Burroughts ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkin 8 ช.ม. 21 นาที
 • D 1045 The War of the Worlds H.G. Wells ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkin 7 ช.ม.26 นาที
 • D 1046 ฝันใกล้ใกล้
  ไปช้าช้า : ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ
  4
  หนุ่มเมืองจันท์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กัญจน์ พลสงคราม 3 ช.ม.47 นาที

 • D 1047 ภูดินแดง อ้อย อัจฉริยะกร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วนิดา แก้วขจร 18 ช.ม. 11 นาที
 • D
  1048 ชวาที่รัก ดวงเดือน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ราตรี กมลเดชเดชา 6 ช.ม.36 นาที

 • D 1049 มรดกไทย ลาวัณย์ โซตามระ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ปองพิศ ฤทธิเดช 7 ช.ม. 14 นาที
 • D
  1050 ทองเนื้อเก้า โบตั๋น ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อุษา สงนุ้ย 17 ช.ม. 33 นาที
 • D 1051 นิทานบนโต๊ะอาหาร
  แม่ช้อย นางรำ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ชิราภรณ์ 2 ช.ม. 28 นาที
 • D 1052 ชีวิตนอกวัง
  ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 7 ช.ม. 7 นาที
 • D
  1053 แปะก๊วย : ความรู้เรื่องแปะก๊วย
  มานพ ประภาษานนท์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม. 24 นาที

 • D 1054 สายโลหิต(จำนวน 2 แผ่น) โสภาค
  สุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 31 ช.ม.16 นาที
 • D
  1055 เพชรพระอุมา ตอนจิตรางคนางค์
  ภาค 2
  (จำนวน 2 แผ่น) พนมเทียน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 34 ช.ม. 10 นาที
 • D
  1056 หาญท้าพญามาร
  (จำนวน 2 แผ่น)
  โก้งเล้ง / ว.ณ เมืองลุง ทัณฑสถานหญิงกลาง
  21 ชม. 21 นาที
 • D 1057 ( 1/2) กฎหมายวิธีสบัญญัติ
  1(หน่วยที่ 10-15 ) จรัญ ภักดีธนากุล,
  สถิตย์ เล็งไธสงและพลประสิทธิ์
  ฤทธิ์รักษา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 20 ช.ม.10 นาที

 • D 1057 ( 2/2) กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1(หน่วยที่
  1-9 )
  (จำนวน 2 แผ่น) สถิตย์ เล็งไธสง
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 29 ช.ม.10 นาที
 • D
  1058 ความจริงและนิยายในรหัสลับดาวินชี
  บาร์ต ดี.เออร์แมน ทัณฑสถานหญิงกลาง
  10 ช.ม.15 นาที
 • D 1059 พระราชประวัติ
  พระราชกรณียกิจ พระราชธรรม
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  พระมหาราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  พระภิกษุปรัชญา อภิวโล (สร้อยประดิษฐ)
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 16 ช.ม.10 นาที

 • D 1060 แผ่นดินอื่น กนกพงศ์ สงสมพันธ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กุลกมล 13 ชั่วโมง
 • D 1061 ชายชรากับบ่วงกรรมและคำสาป
  นครวัต นครธม ธีรภาพ โลหิตกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ธิติกร วีรวรรณ 7 ช.ม.03 นาที
 • D
  1062 อย่าเรียกผมว่าเซลส์แมน
  พลชัย เพชรปลอด ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กัญจน์ พลสงคราม 4 ช.ม.45 นาที

 • D 1063 ชีวิตรื่นรมย์ กนก รัตน์วงศ์สกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ชิราภรณ์ 2 ช.ม. 34 นาที
 • D 1064 การรักษาโรค
  : Healing The Sick ศจ.ดร. ที.แอล ออสบอร์น /วชิราวรรณ
  วรรณละเอียด ทัณฑสถานหญิงกลาง
  15 ช.ม. 35 นาที
 • D 1065 พระไตรปิฏกภาษาไทย
  ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  (จำนวน
  2 แผ่น) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ทัณฑสถานหญิงกลาง
 • D 1066 โรงงานช็อกโกแล็ตมหัศจรรย์
  โรอัลด์ ดาห์ล/ มาริสา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 3 ช.ม. 25 นาที

 • D 1067 วิมุตติมรรค พระปราโมทย์
  ปาโมชโช ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /คณะสังฆทานธรรม 1 ช.ม. 50 นาที
 • D
  1068 ความรู้เกี่ยวกับสปา และการนวดน้ำมันหอมระเหย
  - ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 35 นาที
 • D 1069 รถไฟสังกะสี
  ขบวน2 วัฒน์ วรรลยางกูร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /จักรพงษ์ และนัฐยา โลหะเจริญทรัพย์
  5 ช.ม.36 นาที
 • D 1070 สอนลูกให้รวย
  จี คิงส์ลี่ย์ วอร์ต / สมิทธิ์
  จิตตานุภาพ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 4 ช.ม. 45 นาที
 • D 1071 75 สูตรผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ
  ปนัดดา แสงธรรมชัย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 1 ช.ม. 45 นาที
 • D 1072
  อาควิโน ประภัสสร เสวิกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อุษา สงนุ้ย 3 ช.ม. 54 นาที
 • D 1073 หัวใจเสือ
  เพชรลดา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 11 ช.ม.14 นาที
 • D
  1074 (1/2) เภสัชพฤกษศาสตร์(หน่วยที่
  6-7) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 37 นาที
 • D
  1074 (2/2) เภสัชพฤกษศาสตร์ (หน่วยที่
  8-15) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 20 ช.ม. 59 นาที
 • D
  1075 สุสานนางครวญ ลิขิต วรรณกาล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะเกศทิพย์ 6 ช.ม.37 นาที
 • D 1076 คนทรงเจ้า
  วิมล ไทรนิ่มนวล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อธิพร ทวิชัยยุทธ 4 ช.ม.13 นาที
 • D
  1077 งานของพ่อ ตวงทิพย์ ยุวชิต
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะเกศทิพย์ 2 ช.ม.06 นาที
 • D 1078 หลังเที่ยงคืน
  จำลอง ฝั่งชลจิตร ห้องสมุดตนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อาสาสมัคร 3 ช.ม. 48 นาที
 • D 1079 ซิ้มใบ้
  ประภัสสร เสวิกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุริยา สังข์แก้ว 2 ช.ม. 12 นาที
 • D
  1080 จอมเมฆินทร์ ตรี อภิรุม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะสยาม 81 9 ช.ม. 27 นาที
 • D 1081 เรื่องของซันคนไม่อยากเห็นเคราะห์
  2 สุวิมล โต่นวุธ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 42 นาที
 • D
  1082 แผนพิชิตมังกร ชัชรินทร์
  ไชยวัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข
  5 ช.ม. 8 นาที
 • D 1083 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อชีวิตมั่นคง
  พ.ศ.2550-2554
  ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการ
  สังคมไทย
  ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550-2554) คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร 1 ช.ม.
  35 นาที
 • D 1084 The Gods of Mars Edgar Rice Burroughs ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkin 9 ช.ม. 51 นาที
 • D 1085 King Solomon?s Mines H. Rider Haggard ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkin 8 ช.ม. 41 นาที
 • D 1086 ดาบมังกรหยก
  (มังกรหยก ภาค 3) จำนวน 8 แผ่น กิมย้ง
  / จำลอง พิศนาคะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ธนาภรณ์ จริงใจกุล
 • D 1087 แม่ปิง
  คณะเกศทิพย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  รายการทีวีอาสาร่วมกับคณะเกศทิพย์
  54 นาที
 • D 1088 แกะรอยคดีเลือด ฆาตกรรมผัสพร
  ชนาทิพย์ กฤษณสุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 3 ช.ม. 22 นาที
 • D 1089 สารานุกรมเพื่ออนาคตสู่โลกแห่งศตวรรษที่
  21 เปิดโลกกว้าง
  (จำนวน 2 แผ่น)
  นานมีบุ๊คส์ ทัณฑสถานหญิงกลาง

 • D 1090 คู่มือรัฐศาสตร์ ? รัฐประศาสนศาสตร์
  คณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์
  รัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบัน OPINION ทัณฑสถานหญิงกลาง
  15 ช.ม.38 นาที
 • D 1091 พม่าเสียเมือง
  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมท ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ฐิติกร วีรวรรณ 7 ช.ม. 25 นาที
 • D
  1092 กลยุทธ์การค้าของจีน จำลอง
  พิศนาคะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บุญเทพ จิรพงษ์ธนาเวช 6 ช.ม.
  40 นาที
 • D 1093 เทพพิสดาร เล่ม 2 น.นพรัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม.26 นาที
 • D
  1094 โลงอาถรรพ์ เอื้อง อัมพร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะเกศทิพย์ 13 ช.ม. 46 นาที
 • D 1095 คามีเลี่ยนแมน
  ปองพล อดิเรกสาร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 8 ช.ม. 29 นาที
 • D
  1096 บ้านนี้ผีดุ ชุดที่ 1 ( ตอนแหวนผี,
  ตอนผีตาลเดี่ยว,
  ตอนสะกดรอยผี)
  รายการบ้านนี้ผีดุ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  จัดทำโดย ภาณุ เนียมสมบุญ
  44 นาที
 • D 1097 หญิงคนชั่ว ก.สุรางคนางค์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 7 ช.ม. 50 นาที
 • D
  1098 กูไม่แน่ สาทิส อินทรกำแหง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ยุวดี จรัสสุวิชาคณิช 5 ช.ม.
  16 นาที
 • D 1099 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  พ.ศ. 2546 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 40 นาที
 • D 1100 หลักการเขียน-ตอบ
  ข้อสอบกฎหมายปกครอง
  (LW 312 และ
  LW 318) สำนักงานกฎหมายพี่นิคก์และเพื่อน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 1 ช.ม. 42 นาที

Offline

 

#2 19-07-2011 00:57:10

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

ลำดับที่ 1101-1200:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  1101 โรงพยาบาลที่ไม่น่าไว้วางใจ
  อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 1 ช.ม. 24 นาที
 • D
  1102 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย
  ฉบับที่ 1
  (พ.ศ.2550 ? 2554) คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิ
  การสังคมแห่งชาติ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 2 ช.ม. 06 นาที
 • D 1103
  มองโลกง่ายง่ายสบายดี : ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ
  3 หนุ่มเมืองจันท์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/กัญจน์
  พลสงคราม 3 ช.ม. 15 นาที
 • D 1104 บ้านเก่า
  โชคชัย บัณฑิต ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 1 ช.ม. 43 นาที
 • D
  1105 แง่คิด พระครูไพศาลประชาทร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม. 23 นาที
 • D
  1106 ค้านทักษิณอย่างสร้างสรรค์
  : 12 เรื่องที่คนไทยควรรู้ ดร.เกรียงศักดิ์
  เจริญวงศ์ศักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 6 นาที
 • D
  1107 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อคอนกรีตกลม
  โครงการหนังสือเกษตรชุมชน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 2 ชั่วโมง
 • D
  1108 สมุนไพรชั้นยอด รักษาโรค
  58 ชนิด โหระพา ข่า
  ตะไคร้ มะกรูด
  กะเพรา แมงลัก ภาณุทรรศน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 2 ช.ม. 9 นาที
 • D 1109
  จีน ? ญี่ปุ่น ไชยวัฒน์ ค้ำชู
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข
  3 ช.ม. 18 นาที
 • D 1110 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  รศ.ดร.พยอม วงศ์สารศรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
  16 ช.ม.23 นาที
 • D 1111 สำเภาทอง ประภัสสร
  เสวิกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 11 ช.ม.33 นาที
 • D
  1112 สักวันหนึ่งดอกไม้จะบาน
  รุ่งมณี เมฆโสภณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม. 48 นาที
 • D
  1113 หลั่งเลือดสะท้านภพ โก้วเล้ง
  / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กุลกนิษฐ์ ทองเงา 7 ช.ม. 12 นาที
 • D
  1114 องค์กรซ่อนเงื่อน จอห์น
  กริชแฮม / เจริญ วรรธนะสิน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เสรีวิจัยกิจการ
  17 ช.ม. 27 นาที
 • D 1115 ดึกแล้วคุณขา
  ชุมสาย มีสมสืบ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อภิชาติ เสรีวิจัยกิจการ
  4 ช.ม. 19 นาที
 • D 1116 เม่งเฉียว (จำนวน
  2 แผ่น) องค์การค้าคุรุสภา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ภัทร วงศ์ทองเหลือ 19 ช.ม. 06 นาที
 • D
  1117 รายชื่อหนังสือเสียง Daisy ชนิด
  Full Text
  (F0009 ? F0142) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 28 นาที
 • D 1118 แพรวแสงรุ้ง
  แววแพร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/
  รัชฏาภา
  แสงแก้ว 2 ช.ม. 39 นาที
 • D 1119 รักษ์สุขภาพ
  บ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ
  จก ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ชิราภรณ์ 1 ช.ม. 18 นาที
 • D 1120 เอ็ดเวิร์ด
  ทูเลน ตามหาหัวใจ ไกลสุดฟ้า
  เคท คิดามิลโล /
  งามพรรณ เวชชาชีวะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 2 ช.ม. 14 นาที
 • D 1121
  ทอม ซอร์เยอร์ ผจญภัย มาร์ค
  ทเวน / บุญจิรา ถึงสุข ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เสรีวิจัยกิจการ
  10 ช.ม.26 นาที
 • D 1122 ลิขิตที่น่าคิด
  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด
  กรุงเทพ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /รัชนี อุทยานันท์ 2 ช.ม. 59 นาที
 • D
  1123 เอ็นเนียแกรม : ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเอง
  และผู้อื่น เฮเลน พาล์มเมอร์
  /วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา เบ็ญอาซัน 21 ช.ม. 03 นาที
 • D
  1124 เพชรน้ำหนึ่งไทยไพ่ยิปซี
  สังคม ฮอหรินทร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 28 นาที
 • D
  1125 ขี่กระทิงวิ่งราวเซียน
  ตะวัน สุรัติเจริญสุข ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /นิลวรรณ นิลนพคุณ 4 ช.ม. 43 นาที
 • D
  1126 War LorD of Mars Edgar Rice Burroughs ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkin 6 ช.ม. 48 นาที
 • D 1127 The Tarot ไพ่ยิปซีพยากรณ์ชะตาชีวิต
  ณัฐวัชร์ จานทอง และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 07 นาที
 • D
  1128 พรุ่งนี้ดาวยังพราวแสง
  ชลนิล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 37 นาที
 • D
  1129 บาดแผลของภูผา ญิช พันจันทร์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กุสพงศ์ ฉายประเสริฐ 3 ช.ม. 52
  นาที
 • D 1130 ตู้พิศวง ซี.เอส ลูอิส
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 4 ช.ม. 15 นาที
 • D
  1131 ริมทะเลสาบสีเงิน ลอร่า
  อิงกัลลส์ ไวล์เดอร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม. 17 นาที
 • D
  1132 คู่มือทำนายไพ่ยิปซี (ทิป
  & วิธีทำนาย) เพชรา ลิไชยกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาภรณ์ ชัยวัฒนโนรม 8 ช.ม. 33 นาที
 • D
  1133 รักพันลึก คมทวน คันธนู ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 11 ช.ม. 57 นาที
 • D
  1134 จับจิตด้วยใจ 2 นายแพทย์วิธาน
  ฐานะวุฑฒ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 51 นาที
 • D
  1135 ดราก้อนอาริน เล่ม 3 ปาร์ค
  ชิน-แอ / ไพบูลย์ ปิตะเสน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม. 42 นาที
 • D
  1136 ผีสางคางแดง เสฐียรพงษ์
  วรรณปก ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 4 ช.ม. 20 นาที
 • D
  1137 เปิดกรุของขลัง ขุนพันธรักษ์ราชเดช
  : ผู้สร้างตำนาน
  จตุคามรามเทพ
  ทศยศ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 17 นาที
 • D
  1138 เบาหวานกับการรักษาตนเอง
  นายแพทย์ไพบูลย์ จาตุรปัญญา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม.44 นาที

 • D 1139 ปอกเปลือกหัวใจ เวนดี้
  ออร์ / ชาคริต สีหโรหิจจ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  7 ช.ม.26 นาที
 • D 1140 รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
  ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม
  และคณะ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 14 ช.ม.02 นาที

 • D 1141 ตามกลิ่นนางอัสรา ตามหานครวัต
  นครธม พิษณุ ศุภ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ฐิติกร วีรวรรณ 6 ช.ม.36 นาที
 • D
  1142 คุณลักษณะ และกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  ของประเทศเกาหลี
  ผศ.จินตนา พุทธเมตะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 44 นาที

 • D 1143 สารรักจากสวรรค์ ดร.ไบรอัน
  แอล ไวส์ /
  มณฑานี ตันติสุข
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ธนาภรณ์ จริงใจกุล 12 ช.ม.51 นาที

 • D 1144 บ้านเล็กในทุ่งกว้าง ลอร่า
  อิงกัลลส์ ไวล์เดอร์ /
  สุคนธรส
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 53 นาที

 • D 1145 Thuvia MaiD of Mars - Edgar Rice Burroughs 5 ช.ม. 46 นาที
 • D 1146 Louis Braille : A touch
  of genius - G. Michael Mellor 4 ช.ม. 13 นาที
 • D 1147 อุ้มไปฆ่า
  เอิร์น สแตนลีย์ การ์ดเนอร์
  / ศักดิ์บวร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุวิภา ขันตยาลงกต 7 ช.ม. 43 นาที

 • D 1148 Pigeonholes are for Pigeons Steven Alan Timmer ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkin 5 ช.ม. 44 นาที
 • D 1149 มหารัตนพิมพวงศ์
  คำฉันท์ ชูชาติ ชุ่มสนิท ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม.21 นาที

 • D 1150 เจ้าไล (จำนวน 2 แผ่น) คึกเดช
  กันตามระ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  13 ชั่วโมง
 • D 1151
  เล่าเรื่องสมมติในอดีต
  อำนวย วีรวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร
  11 ช.ม. 26 นาที
 • D
  1152 ลางมรณะ อัปสร กฤษณา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/
  คณะเกศทิพย์
  2 ช.ม. 54 นาที
 • D 1153 ในสวนฝัน ชมัยภร
  แสงกระจ่าง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อภิชาติ เสรีวิจัยกิจการ
  4 ช.ม. 50 นาที
 • D 1154 เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
  เล่ม 8 ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 27 นาที

 • D 1155 คิดจากความว่าง เล่ม 3 ดังตฤณ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  พลตรีเอนก แสงสุก 4 ช.ม 27 นาที

 • D 1156 คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
  จริยธรรม
  ของประเทศเยอรมัน
  ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 14 นาที

 • D 1157 คุณลักษณะ และกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
  จริยธรรม
  ของประเทศแคนาดา
  ผศ.ดร.อลิศรา ชูชาติ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 27 นาที

 • D 1158 บ้านนี้ผีดุ ชุดที่ 2
  ตอนถึงฆาต,
  ตอนวิญญาณพยาบาท, ตอนมิติสยอง
  รายการบ้านนี้ผีดุ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ภาณุ เนียมสมบุญ 44 นาที
 • D 1159
  พ่อ ภาคหนึ่ง ปองพล อดิเรกสาร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 10 ช.ม. 26 นาที
 • D
  1160 ธรรมานามัย(หน่วยที่ 6-10)
  นายแพทย์วีระ
  ภู่พัฒนกุล และคณะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร
  21 ช.ม. 41 นาที

 • D 1161 พระอารามหลวงของไทย สมบัติ
  จำปาเงิน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุก 10 ช.ม. 22 นาที

 • D 1162 คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  ของประเทศไตหวัน
  เดิมแท้ ชาวหินฟ้า ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 8 ช.ม. 17 นาที

 • D 1163 ประวัติพระแก้วมรกต พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

  อโนชา อิ่มเอิบ มูลนิธิราชสุดา
  56 นาที
 • D 1164 ลำธารริมลานธรรม
  พระไพศาล วิสาโล มูลนิธิราชสุดา
  1 ช.ม. 47 นาที
 • D 1165 ประทีปส่องธรรม
  พระปราโมทย์ ปาโมชโช มูลนิธิราชสุดา
  10 ช.ม. 15 นาที
 • D 1166 วิมุตติปฏิปทา
  ปราโมทย์ สันตยากร มูลนิธิราชสุดา
  14 ช.ม. 27 นาที
 • D 1167 วิญญาณปรากฏตัว
  และระลึกชาติ ตอน 3 พลโทสมาน
  วีระไวทยะ มูลนิธิราชสุดา
  7 ช.ม. 45 นาที
 • D 1168 ชีวิตงามงด และสดใส
  อนาลัย มูลนิธิราชสุดา 2 ช.ม.
  15 นาที
 • D 1169 วิญญาณปรากฏตัว ตอน
  2
  เรื่อง ผี วิญญาณ ระลึกชาติ
  ธรรมทีป มูลนิธิราชสุดา 6
  ช.ม. 54 นาที
 • D 1170 เรียนรู้ร้อยใจเพื่อใครคนนั้นที่ชื่อว่าเรา
  เพียงขวัญ มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 04 นาที
 • D 1171 ชุมนุมเมืองสวรรค์
  เมืองนรก
  และเมืองสำคัญในสมัยพุทธกาล
  กรมศิลปากร มูลนิธิราชสุดา
  6 ช.ม. 51 นาที
 • D 1172 ตีสนิทกับความตาย
  พระอาจารย์มานพ อุปสโน มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 10 นาที
 • D 1173 ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ
  ดิศกุล มูลนิธิราชสุดา 1 ช.ม.
  11 นาที
 • D 1174 ตายแล้วมาทางนี้
  บุญเสมอ แดงสังวาลย์ มูลนิธิราชสุดา
  9 ช.ม. 10 นาที
 • D 1175 ใครเป็นเจ้ากรรมนายเวร
  พ.ต.อ.ประยูร ดิษฐานพงศ์ มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 58 นาที
 • D 1176 ประวัตินักบุญตลอดปี
  อ.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
  มูลนิธิราชสุดา 17 ช.ม. 33 นาที

 • D 1177 รวมธรรมะ พระสาสโสภณ (สุวฑ.ฒโน)
  มูลนิธิราชสุดา 5 ช.ม. 44 นาที

 • D 1178 วิญญาณแสนรู้ ต้นไม้ใบใหม่
  มูลนิธิราชสุดา 1 ช.ม. 40 นาที

 • D 1179 มรณสติกถา พระดุษฏี เมธังกุโร
  มูลนิธิราชสุดา 1 ช.ม. 58 นาที

 • D 1180 ทุกข์ทำไม ชยสาโร ภิกขุ
  มูลนิธิราชสุดา 1 ช.ม. 01 นาที

 • D 1181 อภัยทาน ปิยโสภณ มูลนิธิราชสุดา
  31 นาที
 • D 1182 รวมธรรมะ 2 พระสาสนโสภณ
  (สุวฑ.ฒโน) มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 53 นาที
 • D 1183 เพื่อชีวิตที่ดี
  พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 08 นาที
 • D 1184 คนมืด มนุษย์สว่าง
  สามเณรีธัมมนันทา มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 29 นาที
 • D 1185 พรแห่งชีวิต พระไพศาล
  วิสาโล มูลนิธิราชสุดา 2 ช.ม.
  41 นาที
 • D 1186 ตถตา ชุมนุมศึกษาพุทธธรรมศิริราช
  มูลนิธิราชสุดา 2 ช.ม. 56 นาที

 • D 1187 มารยาทชาวพุทธ สมทรง ปุญญฤทธิ์
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 24 นาที

 • D 1188 กฐินเณรน้อย ต้นไม้ใบใหม่
  มูลนิธิราชสุดา 1 ช.ม. 28 นาที

 • D 1189 จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้
  อมรา มลิลา มูลนิธิราชสุดา
  1 ช.ม. 12 นาที
 • D 1190 อย่างไรคืออุเบกขา
  อมรา มลิลา มูลนิธิราชสุดา
  1 ช.ม. 13 นาที
 • D 1191 ธรรมบทแห่งความดี
  1 พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) มูลนิธิราชสุดา
  15 ช.ม. 42 นาที
 • D 1192 ฝนตกยังต้องฟ้าร้องยังถึง
  คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน มูลนิธิราชสุดา
  1 ช.ม. 04 นาที
 • D 1193 เตรียมตัวอย่างไร
  จึงจะตายอย่างมีสติ พ.ต.อ.ประยูร
  ดิษฐาพงศ์ มูลนิธิราชสุดา
  6 ช.ม. 53 นาที
 • D 1194 ดอกไม้จากป่าธรรม
  ยุทธนา เพ็งปาน มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 32 นาที
 • D 1195 บรรพชนกับผู้เผยพระวจนะ
  (1) เฮเลน จี ไว้ท์ / ไบรอัน กับ
  ดวง วิลสัน มูลนิธิราชสุดา
  6 ช.ม. 14 นาที
 • D 1196 การเติบโตในพระวิญาณ
  ศูนย์ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมใน
  เครือข่ายของมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์-แอ็ดเวนตีส
  แห่งประเทศไทย มูลนิธิราชสุดา
  6 ช.ม. 35 นาที
 • D 1197 วิธีการรักษาโรคของพระเจ้า
  แพทย์หญิงแมรี่ แอนน์ แมคเนลลัส
  มูลนิธิราชสุดา 4 ช.ม. 32 นาที

 • D 1198 เตรียมตัวต้อนรับพระเยซู
  เฮเลน จี ไวท์ มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 23 นาที
 • D 1199 การสังคมสงเคราะห์
  อมรา มลิลา มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 01 นาที
 • D 1200 เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
  พระบรมราชินีนาถ
  ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มูลนิธิราชสุดา 2 ช.ม. 37 นาที

Offline

 

#3 20-07-2011 15:21:42

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

ลำดับที่ 1201-1300:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  1201 เปิดโปงซาตาน และการแต่งกายอย่างเหมาะสม
  เฮเลน จี ไวท์
  และแพทย์หญิง
  แมรี่ แอนน์ แมคเนลลัส มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 35 นาที
 • D 1202 จุลธรรมนำใจ (1)
  พระจุลนายก
  (ท่านพระอาจารย์สุชาติ
  อภิชาโต) มูลนิธิราชสุดา 4
  ช.ม. 34 นาที
 • D 1203 จุลธรรมนำใจ (2) พระจุลนายก
  (ท่านพระอาจารย์สุชาติ
  อภิชาโต) มูลนิธิราชสุดา 5
  ช.ม. 56 นาที
 • D 1204 การพัฒนาจิต ดร.สิริ
  กรินชัย มูลนิธิราชสุดา 10
  ช.ม. 47 นาที
 • D 1205 เงาบุญ เงาบาป
  ท.เลียงพิบูลย์ มูลนิธิราชสุดา
  8 ช.ม. 31 นาที
 • D 1206 จิตตานุภาพ และวิญญาณ
  ท.เลียงพิบูลย์ มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 27 นาที
 • D 1207 มาร อมรา มลิลา
  มูลนิธิราชสุดา 2 ช.ม. 35 นาที

 • D 1208 ทศชาติอัศจรรย์ สายฝน
  ศิลปพรหม มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 18 นาที
 • D 1209 ปรมัตถธรรมสำหรับดำเนินชีวิต
  พุทธทาสภิกขุ มูลนิธิราชสุดา
  9 ช.ม. 27 นาที
 • D 1210 พึ่งตน อมรา มลิลา
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 01 นาที

 • D 1211 การบริหารจิต พระเทพวิสุทธิกวี
  มูลนิธิราชสุดา 6 ช.ม. 21 นาที

 • D 1212 แผ่วผ่านธารน้ำไหล เนาวรัตน์
  พงษ์ไพบูลย์ มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 46 นาที
 • D 1213 ทอดกฐินได้บุญอย่างไร
  พ.ต.อ.ประยูร ดิษฐาพงศ์ มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 27 นาที
 • D 1214 ร้อยธรรมคำกลอน
  พุทธทาสภิกขุ มูลนิธิราชสุดา
  1 ช.ม. 47 นาที
 • D 1215 บัณฑิตที่แท้จริง
  อมรา มลิลา มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 32 นาที
 • D 1216 พุทธทำนายโลก
  นาวาโท ทองย้อย แสงสินชัย
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 06 นาที

 • D 1217 สัจจธรรม กับจริยธรรม
  พระเทพเทวี (ประยุทธ์ ปยุตโต)
  มูลนิธิราชสุดา 2 ช.ม. 05 นาที

 • D 1218 ทางที่ต้องไป ทางสายที่
  4
  ทางไปพรมโลก (พรมภูมิ) พ.ต.อ.ประยูร
  ดิษฐาพงศ์ มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 24 นาที
 • D 1219 สัจจะ อมรา มลิลา
  มูลนิธิราชสุดา 1 ช.ม. 41 นาที

 • D 1220 พุทธศาสนากับความเชื่อทางวิทยาศาสตร์
  อมรา มลิลา มูลนิธิราชสุดา
  1 ช.ม. 54 นาที
 • D 1221 กฤษฏาภินิหารอันบดบังมิได้
  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมท มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 40 นาที
 • D 1222 จดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิราชสุดา
  14 ช.ม. 38 นาที
 • D 1223 กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
  นายเมือง เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
  มูลนิธิราชสุดา 7 ช.ม. 27 นาที

 • D 1224 สาส์นสมเด็จ เล่ม 18 ลายพระหัตถ์
  กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์,
  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  มูลนิธิราชสุดา 9 ช.ม. 30 นาที

 • D 1225 พระราชาผู้เป็นที่รักของประชาชน
  ศ.พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ ณ
  อยุธยา มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม.
  15 นาที
 • D 1226 พระประวัติ และพระนิพนธ์บทร้อยกรองเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ
  ธนิตย์ อยู่โพธิ์ มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 39 นาที
 • D 1227 กรุงเทพฯ มาจากไหน
  ใครเป็นบรรพชนคนกรุงเทพฯ
  ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
  กรมศิลปากร
  กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 30 นาที
 • D 1228 ลิเกเกียรติยศแห่งสยามผู้ชนะสิบทิศ
  ศูนย์สังคีตศิลป์ มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 10 นาที
 • D 1229 หมอบรัดเลย์ ผู้เบิกความรู้สู่สามัญชน
  ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
  ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
  มูลนิธิราชสุดา 1 ช.ม. 46 นาที

 • D 1230 ประดาบก็เลือดเดือด สุจิตต์
  วงษ์เทศ มูลนิธิราชสุดา 3
  ช.ม. 33 นาที
 • D 1231 การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี
  (จำนวน
  2 แผ่น) นิธิ เอียวศรีวงศ์ มูลนิธิราชสุดา
  30 ช.ม. 25 นาที
 • D 1232 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต
  สุพจน์ ด่านตระกูล มูลนิธิราชสุดา
  13 ช.ม. 07 นาที
 • D 1233 ประวัติศาสตร์สากลสมัยโบราณ
  เจริญ ไชยชนะ มูลนิธิราชสุดา
  19 ช.ม. 50 นาที
 • D 1234 ประวัติศาสตร์สากลสมัยปัจจุบัน
  เจริญ ไชยชนะ มูลนิธิราชสุดา
  23 ช.ม. 01 นาที
 • D 1235 ประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่
  เล่ม 1 เจริญ ไชยชนะ มูลนิธิราชสุดา
  23 ช.ม. 21 นาที
 • D 1236 เนลสัน แม่ทัพเรืออังกฤษ
  พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ
  พระเจ้าจุลจักรพงษ์
  มูลนิธิราชสุดา 15 ช.ม. 54 นาที

 • D 1237 ประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่
  เล่ม 2
  (จำนวน 2 แผ่น) เจริญ ไชยชนะ
  มูลนิธิราชสุดา 24 ช.ม. 51 นาที

 • D 1238 ภูมิหลังของจีน ไพโรจน์
  โพธิ์ไทร มูลนิธิราชสุดา
  12 ช.ม. 52 นาที
 • D 1239 ลัทธิของเพื่อน
  (จำนวน
  2 แผ่น) เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป
  มูลนิธิราชสุดา 13 ช.ม. 31 นาที

 • D 1240 ขุนนางสยาม
  ประวัติศาสตร์
  ?ข้าราชการ? ทหารและพลเรือน
  ส. พลายน้อย มูลนิธิราชสุดา
  10 ช.ม. 04 นาที
 • D 1241 ประวัติศาสตร์สากลสมัยกลาง
  เจริญ ไชยชนะ มูลนิธิราชสุดา
  17 ช.ม. 43 นาที
 • D 1242 ยาขอบผู้ไม่เหมือนใคร
  และไม่มีใครเหมือน เล่าโดย
  หลานสาวยาขอบ มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 16 นาที
 • D 1243 คือชีวิตและความหวัง
  เกษม สุวรรณกุล วัลยา มูลนิธิราชสุดา
  6 ช.ม. 16 นาที
 • D 1244 อิน-จัน แฝดสยาม
  นฤนารท พระปัญญา เรียบเรียง
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 55 นาที

 • D 1245 บันทึกจากใจ จอมพล ถนอม
  กิตติขจร มูลนิธิราชสุดา
  7 ช.ม. 12 นาที
 • D 1246 ศาสตราจารย์ ดร.เกษม
  สุวรรณกุล ดร.เกษม สุวรรณกุล
  มูลนิธิราชสุดา 6 ช.ม. 29 นาที

 • D 1247 หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร
  ศิลปะบรรเลง)
  มหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยา
  แห่งอุษาคเนย์ อานันท์ นาคคง
  และอัษฏาวุธ สาคริก มูลนิธิราชสุดา
  12 ช.ม. 38 นาที
 • D 1248 ชีวิตและงานของสฤษดิ์
  ธนะรัชต์
  จอมพลผู้พิชิต ม.ร.ว.ชมสวัสดิ์
  ชมพูนต มูลนิธิราชสุดา 9 ช.ม.
  02 นาที
 • D 1249 พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอบริพัตรสุขุมพันธ์
  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริรัตนบุศบงพระธิดา
  มูลนิธิราชสุดา 6 ช.ม. 29 นาที

 • D 1250 เรื่องราวของพันตรีควง
  อภัยวงศ์ นายชม จารุรัตน์
  มูลนิธิราชสุดา 6 ช.ม. 35 นาที

 • D 1251 แปดสิบห้าปีที่ผ่านมา
  ท่านผู้หญิง อนุรักษ์มรเฑียร
  มูลนิธิราชสุดา 5 ช.ม. 23 นาที

 • D 1252 จอมปราชญ์นักการศึกษา
  ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 49 นาที

 • D 1253 ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต
  LAI DONG JIN / วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์
  มูลนิธิราชสุดา 9 ชั่วโมง

 • D 1254 รู้ไหม รู้ไหม โบราณผู้เฒ่าว่าไว้
  ขะม้อ / อุสาห์ /ชฏิล / ใบลาน มูลนิธิราชสุดา
  6 ชั่วโมง
 • D 1255 คนกับสวน คึกฤทธิ์
  ปราโมช มูลนิธิราชสุดา 31 นาที

 • D 1256 คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ในการตัดสินใจของชุมชน
  เจมส์ แอล เครตัน มูลนิธิราชสุดา
  11 ช.ม. 22 นาที
 • D 1257 สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
  ภาคจบ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย
  ดิสกุล มูลนิธิราชสุดา 11 ช.ม.
  17 นาที
 • D 1258 วัยรุ่น วุ่นวาย สดใส
  หรือแสบซ่า พญ.คุณหญิงพรทิพย์
  โรจนสุนันท์ มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 32 นาที
 • D 1259 โภชนา โรคา น่าฉงน
  ศ.ดร.สุทัศน์ ยกล้าน มูลนิธิราชสุดา
  7 ช.ม. 29 นาที
 • D 1260 มอญ สุจริตลักษณ์
  ดีผดุง มูลนิธิราชสุดา 5 ช.ม.
  32 นาที
 • D 1261 69 เคล็ดลับยกระดับการทำงาน
  ประสาร มฤคพิทักษ์ มูลนิธิราชสุดา
  6 ชั่วโมง
 • D 1262 ประพาสเมืองนอกในรัชกาลที่
  5 พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ มูลนิธิราชสุดา
  7 ช.ม. 17 นาที
 • D 1263 ประพาสต้นในรัชกาลที่
  5 พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ มูลนิธิราชสุดา
  8 ช.ม. 22 นาที
 • D 1264 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  พ.ศ.
  2523 ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
  มูลนิธิราชสุดา 5 ช.ม. 36 นาที

 • D 1265 สีสันแห่งชีวิต ศ.ดร.นพ.วิทยา
  นาควัชระ มูลนิธิราชสุดา
  7 ช.ม. 23 นาที
 • D 1266 การบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
  200 ปี
  พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  กรมศิลปากร มูลนิธิราชสุดา
  9 ช.ม. 14 นาที
 • D 1267 ศาสตร์และศิลป์แห่งการให้อภัย
  แก้วปวงคำ วงศ์ชัย มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 24 นาที
 • D 1268 บันทึกวิเคราะห์และวิจารณ์
  16 นายกรัฐมนตรีไทย ศาสตราจารย์บุญชนะ
  อัตถากร มูลนิธิราชสุดา 10
  ช.ม. 53 นาที
 • D 1269 พักอามรณ์อร่อยรอยยิ้ม
  รุ่งอรุณ ผลินธร มูลนิธิราชสุดา
  1 ช.ม. 36 นาที
 • D 1270 บนเส้นทางชีวิตภายใน
  ประเวศ วะสี มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 19 นาที
 • D 1271 อารยธรรมลี้ลับ
  ศ.ดร.สุทัศน์ ยกล้าน มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 38 นาที
 • D 1272 จดหมายเหตุการณ์รับเสด็จ
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากยุโรป
  ครั้งหลัง ร.ศ.126 (พ.ศ. 2450) กรมศิลปากร
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 34 นาที

 • D 1273 เที่ยวไปในอดีตเมื่อเงี้ยวปล้นเมืองแพร่

  และเมืองนครลำปาง ประชุม
  อัมพุนันท์ มูลนิธิราชสุดา
  14 ช.ม. 28 นาที
 • D 1274 พระประวัติ และงานศิลปะของสมเด็จ
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
  สุจริตกุล ถาวรสุข มูลนิธิราชสุดา
  25 ช.ม. 36 นาที
 • D 1275 เย็นศิระเพราะพระบริบาล
  นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
  มูลนิธิราชสุดา 10 ช.ม. 38 นาที

 • D 1276 ยอดมนุษย์ ลักษณะชีวิตพิชิตความสำเร็จ
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  มูลนิธิราชสุดา 4 ช.ม. 13 นาที

 • D 1277 พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ
  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตติวงศ์
  มูลนิธิราชสุดา 4 ช.ม. 41 นาที

 • D 1278 มองภาษาเชิงสร้างสรรค์
  ประยอม ซองทอง มูลนิธิราชสุดา
  14 ช.ม. 45 นาที
 • D 1279 ไปอังกฤษพิชิตปริญญาโท
  2 พรพรรณ เอ็งอุทัยวัฒน์ มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 32 นาที
 • D 1280 โลกใหญ่ใบมด โตมร
  ศุขปรีชา มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 24 นาที
 • D 1281 เปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิตคุณ
  ไบรอัน เทรซี่ มูลนิธิราชสุดา
  10 ช.ม. 56 นาที
 • D 1282 ไปอังกฤษพิชิตปริญญาโท
  3 พรพรรณ เอ็งอุทัยวัฒน์ มูลนิธิราชสุดา
  7 ช.ม. 11 นาที
 • D 1283 ข้างครัว พิชัย
  วาสนาส่ง มูลนิธิราชสุดา
  14 ช.ม. 52 นาที
 • D 1284 โอโซนความสุข
  ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 13 นาที
 • D 1285 นายกรัฐมนตรีชวน
  หลีกภัย
  กับประชาธิปไตยสายกลาง
  ศ.บุญชนะ อัตถากร มูลนิธิราชสุดา
  10 ช.ม. 10 นาที
 • D 1286 คุณยายหุ่นกระบอก
  ยูร กมลเสรีรัตน์ มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 53 นาที
 • D 1287 ปรากฏการณ์ชีวจิต
  บอกอะไรแก่สังคมไทย นพ.ดร.โกมาตร
  จึงเสถียรทรัพย์ มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 58 นาที
 • D 1288 วัฒนธรรมไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ
  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
  แห่งชาติ
  มูลนิธิราชสุดา 9 ช.ม. 23 นาที

 • D 1289 ดาวประดับราตรี ประยอม
  ซองทอง มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม.
  37 นาที
 • D 1290 ปลุกใจเสือป่า พระบรมราโชวาท
  ในพระบาทสมเด็จ
  พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
  พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 19 นาที

 • D 1291 อภิธานศัพท์ คำไทยที่มีต้นเค้า
  จากภาษาต่างประเทศ
  กรมศิลปากร มูลนิธิราชสุดา
  10 ช.ม. 50 นาที
 • D 1292 พาหุงคำฉันท์
  มเนาะห์ ยูเค็น มูลนิธิราชสุดา
  48 นาที
 • D 1293 การปฏิวัติคณะรสช.2534
  กับประชาธิปไตย ศ.บุญชนะ อัตถากร
  มูลนิธิราชสุดา 6 ช.ม. 35 นาที

 • D 1294 ไปอังกฤษพิชิตปริญญาโท
  1 พรพรรณ เอ็งอุทัยวัฒน์ มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 35 นาที
 • D 1295 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
  นายสวนะ ศุภวรรณกิจ มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 04 นาที
 • D 1296 ความรู้เบื้องต้น
  กระบวนการแก้ปัญหา
  ข้อพิพาทที่เหมาะสม
  ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ มูลนิธิราชสุดา
  1 ช.ม. 05 นาที
 • D 1297 เวียงวัง จุลลดา
  ภักดีภูมินทร์ มูลนิธิราชสุดา
  9 ช.ม. 16 นาที
 • D 1298 เรื่องคติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  มูลนิธิราชสุดา 52 นาที
 • D 1299 หนังปะโมทัย
  หนังตะลุงภาคอีสาน รัถพร
  ซังธาดา มูลนิธิราชสุดา 1
  ช.ม. 49 นาที
 • D 1300 คลื่นลูกที่ 5 ปราชญาสังคม
  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  มูลนิธิราชสุดา 9 ช.ม. 26 นาที

Offline

 

#4 20-07-2011 15:31:51

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

ลำดับที่ 1301-1400:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  1301 ราชสำนักสโมสร อเนก นาวิกมูล
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 58 นาที

 • D 1302 สังคมทุรชน ยุทธศาสตร์ความล่มสลาย
  ของสังคม
  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  มูลนิธิราชสุดา 7 ช.ม. 09 นาที

 • D 1303 เรื่องสนุกกระตุกคิด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์
  เจริญวงศ์ศักดิ์ มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 49 นาที
 • D 1304 คือ ฮากกา คือ จีนแคะ
  วรศักดิ์ มหัทธโนบล มูลนิธิราชสุดา
  6 ช.ม. 45 นาที
 • D 1305 คนแถวหน้า ศ.ดร.เกรียงศักดิ์
  เจริญวงศ์ศักดิ์ มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 49 นาที
 • D 1306 รู้เรา รู้เขา
  ด้วยจิตวิทยาบุคลิกภาพ ดร.ศรีเรือน
  แก้วกังวาน มูลนิธิราชสุดา
  11 ช.ม. 49 นาที
 • D 1307 เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 54 นาที

 • D 1308 สังคมน่าอยู่ : ข้อเสนอแนวทางสร้างสังคมแห่งความดี
  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 52 นาที

 • D 1309 เรื่องเล่าเขย่าคิด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์
  เจริญวงศ์ศักดิ์ มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 21 นาที
 • D 1310 ความน่าจะเป็นบนเส้นขนาน
  3 วินทร์ เลียววาริณ มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 06 นาที
 • D 1311 วุฒิสภาไทย
  ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภา
  ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์
  อุวรรณโณ มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 28 นาที
 • D 1312 พระราชกรณียกิจ
  คำกลอนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  ฉบับชนะการประกวด คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  มูลนิธิราชสุดา 11 ช.ม. 23 นาที

 • D 1313 เอาชนะคำว่าไม่ใช่เรื่องยาก
  วิลเลี่ยม ยูริ / ศ.นพ. วันชัย
  วัฒนศัพท์ มูลนิธิราชสุดา
  9 ช.ม. 29 นาที
 • D 1314 ศักดินารามา นายแพทย์พูนพิศ
  อมาตยกุล มูลนิธิราชสุดา
  9 ช.ม. 52 นาที
 • D 1315 ความรู้เรื่องกิน
  ศ.นพ.อารี วัลยะเสวี และคณะ
  มูลนิธิราชสุดา 23 ช.ม. 44 นาที

 • D 1316 โภชนาการเพื่อสุขภาพดี
  ตำรับอาหารพื้นบ้านภาคกลาง
  รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
  ศิริพร โกสุม มูลนิธิราชสุดา
  1 ช.ม. 49 นาที
 • D 1317 รู้ลึกโรคภูมิแพ้
  พันตำรวจเอก นพ.พิพัฒน์ ชูวรเวช,
  พันตำรวจเอก
  พญ.นพมาศ ชูวรเวช มูลนิธิราชสุดา
  8 ช.ม. 34 นาที
 • D 1318 คู่มืออบรม การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
  อ.กัญจนา ดีวิเศษ,
  อ.ยุพิน โพธิ์เอี่ยม
  มูลนิธิราชสุดา 1 ช.ม. 33 นาที

 • D 1319 การตรวจประเมิน และโรคระบบกระดูกข้อต่อ
  และกล้ามเนื้อ
  สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
  มูลนิธิราชสุดา 6 ช.ม. 23 นาที

 • D 1320 คู่มือการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
  หลักสูตร
  372 ชั่วโมง ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย
  มูลนิธิราชสุดา 8 ช.ม. 09 นาที

 • D 1321 กินป้องกันโรค รศ.ดร.สมใจ
  วิชัยดิษฐ์ มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 47 นาที
 • D 1322 คู่มืออบรมการนวดไทย
  มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
  มูลนิธิราชสุดา 6 ช.ม. 55 นาที

 • D 1323 มหัศจรรย์ผัก 108 สถาบันวิจัยโภชนาการ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  มูลนิธิราชสุดา 19 ช.ม. 55 นาที

 • D 1324 อาหารบำบัดโรค ศัลยา คงสมบุญเวช
  มูลนิธิราชสุดา 4 ช.ม. 01 นาที

 • D 1325 คู่มือนวดกดจุดฝ่ามือและฝ่าเท้า
  เพื่อสุขภาพขั้นมูลฐาน
  เปรมจิตต์ สิทธิศิริ มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 20 นาที
 • D 1326 อายุวัฒนะ นายไพศาล
  พื้ชมงคล มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 28 นาที
 • D 1327 ศาสตร์และศิลป์แห่งการดูแลผู้ป่วย
  เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิต
  นายแพทย์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
  มูลนิธิราชสุดา 3 ช.ม. 52 นาที

 • D 1328 เภสัชกรรมแผนไทย ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย
  สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
  มูลนิธิราชสุดา 8 ช.ม. 27 นาที

 • D 1329 เหนือจอมพลยังมีจอมคน
  สุวัฒน์ วรดิลก มูลนิธิราชสุดา
  8 ช.ม. 07 นาที
 • D 1330 คำสารภาพของมารีอังตัวแนตต์
  นิดา แปล และเรียบเรียง มูลนิธิราชสุดา
  17 ช.ม. 06 นาที
 • D 1331 ยอดลิง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธวงษ์จิตร

  มูลนิธิราชสุดา
  19 นาที
 • D 1332
  ข้องจิต สุวัฒน์ วรดิลก มูลนิธิราชสุดา
  10 ช.ม. 15 นาที
 • D 1333 แผ่นดินของเรา
  เล่ม 1 แม่อนงค์ มูลนิธิราชสุดา
  7 ช.ม. 17 นาที
 • D 1334 แผ่นดินของเรา
  เล่ม 2 แม่อนงค์ มูลนิธิราชสุดา
  7 ช.ม. 17 นาที
 • D 1335 อภัยนุราช สุนทรภู่
  มูลนิธิราชสุดา 1 ชั่วโมง

 • D 1336 อาทิตย์ถึงจันทร์ เนาวรัตน์
  พงษ์ไพบูลย์ มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 01 นาที
 • D 1337 รักของอลิซเบธ
  1 แปลและเรียบเรียงโดย นิดา
  มูลนิธิราชสุดา 22 ช.ม. 20 นาที

 • D 1338 อานาสตาเซีย เสถียร พันธรังสี
  มูลนิธิราชสุดา 10 ช.ม. 05 นาที

 • D 1339 บทเพลงแห่งคิมหันต์ ว.วินิจฉัยกุล
  มูลนิธิราชสุดา 5 ช.ม. 29 นาที

 • D 1340 ปัวโร ตอนโจรกรรมวิตถาร
  อกาธา คริสตี้ / เปี่ยมสุข
  มูลนิธิราชสุดา 6 ช.ม. 44 นาที

 • D 1341 ปัวโร ตอนเสน่หาอาฆาต
  อกาธา คริสตี้ / เปี่ยมสุข
  มูลนิธิราชสุดา 6 ช.ม. 46 นาที

 • D 1342 เทวาพาคู่ฝัน ว.วินิจฉัยกุล
  มูลนิธิราชสุดา 20 ช.ม. 28 นาที

 • D 1343 หญ้าแพรกดอกมะเขือและเรือน้อย
  ว.วินิจฉัยกุล มูลนิธิราชสุดา
  11 ช.ม. 10 นาที
 • D 1344 พลอยพันแสง นายา
  มูลนิธิราชสุดา 13 ช.ม. 33 นาที

 • D 1345 รวมเรื่องสั้นของเนาวนาถ
  เนาวนาถ มูลนิธิราชสุดา 5
  ช.ม. 43 นาที
 • D 1346 พงศาวดารจีนเรื่องไซจิ้น
  เล่ม 1 คุรุสภา มูลนิธิราชสุดา
  9 ช.ม. 19 นาที
 • D 1347 พงศาวดารจีนเรื่องตั้งฮั่น
  เล่ม 1 คุรุสภา มูลนิธิราชสุดา
  11 ช.ม. 24 นาที
 • D 1348 อักษรสื่อรัก
  นายา มูลนิธิราชสุดา 9 ช.ม. 06 นาที

 • D 1349 มหาอุปรากรยิ่งใหญ่ของโลก
  12 เรื่อง นายฉุน ประภาวิวัฒน์
  มูลนิธิราชสุดา 10 ช.ม. 38 นาที

 • D 1350 เล่าเรื่องมหาภารตยุทธ
  ส.พลายน้อย มูลนิธิราชสุดา
  5 ช.ม. 40 นาที
 • D 1351 ดอกไม้เล่าเรื่อง
  ปริญญ์ มูลนิธิราชสุดา 7 ช.ม.
  27 นาที
 • D 1352 หน้านี้ของคุณหนู
  บุญลือ มูลนิธิราชสุดา 6 ช.ม.
  37 นาที
 • D 1353 การเดินทางของหัวใจใต้ดวงดาว
  โดย สำนักพิมพ์แจ่มใส มูลนิธิราชสุดา
  15 ช.ม. 05 นาที
 • D 1354 ตามลมปลิว ว.วินิจฉัยกุล
  มูลนิธิราชสุดา 12 ช.ม. 35 นาที

 • D 1355 แม่ปั้นมา รัชเซล เบเกอร์
  / ยุพเรศ วินัยธร มูลนิธิราชสุดา
  10 ช.ม. 40 นาที
 • D 1356 บ้านของพรุ่งนี้
  ว.วินิจฉัยกุล มูลนิธิราชสุดา
  23 ช.ม. 44 นาที
 • D 1357 ดอกไม้จากป่าหนาว
  ปิยะพร ศักดิ์เกษม มูลนิธิราชสุดา
  16 ช.ม. 34 นาที
 • D 1358 ตามรักคืนใจ กิ่งฉัตร
  มูลนิธิราชสุดา 18 ช.ม. 21 นาที

 • D 1359 เฟรเดริคมหาราช พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
  มูลนิธิราชสุดา 13 ช.ม. 54 นาที

 • D 1360 คนขายฝัน วิลาศ มณีวัต
  มูลนิธิราชสุดา 12 ช.ม. 05 นาที

 • D 1361 ลมที่เปลี่ยนทาง กฤษณา
  อโศกสิน มูลนิธิราชสุดา 12
  ช.ม. 50 นาที
 • D 1362 จากฟ้าแดนไกล
  นายา มูลนิธิราชสุดา 23 ช.ม. 29
  นาที
 • D 1363 สองศตวรรษ บนเส้นทางการเมืองไทย
  มลิวัลย์ แตงแก้วฟ้า มูลนิธิราชสุดา
  15 ช.ม. 02 นาที
 • D 1364 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
  และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการสังกัด
  กรมประชาสงเคราะห์ ทิพสุดา
  ลีลาศิริคุณ มูลนิธิราชสุดา
  4 ช.ม. 31 นาที
 • D 1365 บริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
  (PA 311) อาจารย์รวิภา หอมเศรษฐี
  มูลนิธิราชสุดา 12 ช.ม. 35 นาที

 • D 1366 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
  และการพัฒนาองค์การเชิงกลยุทธ์
  ดร.กีรติ ยศยิ่งยง มูลนิธิราชสุดา
  6 ช.ม. 34 นาที
 • D 1367 พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ
  วันชัย มีชาติ มูลนิธิราชสุดา
  -
 • D 1368 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
  วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
  อาจารย์ธีรยุทธ วาตีฟี มูลนิธิราชสุดา
  14 ช.ม. 13 นาที
 • D 1369 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการครู
  วิชาเอกสังคมศึกษา
  อาจารย์วิเชียร ประเสริฐ
  มูลนิธิราชสุดา 13 ช.ม.26 นาที

 • D 1370 Daisy Music 15/5
  เพลงโห่เยอรมัน ? อเมริกัน
  ศ.เกียรติคุณ พูนพิศ อมาตยกุล
  มูลนิธิราชสุดา 1 ช.ม. 18 นาที

 • D 1371 Daisy Music 17
  เรื่องยุคทองของวรรณคดีไทย
  สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
  ศ.เกียรติคุณ พูนพิศ อมาตยกุล
  มูลนิธิราชสุดา 1 ช.ม. 50 นาที

 • D 1372 เพลงไทยจากวงดุริยางค์สากล
  กรมศิลปากร
  (จากรายการสดวิทยุศึกษา)
  มูลนิธิราชสุดา 41 นาที
 • D 1373 บุญยัง
  ทุ้มยอด รวมรวมโดย มติชน มูลนิธิราชสุดา
  6 ช.ม. 03 นาที
 • D 1374 Daisy Music 15/6/1
  เพลงไร้พรมแดน
  American Pop ? ไทย   ชุด 1 ศ.เกียรติคุณ พูนพิศ
  อมาตยกุล
  สุพจน์ ผจญยุทธ
  จากรายการวิทยุ Bright&Beautiful  Fm 98.5 มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 06 นาที
 • D 1375 Daisy Music 15/6
  เพลงไร้พรมแดน
  American ? Pop ? ไทย ชุด 2 ศ.เกียรติคุณ พูนพิศ
  อมาตยกุล
  สุพจน์ ผจญยุทธ
  จากรายการวิทยุ Bright&Beautiful Fm 98.5 มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 55 นาที
 • D 1376 Daisy Music 15/8
  เพลงไร้พรมแดน
  สเปน ? ไทย  ศ.เกียรติคุณ พูนพิศ
  อมาตยกุล
  สุพจน์ ผจญยุทธ
  จากรายการวิทยุ Bright&Beautiful Fm 98.5 มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 17 นาที
 • D 1377 Daisy Music 15/7
  เพลงไร้พรมแดน
  American Folk Song ? ไทย  ศ.เกียรติคุณ พูนพิศ
  อมาตยกุล
  สุพจน์ ผจญยุทธ
  จากรายการวิทยุ Bright&Beautiful  Fm 98.5 มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 19 นาที
 • D 1378 Daisy Music 15-9
  เพลงไร้พรมแดน
  American  ภาพยนตร์ ? ไทย ศ.เกียรติคุณ
  พูนพิศ อมาตยกุล
  สุพจน์ ผจญยุทธ
  จากรายการวิทยุ Bright&Beaufiful Fm 98.5 .มูลนิธิราชสุดา
  3 ช.ม. 20 นาที
 • D 1379 Daisy Music 18
  เพลงกล่อมเด็กภาคกลาง
  30 เพลง อ.จ.เจริญใจ สุนทรวาทิน
  ขับร้อง
  บรรยายโดย  ศ.เกียรติคุณ
  พูนพิศ อมาตยกุล มูลนิธิราชสุดา
  59 นาที
 • D 1380 Daisy Music 20
  เพลง Light Music ของ Johan Strauss Jr
  และเรื่องของนักแต่งเพลงหลายคนที่ใช้
  นามพ้องกันว่า ?สเตร้าส? ศ.เกียรติคุณ
  พูนพิศ อมาตยกุล มูลนิธิราชสุดา
  1 ช.ม. 15 นาที
 • D 1381 Daisy Music 21
  เรื่องของนักประพันธ์เพลง
  George Frideric Handel (1685-1759) บรรยายโดย  ศ.เกียรติคุณ
  พูนพิศ อมาตยกุล มูลนิธิราชสุดา
  2 ช.ม. 8 นาที
 • D 1382 ขอบคุณที่มีเธอ
  เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรพล ฉัตริสริยวงศ์ 3 ช.ม. 46 นาที

 • D 1383 วันโลกาวินาศ รุจน์ มัณฑิรา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม. 06 นาที

 • D 1384 อย่ากัดกู : กูไม่ให้มึงกัด
  หลวงพ่อพยอม กัลยาโณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 14 นาที

 • D 1385 ปอกเปลือกอานันท์ ปันยารชุน
  ชลธิศ อาจมนภาพ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม. 39 นาที

 • D 1386 LorD of the rings ตอน กษัตริย์คืนบัลลังก์

  (ภาค 3) J.R.R. Tolkien / วัลลี ชื่นยง ทัณฑสถานหญิงกลาง
  21 ช.ม. 24 นาที
 • D 1387 คิดเป็น รวยก่อน
  เล่ม 2 พระพยอม กัลยาโณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 40 นาที

 • D 1388 Visual Basic.NET
  (จำนวน 2 แผ่น) สุรสิทธิ์
  คิวประสพศักดิ์  นันทนี แขวงโสภา
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 28 ช.ม.48 นาที

 • D 1389 นิทานสยาม ส.พลายน้อย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 3 ชั่วโมง

 • D 1390 ล.ว. สุดท้าย (จำนวน 2 แผ่น)
  วสิษฐ เดชกุญชร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 26 ช.ม.31 นาที
 • D
  1391 สงครามสหรัฐอเมริกา-อิรัก
  ประโยชน์นิยมบนความหายนะ
  ธีรโชติ เกิดแก้ว ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 55
  นาที
 • D 1392 ฝรั่งที่คนไทยต้องรู้จัก
  สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
  และทักษ์ศิล
  ฉัตรแก้ว ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 4
  ช.ม. 01 นาที
 • D 1393 พ่อ ภาคสอง ปองพล
  อดิเรกสาร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 15 ช.ม. 23 นาที
 • D
  1394 การศึกษาสมบูรณ์แบบ :
  คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด
  พุทธทาสภิกขุ ห้องสมุดคนตาบอด
  แห่งชาติ /กลุ่มอาสาสมัคร
  8 ช.ม. 50 นาที
 • D 1395 เกาะมหาสมบัติ
  โรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ลลดา พรหมยศ 41 นาที
 • D 1396 คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  ของประเทศฟินแลนด์
  Marja-Leena Heillila - Horn ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 06 นาที

 • D 1397 แหวนดอกหญ้า ลีลา อักษราวดี
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุวรรณี ศรีขาว 11 ช.ม. 11 นาที
 • D
  1398 เอกขัตติยนารีผู้เปรื่องปราด
  ชาญฉลาดยิ่งใหญ่ไม่มีสอง
  พีระพงศ์ สุขแก้ว ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 6 ช.ม. 41 นาที
 • D
  1399 ปวงปรัชญาจีน ฟื้น ดอกบัว
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 9 ช.ม. 11 นาที
 • D
  1400 มักกะลีผล(จำนวน 3 แผ่น) สุทัสสา
  อ่อนค้อม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เพ็ญศรี อินทรทักษ์ 37 ช.ม. 18 นาที

Offline

 

#5 20-07-2011 15:42:54

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

ลำดับที่ 1401-1500:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  1401 ชวนม่วนชื่น : ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า
  พระอาจารย์พรหมวงโส /ศรีวรา
  อิสระ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เสรีวิจัยกิจการ
  6 ช.ม. 55 นาที
 • D 1402 ที่ซึ่งขุนเขาทะลุเมฆ
  กานติ ณ ศรัทธา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อภิชาติ เสรีวิจัยกิจการ
  2 ช.ม. 04 นาที
 • D 1403 นักเล่าเรื่องโกหก
  อุเทน พรมแดง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อาสาสมัคร 4 ช.ม. 32 นาที
 • D 1404 เลี้ยงไป
  บ่นไป ศรเมฆา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 1 ช.ม. 37 นาที
 • D
  1405 ตามรอยปริศนาอียิปต์โบราณ
  วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ฐิติกร วีรวรรณ 1 ช.ม. 33 นาที
 • D
  1406 นั่งคุยกับความตาย เชิด
  ทรงศรี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อุทัยนีย์ เงาเบญจกุล 2 ช.ม.
  48 นาที
 • D 1407 ชื่อนี้มีที่มา เล่ม
  2 พันธลักษณ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 43 นาที
 • D
  1408 ผีเสื้อ หวางเหมิง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  ทรงแปล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เจ้าหน้าที่ บริษัท ทีโอทีฯ
  จำกัด 6 ช.ม. 31 นาที
 • D 1409 พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ
  พระเทพดิลก (ระแบบ จิตญาโณ)
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 54 นาที
 • D
  1410 ฝ่ากลยุทธ์สู่ความร่ำรวยและมั่งคั่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  ดร.บุญชนะ บุญเลิศ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 13 ช.ม. 36 นาที
 • D
  1411 เทพมารสะท้านภาพ
  (จำนวน 18
  แผ่น) หวงอี้ / น. นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุข 135 ช.ม.
  30 นาที
 • D
  1412 เปาบุ้นจิ้น ตอน เจ็ดผู้กล้า
  ห้าผู้ทรงธรรม
  (แผ่นที่ 1) แปล
  และเรียบเรียงโดย ชิงแส ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ภัทร วงศ์ทองเหลือ 5 ช.ม. 39 นาที
 • D
  1413 ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น
  ภูริทัตตเถระ ท่านอาจารย์พระมหาบัว
  ญาณสัมปันโน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 21 ช.ม. 52 นาที
 • D
  1414 ประเพณีไทย ฉบับพระมหาราชครู
  (จำนวน
  2 แผ่น) ประจักษ์ ศิริบัณฑิตย์กุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /รัชนี อุทยานันท์ 31 ช.ม. 52 นาที
 • D
  1415 ตามรอยพระพุทธเจ้า ลักษณา
  จีระจันทร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ฐิติกร วีรวรรณ 9 ช.ม. 15 นาที
 • D
  1416 รอยทางแห่งไสยเวท กิตติ
  วัฒนะมหาตม์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม. 62 นาที
 • D
  1417 100 ชันษา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
  พระราชพุทธิญาณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุข 5 ช.ม. 15 นาที
 • D
  1418 มองโลกแบบวิกรม วิมล ไทรนิ่มนวล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม. 19 นาที
 • D
  1419 คู่มือการนวดรักษาโรคแบบราชสำนัก
  แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุข 6 ช.ม. 52 นาที
 • D
  1420 ว้ายหนูตายแล้วหรอ ศิริกาญจน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อาสาสมัคร 4 ช.ม. 27 นาที
 • D 1421 บันทึกไม่ลับครูมัธยม
  ฉลอง พินิจสุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 3 ช.ม. 44 นาที
 • D 1422
  ชีวิตนับถอยหลัง อาน กูคูล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 3 ช.ม. 34 นาที
 • D
  1423 มารโลเก ภูเตศวร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 8 ช.ม. 55 นาที
 • D
  1424
  แนวคำสอนสมเด็จโต สมาธิ
  ทางสงบ ถอดจิต แสง อรุณกุศล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุข
  7 ช.ม. 21 นาที
 • D
  1425 เพชฌฆาตหน้าหยก
  (จำนวน 3 แผ่น)
  เซียวเส็ก / ว. ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 59 ช.ม.37 นาที
 • D
  1426 คดีโหดรอบศตวรรษ สองแมน
  : แปล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 12 ช.ม. 27 นาที
 • D
  1427 อินไซท์ ASP. NET
  (จำนวน 2 แผ่น) ทวีชัย
  หงษ์สุมาลย์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  42 ช.ม.04 นาที
 • D 1428 26 เจ้าสัวผู้เยี่ยมวรยุทธ์
  ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 55 นาที
 • D
  1429 ตากรุ้งเรืองโพยม เนาวรัตน์
  พงษ์ไพบูลย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์ 2
  ชม.59 นาที
 • D 1430 ชื่อนี้มีที่มา
  เล่ม 3 พันธลักษณ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์
  1 ช.ม. 49 นาที
 • D 1431 มองออกไปนอกหน้าต่างบานขาว
  ศิเรมอร อุณหธูป ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ 5 ช.ม.28 นาที
 • D
  1432 พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน)
  สุภฤกษ์ บุญกอง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์ 2
  ช.ม.25 นาที
 • D 1433 Orientation anD Mobility Techniques : A Guide for
  The Practitioner Everett W, Hill ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkins  9 ช.ม.20 นาที
 • D 1434 English for Massage : ภาษาอังกฤษสำหรับการนวด
  จิรัชญา ฉัตรสมพร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อริยาวรรณ ลือชาฤทธิพันธ์
  1 ช.ม. 02 นาที
 • D 1435 เจ้าสาวของอานนท์
  ว ณ ประมวญมารค ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 12 ช.ม. 07นาที
 • D
  1436 ปุชิตา บินหลา สันกาลาคีรี
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุวรรณี ศรีขาว 11 ช.ม.27 นาที
 • D
  1437 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย ภาคเหนือ
  ธวัชชัย ปทุมล่องทอง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 8 ช.ม.50 นาที
 • D
  1438 ปริศนามรดกอัจฉริยะ : The Wasting Game
  Ellen Raskin / ศิริลักษณ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /รัมภา ทับเที่ยง 8 ช.ม. 04 นาที
 • D
  1439 เวียนว่ายตายเกิด พระมหา
  ดร.สุเทพ อภิญจโน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุข 3 ช.ม. 26 นาที
 • D
  1440 เปาบุ้นจิ้น เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม
  (จำนวน
  3 แผ่น) แปลโดย สนิท กัลยาณมิตร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ภัทร วงศ์ทองเหลือ 37 ช.ม. 12 นาที
 • D
  1441 เพชรพระอุมา ตอนนาคเทวี
  (ภาคสอง ตอนที่ 3)
  (จำนวน 2 แผ่น)
  พนมเทียน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 37 ช.ม.20 นาที
 • D 1442
  การทำฮวงจุ้ยให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวย
  ภายใน
  63 วัน ณรงค์อัศกุลโกวิท ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 6 ช.ม. 20 นาที
 • D 1443
  เล็กเซี่ยวหงส์ ตอน จอมโจรปักดอกไม้
  โก้วเล้ง / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อดุลย์ มณีโรจน์ 5 ช.ม.35 นาที
 • D
  1444 โตเกียวไม่มีขา นิ้วกลม
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  B 2 S 4 ช.ม.30 นาที
 • D 1445 Preschool Vision Stimulation : It is More Than a Flashight Lois, Harrell ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkins 2 ช.ม. 40 นาที
 • D 1446 ซับทรวงเป็นสรวงสร้อย
  คมทวน คันธนู ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ยุพวดี ชอบชื่น 1 ช.ม.38นาที
 • D
  1447 วารสาร ธรรมมาตา ธรรมทานมูลนิธิ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  พลตรีเอนก แสงสุข 3 ช.ม. 35 นาที
 • D
  1448 การนวดเพื่อสุขภาพและความสุขแห่งชีวิตคู่
  ทาตา ท่าพญา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม. 40 นาที
 • D
  1449 สาวนักช้อปฯ สละโสด โซฟี
  คินเซลลา /
  พลอย จริยะเวชห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 10 ช.ม.43 นาที
 • D 1450 รัก ไม่ได้เรื่อง
  แพรไหม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  B2S 2 ช.ม.45 นาที
 • D 1451 มาตรฐานการพัฒนา
  และสงเคราะห์ผู้พิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 8 ช.ม.52 นาที
 • D
  1452 ถนนยาสูบ เออร์สกิน คอลต์เวลล์
  /
  สิทธิชัย ธาดานิติ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 6 ช.ม.10 นาที
 • D 1453 ขอที่ว่าง ข้าง
  ๆ เธอ เซเรนา แม็กเคอซีย์
  /
  รัชนี เพ็งแก้ว ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 13 ช.ม.16 นาที
 • D
  1454 ช่วยเขาหน่อย อย่าเพ่อคิดตาย
  หัวใจนิพพาน พุทธทาสภิกขุ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุข 1 ช.ม. 41 นาที
 • D
  1455 ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต
  เล่ม 3 สาทิส อินทรกำแหง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม.44 นาที
 • D
  1456 ล้อมวงเล่า บูโดกัน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  B2S 1 ช.ม. 55 นาที
 • D 1457 จับจิตด้วยใจ
  นายแพทย์วิธาน ฐานะวุฑฒ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุข 4 ช.ม.41 นาที
 • D
  1458 ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ
  ศรีศักร วัลลิโภดม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ฐิติกร วีรวรรณ 4 ช.ม. 58 นาที
 • D
  1459 ภูฏาน อ่านว่าอะไร สุรวีร์
  วาณิชเสนี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  B2S 3 ช.ม.08 นาที
 • D 1460 เรื่องชื่นใจ
  รัชนี ศรีไพรวรรณ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 4 ช.ม.56 นาที
 • D 1461 โรคกระเพาะอาหาร
  แพทย์หญิงเพ็ญแข แดงสุวรรณ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 52 นาที
 • D
  1462 อากาศบริสุทธิ์ ศักดิ์ชัย
  ลัคนาวิเชียร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 13 นาที
 • D
  1463 คนไทยในกองทัพนาซี พ.อ. วิชา
  ฐิตวัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 20 ช.ม. 20 นาที
 • D
  1464 คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
  (ฉบับประชาชน) ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
  สภากาชาดไทย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 1 ช.ม. 43 นาที
 • D
  1465 แคทส์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
  ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  ชนาธิป พรกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 9 ช.ม. 01 นาที
 • D
  1466 หัวใจดอกไม้ เงาจันทร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  7 ช.ม. 57 นาที
 • D 1467 สรุป PS 316 วิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 22 นาที
 • D
  1468 การวิเคราะห์เรื่องราว
  การจัดการเรียนการสอน
  ระดับปฐมวัย
  นภเนตร ธรรมบวร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 56 นาที
 • D
  1469 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ว่าด้วยงานสารบรรณ
  พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม
  พ.ศ. 2548 ธีระพล อรุณะกสิกร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม.53 นาที
 • D
  1470 ดอกไม้สำหรับมิสซิสแฮริส
  พอล กาลลิโก / บัญชา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 3 ช.ม. 38 นาที
 • D 1471 รอยไหม
  พงศกร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุชาดา สนามชวด 15 ช.ม.41 นาที
 • D
  1472 (1/4) ผู้กล้าอาชาเหล็ก เล่ม
  1 หวังตู้หลู / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อดุลย์ มณีโรจน์ 11 ช.ม.22 นาที
 • D
  1472 (2/4) ผู้กล้าอาชาเหล็ก เล่ม
  2 หวังตู้หลู / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อดุลย์ มณีโรจน์ 8 ช.ม.41 นาที
 • D
  1472 (3/4) ผู้กล้าอาชาเหล็ก เล่ม
  3 หวังตู้หลู / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อดุลย์ มณีโรจน์ 8 ช.ม.55 นาที
 • D
  1472 (4/4) ผู้กล้าอาชาเหล็ก เล่ม
  4 หวังตู้หลู / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อดุลย์ มณีโรจน์ 9 ช.ม. 06 นาที
 • D
  1473 เส้นทางสายปรารถนา ธันย์
  โสภาคย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 5 ช.ม.37 นาที
 • D
  1474 ตำนานหนองงูเห่า และการเมือง
  เรื่อง CTX สมัคร สุนทรเวช
  และดุสิต
  ศิริวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 13 ชั่วโมง
 • D
  1475 ตู้ยาประจำบ้าน ศูนย์ยาฝ่ายวิชาการ
  สโมสรนิสิต
  เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม.54 นาที
 • D
  1476 บ้านนี้ผีดุ ชุดที่ 3 ตอนตามอาฆาต,
  ตอนเธออยู่ในห้อง
  ตอนกระดูกขาของฉัน
  รายการบ้านนี้ผีดุ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ภาณุ เนียมสมบุญ 45 นาที
 • D 1477 ในลมหายใจมังกร
  ในกลิ่นเวียดนาม เสี้ยวจันทร์
  แรมไพร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /รัชนี อุทยานันท์ 3 ช.ม.07 นาที
 • D
  1478 ธรรมะ 3 อริยสงฆ์ สมชาย ปรางค์นวรัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม.49 นาที
 • D
  1479 ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหน้า-วังหลัง
  กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 3 ช.ม. 11 นาที
 • D
  1480 คู่มือการปลูกผักสวนครัว
  เล่ม 2 เจนธรรม นำกระบวนยุทธ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 1 ช.ม.14 นาที
 • D
  1481 คู่มือการปลูกผักสวนครัว
  เล่ม 1 เจนธรรม นำกระบวนยุทธ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 54 นาที
 • D
  1482 มายาตวัน กิ่งฉัตร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุชาดา สนามชวด 13 ช.ม. 36 นาที
 • D
  1483 ธรรมชาติบำบัด สุขภาพทางเลือก
  ประสานพร มณฑลธรรม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 4 ช.ม. 11 นาที
 • D 1484 ปัจจุบันสำคัญที่สุด
  พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เสรีวิจัยกิจการ
  2 ช.ม. 20 นาที
 • D 1485 วันของหมา ชาติ
  ภิรมย์กุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อภิชาติ เสรีวิจัยกิจการ
  5 ช.ม.14 นาที
 • D 1486 พระราชบัญญัติส่งเสริม
  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  พ.ศ. 2550 ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุข 37 นาที
 • D
  1487 ความลับ ฮิงาชิโนะ เคโงะ
  /
  บุญชู ตันติรัตนสุนทร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ฆฤณิน สังขดุลย์ 9 ช.ม.42 นาที
 • D
  1488 คนรู้ใจ 2 ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุวรรณี ศรีขาว 57 นาที
 • D 1489 ดรรมสนองชาตินี้
  พ. ศรีสมิต ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ONE TO ONE 1 ช.ม. 45 นาที
 • D 1490 ตามทางคาวบอย
  พิมพ์สี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 4 ช.ม. 53 นาที
 • D
  1491 ย้อนเวลาผจญภัย โลกแห่งการค้นพบ
  คัง อิลซอล / กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม.01 นาที
 • D
  1492 รามเกียรติ์ (จำนวน 2 แผ่น)
  เปรมเสรี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุวิภา ขันตยาลงกต 28 ช.ม.19 นาที
 • D
  1493 คนรู้ใจ 1 ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุวรรณี ศรีขาว 1 ช.ม. 15 นาที
 • D
  1494 เป็นหนี้ จะแก้ไขชีวิตอย่างไร
  ปิติชัย พงษ์วานิชอนันต์

  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม. 51 นาที
 • D
  1495 ไมเคิล ไรท มองโลก ไมเคิล
  ไรท ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อุดม ศรีเมลืองกุล 7 ช.ม. 05 นาที
 • D
  1496 ไร้เลือด : Senza sangue อเลซซานโตร บาริกโก/
  งามพรรณ
  เวชชาชีวะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 2 ช.ม. 14 นาที
 • D 1497
  จดหมายจากชายชราตาบอด ประภัสสร
  เสวิกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์ 2
  ช.ม. 07 นาที
 • D 1498 ANNA anD The King of Siam Anna Leonowens ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkins 12 ช.ม.48 นาที
 • D 1499 THAI RAMAYANA King Rama I ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkins 2 ช.ม. 55 นาที
 • D 1500 ปิ่นทอง (จำนวน
  2 แผ่น) วิจิตร สุวรรณสันต์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /คณะเกศทิพย์ 30 ช.ม.06 นาที

Offline

 

#6 20-07-2011 18:31:02

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

ลำดับที่ 1501-1600:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  1501 บ่วงบรรจถรณ์
  (จำนวน 2 แผ่น)
  กีรติ ชนา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อุษา สงนุ้ย 24 ช.ม. 16 นาที
 • D 1502 สรุป
  MC 220 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม .21นาที
 • D
  1503 หลักสูตรวิชาการนวดไทยอาชีพ
  ระดับ 1 หมวดวิชาความรู้
  ทั่วไป
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วิชาธรรมชาติบำบัด กายบริหารแบบไทย
  ท่าฤาษีดัดตน โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ต
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 52 นาที
 • D 1504 ส้มตำ
  Story หัวกะทิ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  B2S 1 ช.ม.07 นาที
 • D 1505 หลักสูตรวิชาการนวดไทยอาชีพ
  ระดับ 1 หมวดวิชาความรู้
  พื้นฐานการนวดไทย
  วิชาหลักพื้นฐานและหลักการนวดไทย
  วิชาเส้นประธานสิบ โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ต
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 1 ช.ม. 51 นาที
 • D
  1506 หลักสูตรวิชาการนวดไทยอาชีพ
  ระดับ 1 หมวดวิชาความรู้
  พื้นฐานการนวดไทย
  กลุ่มวิชาความรู้การแพทย์แผนไทย
  เบื้องต้น วิชาการประคบสมุนไพร
  โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ต
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  / กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 08 นาที
 • D
  1507 คนเด่นคนดังรอบจักรวาล
  พูลสมบัติ ภูอภิรมย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 2 ช.ม.07 นาที
 • D 1508 เพิ่มความประทับใจให้คนรอบข้าง
  แอนดรูว์ แมคทิวส์ /
  กิตติกานต์
  อิศระ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 5 ช.ม. 06 นาที
 • D 1509 เทสโกวาท 100 ปี
  พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
  (หลวงปู่เทสก์
  เทสรังสี) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 2 ช.ม. 24 นาที
 • D 1510 เพิ่มอัจฉริยะเป็น
  2 เท่า เสริมความคิดเราให้ร่ำรวย
  ภูวเดช สินพงศพร ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม. 21 นาที
 • D 1511 รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปี 2549 :
  Annual Report 2006 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 5 ชั่วโมง
 • D
  1512 ซูนวู ศิลปการบริหาร : ตำราพิชัยสงครามของซุนวู
  ควบศิลปะการบริหาร
  แกรี่ แกเกลียดิ / วีรจิต กลัมพะสุต
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  / วาสนา กลีบเมฆ 3 ช.ม. 52 นาที
 • D
  1513 มหาภารตยุทธ กรุณา กุศลาลัย
  และเรืองอุไร กุศลาลัย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B 2 S 8 ช.ม. 41 นาที
 • D 1514 คำพ่อสอน มูลนิธิสดศรี
  - สฤษดิ์วงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์
  3 ช.ม. 20 นาที
 • D 1515 เฉลยข้อสอบ EN 101 : ประโยคพื้นฐาน
  และศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม. 06 นาที
 • D
  1516 เฉลยข้อสอบ RU 100 : ความรู้คู่คุณธรรม
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม. 43 นาที
 • D
  1517 สาวนักช้อปฯ ตะลุยนิวยอร์ก
  โซฟี คินเซลลา /พลอย จริยะเวช
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B 2 S 9 ช.ม. 53 นาที
 • D 1518 เฉลยข้อสอบ RU 100
  : ความรู้คู่คุณธรรม ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม.32 นาที
 • D
  1519 สุดยอด 50 เส้นทางท่องโลก ดวงดาว
  สุวรรณรังษี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปิยะมาศ เปาอินทร์ 8 ชั่วโมง
 • D
  1520 เฉลยข้อสอบ TH 101 : ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ชั่วโมง
 • D
  1521 รวมคำบรรยาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ภาค 1-2
  (ภาคสอง สมัยที่ 58) เชิดพันธุ์
  วิลาวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 14 ช.ม.33 นาที
 • D
  1522 สรุปข้อสอบ RU 100 : ความรู้คู่คุณธรรม
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม.07 นาที
 • D
  1523 เฉลยข้อสอบ MC 140 : การกระจายเสียงเบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 13 นาที
 • D
  1524 เฉลยข้อสอบ SO 103 : สังคมวิทยาและมานุษย์วิทยาเบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม. 27 นาที
 • D
  1525 เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
  เล่ม 2 ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พัชรพร ไตรอังกูร 3 ช.ม. 40 นาที
 • D
  1526 เฉลยข้อสอบ PY 100 : หลักการดำรงชีวิตในสังคม
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุข 5 ช.ม. 07 นาที
 • D
  1527 หมาก็มีหัวใจ เฮอร์เบิร์ต
  เจมส์ /
  โสภาพรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 6 ช.ม. 06 นาที
 • D
  1528 เจียงหนานแสนงาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งขาติ
  /ONE TO ONE 6 ช.ม. 14 นาที
 • D 1529
  อันเซลมา พัณณิดา
  ภูมิวัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 3 ช.ม. 02 นาที
 • D 1530 เทพนิยายแอนเดอร์เสน
  ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์เสน
  /
  นิภา ภิรมย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 11 ช.ม.31 นาที
 • D
  1531 การตรวจสอบธรรมาภิบาลทฤษฎี
  และภาคปฏิบัติ :
  Governance Audit : Theory anD Practice เจริญ
  เจษฏาวัลย์ ห้องสมุดคนตาบอ
  แห่งชาติ /กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช.ม. 46 นาที
 • D 1532 รวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 9 ช.ม. 31 นาที
 • D 1533
  ปราสาทผีดิบ คบภพ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะเกศทิพย์ 13 ช.ม.49 นาที
 • D 1534 สงครามและสันติภาพแห่งศตวรรษที่
  21 ฮัลวิน และเฮดี ทอฟฟเลอร์
  /สุกัญญา สุดบรรทัด ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 7 ช.ม.41 นาที
 • D
  1535 กลางทะเลลึก ประชาคม ลุนาชัย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  โกมุท :ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  7 ช.ม 53 นาที
 • D 1536 SUPER RICHY it is not easy to be me :
  ตอน อุบัติการณ์มหัศจรรย์
  กชนก โตธนายานนท์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 5 ช.ม.52 นาที
 • D 1537 ทฤษฏีองค์การสาธารณะ
  พิทยา บวรวัฒนา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ธนาภรณ์ จริงใจกุล 13 ช.ม. 25 นาที
 • D
  1538 รักษาโรคด้วยสมุนไพร เล่ม
  2 เจนธรรม นำกระบวนยุทธ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี
  41 นาที
 • D
  1539 รักษาโรคด้วยสมุนไพร เล่ม
  1 เจนธรรม นำกระบวนยุทธ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 53 นาที
 • D
  1540 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
  ฉบับที่ 3
  พ.ศ. 2550 ? 2554 คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 3 ช.ม.46 นาที
 • D 1541
  หลักสูตรวิชาการนวดไทยอาชีพ
  ระดับ 1 หมวดวิชา
  ความรู้พื้นฐาน
  กลุ่มวิชา ความรู้พื้นฐานการนวดไทย
  วิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีระวิทยาเบื้องต้น
  โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ต
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 1 ช.ม. 34 นาที
 • D
  1542 งานวิจัยเสริมหลักสูตร
  แนวทางแก้ไขปัญหากฎหมาย
  สงเคราะห์
  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 15 ช.ม.36 นาที
 • D 1543
  เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
  เล่ม 10 ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 4 ช.ม. 23 นาที
 • D 1544 การพัฒนาองค์การ
  : Organization Development รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 11 ช.ม. 04 นาที
 • D
  1545 โลกในดวงตาข้าพเจ้า มนตรี
  ศรียงค์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์
  1 ช.ม. 54 นาที
 • D 1546 อัจฉริยะสร้างได้
  วนิษา เรซ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 14 ช.ม.05 นาที
 • D 1547 บุคลิกภาพคนรุ่นใหม่
  จตุพล ชมภูนิช ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 3 ช.ม.06 นาที
 • D
  1548 สรุป MC 214 ความรู้เบื้องต้นด้านวิจัยสื่อสารมวลชน
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปิยะมาศ เปาอินทร์ 4 ช.ม. 31นาที
 • D
  1549 คนรู้ใจ 3 ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุวรรณี ศรีขาว 58 นาที
 • D 1550 ประเพณี
  12 เดือน : ในประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม
  เพื่อความอยู่รอดของคน
  ปรานี วงษ์เทศ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 5 ช.ม.27 นาที
 • D
  1551 ปลากินแล้วอายุยืน พณิชา
  จีวะพงษ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 2 ช.ม.59 นาที
 • D
  1552 เลิกแอบเสียที วิทยา แสงอรุณ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สาวิกา กาญจนมาศ 5 ชั่วโมง
 • D
  1553 สรุป AN 113 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม.21 นาที
 • D
  1554 คติ จตุคามรามเทพ พระพรหมคุณาภรณ์
  (ป.อ. ปยุตโต) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปิยะมาศ เปาอินทร์ 47 นาที
 • D
  1555 ใส่สีชีวิต งามพรรณ เวชชาชีวะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 2 ช.ม.52 นาที
 • D
  1556 อียิปต์ บันทึกฝันจากรอยทราย
  ภูวดี ตู้จินดา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 7 ช.ม.53 นาที
 • D 1557 เสภาเรื่อง
  ขุนช้าง ขุนแผน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 36 ช.ม.11 นาที
 • D
  1558 เคล็ดลับมหาเศรษฐี ถิรนันท์
  อนวัชศิริวงศ์ และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 8 ช.ม. 05 นาที
 • D 1559 สิทธิมนุษยชน
  : รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย
  นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  8 ช.ม.39 นาที
 • D 1560 ปรากฏการณ์สนธิ
  : จากเสื้อสีเหลืองถึงผ้าพันคอสีฟ้า
  คำนูณ สิทธิสมาน ทัณฑสถานหญิงกลาง
  15 ช.ม.35 นาที
 • D 1561 พุทธวิธีในการสอน
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อรอุมา จรรยาปิยพงศ์ 2 ช.ม. 52
  นาที
 • D 1562 เกร็ดน่ารู้ประเทศไทย
  76 จังหวัด สุทธิชัย ปทุมล่องทอง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 7 ช.ม.56 นาที
 • D
  1563 อาหารไทยสูตรสมุนไพร ภาณุทรรศน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม. 54 นาที
 • D
  1564 ขมิ้น : ยอดสมุนไพรโบราณรักษาสารพัดโรค
  ภาณุทรรศน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม.45 นาที
 • D
  1565 ศิลปะการใช้คนของเหมาเจ๋อตง
  บุญศักดิ์ แสงระวี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 11 ช.ม 08 นาที.
 • D 1566 ลางมายา ชลนิล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อัมพา สงวนหมู่ 7 ช.ม.56 นาที
 • D
  1567 พุทธมนต์คาถา ไพรพรรณ ธันวรักษ์กิจ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 33 นาที
 • D
  1568 GHOSTS BENEATH OUR FEET Betty Ren Wright ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Peter Jenkins 3 ช.ม. 56 นาที
 • D 1569 ไม่รู้เลยว่ารัก
  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์
  1 ช.ม. 21 นาที
 • D 1570 ศัตรูของเจ้าหล่อน
  ดอกไม้สด ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 54 นาที
 • D
  1571 คามีเลี่ยนแมนกับจิ้งจอกทะเลทราย
  (ตอน 2) ปองพล อดิเรกสาร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 8 ช.ม.52 นาที
 • D 1572
  รวมคำบรรยาย กฎหมายภาษีอากร
  (ภาคหนึ่ง สมัยที่ 58) อาจารย์ชัยสิทธิ์
  ตราชูธรรม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ธนาภรณื จริงใจกุล 18 ช.ม.43 นาที
 • D
  1573 สร้อยสันติภาพ ศิวกานท์
  ปทุมสูติ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 1 ช.ม. 39 นาที
 • D
  1574 องค์การและการจัดการ O & M : Organization
  anD Management ฉบับมาตรฐาน รศ.ศิริวรรณ
  เสรีรัตน์
  และคณะ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  20 ช.ม.53 นาที
 • D 1575 อัจฉริยะบนทางสีขาว
  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 4 ช.ม.55 นาที
 • D 1576 อิเหนา เล่ม
  1 -5 (จำนวน 5 แผ่น) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 31 ช.ม.15นาที
 • D
  1577 SC 103 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศ.สมรวดี
  ฟักผลงาม
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 19 ช.ม. 05 นาที
 • D
  1578 ธรรมะติดปีก ว. วชิรเมธี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  พิมลรัตน์ ทิสาภาค 4 ช.ม. 23 นาที
 • D
  1579 เพชรพระอุมา ตอนไอ้งาดำ(ภาคสอง
  ตอนที่ 2) (จำนวน 2 แผ่น) พนมเทียน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 35 ช.ม. 41 นาที
 • D
  1580 ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข สุภา
  ศิริมานนท์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ONE TO ONE 6 ช.ม. 57 นาที
 • D 1581 สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม
  ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วิทยุสังฆทานธรรม 9 ช.ม. 10 นาที
 • D
  1582 อาณาจักรแห่งฟาโรห์ National Geographic
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ฐิติกร วีรวรรณ 3 ช.ม. 32 นาที
 • D
  1583 ข้ามขอบฟ้ามาเพื่อรัก วรางคนางค์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะเกศทิพย์ 13 ช.ม.22 นาที
 • D 1584 เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
  เล่ม 9 ดังตฤณ ห้องสมุดคนตายอดแห่งชาติ
  /ธนพร แวกประยูร 4 ช.ม.44 นาที
 • D
  1585 พรหมสั่งตายปิดตำนานมาเฟีย
  คริสโตเฟอร์ จีมัว /
  นันทวรรณ
  เพชรวัฒนา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 13 ช.ม.44 นาที
 • D 1586 รักพ่อ เชื่อพ่อ
  รู้จักพอ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
  และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
  จก. 2 ช.ม.22 นาที
 • D 1587 เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนายั่งยืน
  เสรี พงศ์พิศ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
  จก. 5 ช.ม.31 นาที
 • D 1588 ยิ้มสู้หนี้
  ชมรมหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล
  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 4 ช.ม.16 นาที
 • D
  1589 4 นักพูดผู้ยิ่งใหญ่ รุจน์
  มัณฑิรา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ประสิทธิชัย ศรีเสน 4 ช.ม.19 นาที
 • D
  1590 นักดนตรีตาบอด วลาดีมีร์
  โคโรเลนโก้/
  กิติมา อรมฑัต
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 5 ช.ม.23 นาที
 • D
  1591 ทำอย่างไรให้ปลอดโรค อาจารย์ยุวดี
  จอมพิทักษ์
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 4 ช.ม.40 นาที
 • D
  1592 มองเขา มองเรา สไตล์สาวไฮเทค
  เอิร์ธ สายสว่าง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 2 ช.ม. 29 นาที
 • D 1593 นิทานไทยคำกลอน
  ยายกับตา พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 3 ช.ม. 54 นาที
 • D
  1594 รอบรู้เรื่องปวดหลังและโรคหมอนรองกระดูกสันหลัง
  นพ. ธวัช ประสาทฤทธา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 1 ช.ม.59 นาที
 • D 1595 อารยะขัดขืน
  ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 5 ช.ม. 22 นาที
 • D 1596 รวมคำบรรยาย
  กฏหมายอาญา มาตรา 56-106
  (ภาคหนึ่ง
  สมัยที่ 58) ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ธนาภรณ์ จริงใจกุล 13 ช.ม. 32 นาที
 • D
  1597 ฝ้ายแกมแพร กฤษณา อโศกสิน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อาสาสมัคร 9 ช.ม. 02 นาที
 • D 1598 ทวิภพ
  ทมยันตี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  13 ช.ม.11นาที
 • D 1599 เด็กกำพร้าจากสรวงสวรรค์
  ภาณุ ตรัยเวช ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 7 ช.ม.34 นาที
 • D 1600 ปรัญชาตะวันตกสมัย&#

Offline

 

#7 20-07-2011 18:33:48

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

ลำดับที่ 1601-1700:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  1601 เงาซ่อนเงา ปลายตะวัน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 13 ช.ม. 59 นาที
 • D
  1602 คนไททิ้งแผ่นดิน อาคม ทันนิเทศ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณกร เถรว่อง 13 ช.ม. 38 นาที
 • D 1603
  นารีผล (จำนวน 2 แผ่น) สุทัสสา
  อ่อนค้อม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /รายการวิทยุวัดนอก 106.25 MHZ 40 ชั่วโมง
 • D
  1604 คนรักแมว สมัคร สุนทรเวช
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  นิรัชรา ทวีสมบูรณ์ 1 ช.ม. 39 นาที
 • D
  1605 Techtrends : IT ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 3 ช.ม. 53 นาที
 • D
  1606 เล็กเซี่ยวหงส์ ตอนบ่อนพนันเบ็ดเงิน
  (ตอนที่
  4) โก้วเล้ง / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุชาดา สนามชวด 19 ช.ม.30 นาที
 • D
  1607 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  สุทัสสา อ่อนค้อม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /รายการวิทยุวัดนอก 106.25 MHZ 21 ช.ม.08
  นาที
 • D 1608 สายลับช็อกโกแลต
  โจแอนน์ ฟลุค/วรรธนา วงษ์ฉัตร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /จุฑามาส อร่ามพงษ์พันธ์ 9
  ช.ม.56 นาที
 • D 1609 ฮาจิ รอตราบจนสิ้นใจ
  เลสเลีย นิวแมน /
  งามพรรณ เวชชาชีวะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /คณกร เถรว่อง 1 ช.ม. 42 นาที
 • D 1610 สาระขัน
  : คติธรรมในขำขัน สามสลึง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุวรรณี ศรีขาว 1 ช.ม. 52 นาที
 • D
  1611 วัฏจักรชีวิต (จำนวน 2 แผ่น)
  สุทัสสา อ่อนค้อม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/รายการวิทยุวัดนอก
  23 ช.ม.06 นาที
 • D 1612 บัลลังก์หญ้า
  นิตยสารธรรมะใกล้ตัว ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  พงษ์เพชร อมรสิทธิ์ และอริษา
  ฉัตรานนท์ 23 นาที
 • D 1613 เรือนทรายชายน้ำ
  โบตั๋น ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อุษา สงนุ้ย 12 ช.ม. 48 นาที
 • D 1614 ไมรอน
  พัณณิดา ภูมิวัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณกร เถรว่อง 18 ช.ม.26 นาที
 • D 1615 การตลาดเพื่อสังคม
  พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ทัณฑสถานหญิงกลาง
  7 ช.ม.19 นาที
 • D 1616 10 มหัศจรรย์ พลังงานทดแทนกู้วิกฤติโลกร้อน
  กองบรรณาธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 4 ช.ม.18 นาที
 • D
  1617 เบนโตะ ซูโม่ โตเกียว มาริ
  คานาซาวะ /
  ลินดา โกมลลารชุน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 3 ช.ม.30 นาที
 • D
  1618 ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า
  ดร.สนอง วรอุไร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  1 ช.ม. 02 นาที
 • D 1619 บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน
  นายซีเปีย / ชนประเสริฐ คินทรักษ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/เนตรอัมพร
  กฤษณปาณี 4 ช.ม. 28 นาที
 • D 1620 เพชรร้าว
  ชูวงศ์ ฉายะจินดา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะนิลิกานนท์ 17 ช.ม.52 นาที
 • D
  1621 ชาดก 40 เรื่อง ศ.เกียรติคุณอำไพ
  สุจริตกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อัมพา สงวนหมู่ 7 ช.ม.37 นาที
 • D
  1622 เล็กเซี่ยวหงส์ ตอนหมู่ตึกภูตพราย
  (ตอนที่ 5) โก้วเล้ง / น.นพรัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 10 ช.ม.17 นาที
 • D
  1623 ชีวิตนี้น้อยนัก สมเด็จพระญาณสังวรฯ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  1 ช.ม. 36 นาที
 • D 1624 ประวัติศาสตร์
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รศ.ณรงค์
  พ่วงพิศ
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 9 ช.ม.54 นาที
 • D
  1625 Life on the Rock ว.แหวน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อังคณา อิศรานุรัตน์ 2 ช.ม.06
  นาที
 • D 1626 การบริหารกระบวนการยุติธรรม
  กุลพล พลวัน ทัณฑสถานหญิงกลาง
  16 ช.ม.34 นาที
 • D 1627 ความหลงในสงสาร
  ( จำนวน 2 แผ่น) สุทัสสา อ่อนค้อม
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.29 นาที
 • D
  1628 ต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้
  บัณฑิต อึ้งรังษี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ONE TO ONE 2 ช.ม. 42 นาที
 • D 1629 สรุป MC 130 การพูดบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 18 นาที
 • D
  1630 เล็กเซี่ยวหงส์ ตอน เกาะมหาภัย
  (ตอนที่ 6) โก้วเล้ง / น.นพรัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 10 ช.ม.20 นาที
 • D
  1631 The Life ชีวิตง่าย ๆ สบายดี คม สุวรรณพิมล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ฆฤณิน สังขดุลย์ 2 ช.ม.32 นาที
 • D
  1632 สัมพันธ์รักสุดสายใจ นุสมล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 6 ช.ม.49 นาที

 • D 1633 คำอธิบายประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  เล่ม 2
  ภาค 3-4 (มาตรา 158-245) ธานิศ เกศวพิทักษ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  รัชนี อุทยานันท์ 35 ช.ม.41 นาที
 • D
  1634 สรุป IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม.24 นาที
 • D
  1635 มหัศจรรย์แห่งชีวิต กำธร
  เก่งสกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  มยุรี อุทัยแสงสุข 5 ช.ม.43 นาที
 • D
  1636 สรุป MC 140 การกระจายเสียงเบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม 14 นาที
 • D
  1637 กัสตูร์บา อรุณ คานธี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ONE TO ONE 16 ช.ม.04 นาที
 • D 1638 จะเก็บรักไว้มิให้หลุดลอย
  กนกวลี พจน์ปกรณ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภืชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  15 ช.ม.26 นาที
 • D 1639 เล็กเซี่ยวหงส์
  ตอนกระบี่พิโรธ  (ตอนที่ 7 ตอนจบ)
  โก้วเล้ง / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 7 ช.ม. 15 นาที
 • D
  1640 FINE DAYS เรื่องเร้นวันฟ้าใส ฮอนดะ
  ทากาโยชิ /
  รัตน์จิต ทองเปรม
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 7
  ช.ม. 45 นาที
 • D 1641 พลัดบ้าน Maureen Crane Wartski /
  กิติมา
  อมรทัต ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  4 ช.ม. 43 นาที
 • D 1642 ดร.บีอาร์ เอ็มเบ๊คการ์
  รัฐบุรุษจากสลัม วิรัช ถิรพันธ์เมธี
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /รายการวิทยุ 1 ช.ม. 39 นาที
 • D 1643 เดินตามรอย
  ญาณธัมโม ภิกขุ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์ 1
  ช.ม.02 นาที
 • D 1644 จากน้ำปลาและกับแกล้มถึงแฮมเบอร์เกอร์
  ภาณุ มณีวัฒนกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 5 ช.ม.39 นาที
 • D 1645 สี่สหายผจญภัยกับหุบเขามรณะ
  อีนิค ไบลตัน / ปิยะภา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปิยะมาศ เปาอินทร์ 6 ช.ม. 43 นาที
 • D
  1646 กำสรวลโกสินทร์ คมทวน คันธนู
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์
  1 ช.ม.44 นาที
 • D 1647 จอมดาบหิมะแดง
  โก้วเล้ง / ว ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปิยะมาศ เปาอินทร์ 12 ช.ม.10 นาที
 • D
  1648 ม่านมนตรา ชลนิล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 11 ช.ม.56 นาที
 • D
  1649 สรุป MC 211 (JR 102) ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 3 ช.ม.44 นาที
 • D 1650
  เต้นรำในความมืด วีระศักดิ์
  จันทร์ส่งแสง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม.48 นาที
 • D
  1651 The Adventure of Huckleberry Fin Mark Twain ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Annie Coleman 10 ช.ม. 25 นาที
 • D 1652 รวมคำบรรยาย
  กฏหมายอาญา
  มาตรา 209-287, 367-398 (ภาคหนึ่ง
  สมัยที่ 58) สถิตย์ ไพเราะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 10 ช.ม.23 นาที

 • D 1653 แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมฑูต
  (เล่ม
  7 ) เล่มจบ เจ.เค โรว์ลิ่ง / สุมาลี
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 22 ช.ม.
 • D 1654 จิบไนล์
  ไต่ปีรามิด กาญจนา หงษ์ทอง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ฐิติกร วีรวรรณ 5 ช.ม.06 นาที
 • D
  1655 เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
  เล่ม 12 ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ธวลิตร์ เพชรพิสิฐโชติ 2 ช.ม.24
  นาที
 • D 1656 มังกรคู่สู้สิบทิศ
  ( จำนวน 21 แผ่น) หวงอี้ / น.นพรัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พลตรีเอนก แสงสุก 220 ช.ม.18นาที
 • D
  1657 ล่าข้ามโลก พันทิวา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 9 ช.ม. 23 นาที
 • D
  1658 คู่อริที่รัก Jean Webster /
  สังวร ไกรฤกษ์
  : แปล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อัมพา สงวนหมู่ 11 ช.ม.14 นาที
 • D
  1659 กล้วย ช่วยกู้ฐานะเร็วไว
  ผลไม้แห่งนักปราชญ์ อภิสิทธิ์
  วิริยานนท์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม.18 นาที

 • D 1660 รวมคอลัมภ์เที่ยวต่างแดน
  นิตยสารเอ็กเพรสชั่น ฉบับภาษาไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ฐิติกร วีรวรรณ 1 ช.ม. 38 นาที
 • D
  1661 จิตวิทยาการศึกษา (จำนวน
  2 แผ่น) สุรางค์ โค้วตระกูล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/กลุ่มอาสาสมัคร
  26 ช.ม. 30 นาที
 • D 1662 เฒ่าจันทราปาฏิหาริย์รักต่างภพ
  กิดเดน / โจอี้ ตงฟาง และโคล่า
  : แปล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อังคณา อิศรานุรักษ์ 5 ช.ม. 58
  นาที
 • D 1663 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
  ไพโรจน์ วายุภาพ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 12 ช.ม. 57 นาที

 • D 1664 สุดยอดนักวิทยาศาสตร์สำคัยของโลก
  ฝ่ายวิชาการ
  ดอกหญ้าวิชาการ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 1 ช.ม. 48 นาที

 • D 1665 เจ้าชายน้อย ขยะอาคิตะที่มีชีวิต
  กาเซโบ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 1 ช.ม.33 นาที
 • D 1666 เขียนฝันด้วยชีวิต
  ประชาคม ลุนาชัย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  โกมุท / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  12 ช.ม.18 นาที
 • D 1667 เจ้าใหม่ บางแก้วผู้อาภัพ
  กาเซโบ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  B2S 1 ช.ม.31 นาที
 • D 1668 ชื่อนี้มีที่มา
  เล่ม 1 พันธลักษณ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 07 นาที

 • D 1669 ตำนานพื้นบ้าน ภาคอีสาน
  วรารัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 2 ช.ม. 33 นาที
 • D
  1670 คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้
  ชั้นเนติบัณฑิต
  ภาคหนึ่ง ตั้งแต่ ปีการศึกษา
  2529-2549 เนติบัณฑิตยสภา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /รัขนี อุทยานันท์ 21 ช.ม. 05 นาที

 • D 1671 รองเท้าบนรอยทราย วริษฐ์
  ลิ้มทองกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วิลาสิณี เกษน้อย 4 ช.ม. 01 นาที

 • D 1672 รวมคำบรรยาย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  (ภาคหนึ่ง สมัยที่ 58) อาจารย์ปริญญา
  ดีผดุง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 17 ช.ม.55 นาที
 • D
  1673 ตำนานพื้นบ้าน ภาคกลาง และตะวันออก
  วรารัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 1 ช.ม.38 นาที
 • D 1674
  ชนชั้น ชายขอบ เพศสภาพ และภัยพิบัติ
  : กรณีสึนามิกับผลกระทบต่อผู้หญิง
  ศิริพร สโครบาเนค
  และวรัญญา
  เกื้อนุ่น ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 10 ช.ม.58 นาที
 • D
  1675 กฎหมายล้มละลาย (LW313) ผศ.มณฑา
  ประพันธ์เนติวุฒิ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 11 ช.ม.29 นาที
 • D
  1676 สรุป MU 103 ดนตรีวิจักขณ์ ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม.20 นาที
 • D
  1677 บ้านนี้ผีดุ ชุดที่ 4 ตอนตามขอส่วนบุญ,
  ผีรับจ้าง,
  เตียงนี้มีวิญญาณ,
  ผีสาวไม่มีหัว, ตึกสยอง รายการบ้านนี้ผีดุ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ภรณะ เนียมสมบุญ 1 ช.ม.33 นาที
 • D
  1678 รวมคำบรรยาย กฎหมายอาญา
  มาตรา
  288-366 (ภาคหนึ่ง สมัยที่ 58) อาจารย์ไกรฤกษ์
  เกษมสันต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 23 ช.ม.16 นาที

 • D 1679 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร
  (จำนวน 2 แผ่น) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 31 ช.ม.27 นาที

 • D 1680 CheerUp 5 หนังสือเรียนเสริมหลักสูตรสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
  ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่
  5 กุศยา แสงเดช ทัณฑสถานหญิงกลาง
  5 ช.ม.07 นาที
 • D 1681 ข้อบังคับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  ฉบับแก้ไขใหม่
  พ.ศ. 2548 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 1 ช.ม.59 นาที
 • D 1682
  กว่าจะได้เป็นเด็กดี ลีโอนิด
  พันทีลิเยฟ/
  อนิวรรตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 2 ช.ม.45นาที
 • D 1683 ฮอเรนโดกับคำสาปแสนสุภาพ
  Anna Fienberg /
  อรยา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 3 ช.ม.56 นาที
 • D 1684 เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
  เล่ม 11 ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปิยะมาศ เปาอินทร์ 3 ช.ม.41 นาที

 • D 1685 จ้าวนรกโลกันตร์ (จำนวน
  2 แผ่น) ฉั้งกอ /น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 19 ช.ม.09นาที
 • D 1686 พิภพมนตรา
  จุฑารัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 15 ช.ม.56 นาที
 • D 1687 ตะแกรงร่อนทอง
  ว.วชิรเมธี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณกร เถรว่อง 3 ช.ม 07 นาที
   
 • D 1688
  ยามสดชื่น ความสุขนอกเวลา
  วริษฐ์ ลิ้มทองกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 2 ช.ม.56 นาที
 • D 1689 เที่ยวป่ากับน้าเกรียง
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/วรนุช
  ปานใจ 3 ช.ม.45 นาที
 • D 1690 รวมคำบรรยาย
  กฎหมายหนี้ (ภาคหนึ่ง สมัยที่
  58) ไพโรจน์ วายุภาพ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 14 ช.ม. 16 นาที

 • D 1691 ตารางสรุปการนวดพื้นฐาน
  ประกอบการฝึกปฏิบัติ
  การนวดไทย
  หลักสูตรการนวดไท สำหรับผู้ให้บริการนวด
  ระดับ 1 โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ต
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/กลุ่มอาสาสมัคร
  1 ช.ม. 50 นาที
 • D 1692 คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
  (จำนวน 2 แผ่น) รศ. พรชัย สุนทรพันธุ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 26 ช.ม.07 นาที

 • D 1693 การประเมินผลโครงการ :
  หลักการและการประยุกต์ ศ.ดร.สุชาติ
  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 13 ช.ม.58 นาที

 • D 1694 แมวน้อยอยากนิพพาน Elizabeth / วิลาวัณย์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศิริกุล จันทร์อำนวยสุข 1
  ช.ม.37 นาที
 • D 1695 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  1 (LW 306) (จำนวน 2 แผ่น) รศ.วินัย ล้ำเลิศ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 28 ช.ม.36 นาที

 • D 1696 กระรากระตะ คอลฟิน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อัมพา สงวนหมู่ 5 ช.ม.57 นาที
 • D
  1697 ขุนศึก จ้าวสงคราม เอ.เจ.พี.
  เทย์เลอร์ / ส.สุธน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 3 ช.ม.24 นาที
 • D 1698 งานวันขอบคุณอาสาสมัคร
  ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่
  24 กุมภาพันธ์ 2551 กลุ่มอาสาสมัคร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  / กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม.02 นาที

 • D 1699 แก้วตา ยอดดวงใจ วริษฐา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะเกศทิพย์ 10 ชั่วโมง
 • D 1700
  พระธรรมเทศนาหลวงตาประสงค์
  หลวงตาประสงค์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /หลวงตาประสงค์ 1 ช.ม. 56 นาที

Offline

 

#8 20-07-2011 19:51:30

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

ลำดับที่1701-1800:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  1701 สงครามช็อกโกแลต โออิชิ
  มาโคโตะ /
  พิไล สุธีจินดารัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 1 ช.ม.56 นาที

 • D 1702 ตำราสายตาเลือนราง การดูแลรักษา
  และการฟื้นฟู
  ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์
  และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 5 ช.ม.08 นาที
 • D
  1703 ช่วงชีวิต ช่วงภาวนา เขมานันทะ
  (โกวิท เอนกชัย) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ชุติมา จันทร์สุข 4 ช.ม.57 นาที

 • D 1704 เพชรพระอุมา ตอนแต่ปางบรรพ์
  (ภาคสอง ตอนที่ 4)
  (จำนวน 2 แผ่น)
  พนมเทียน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 35 ช.ม.02 นาที
 • D
  1705 ครอบครัวพอเพียง เทพฉัตร
  สวัสดิรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 3 ช.ม.03 นาที
 • D 1706 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  ภาค 3
  อุทธรณ์และฏีกา ไพโรจน์
  วายุภาพ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 18 ช.ม.48 นาที

 • D 1707 ทศชาติชาดก ชาดก ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะเกศทิพย์ 12 ช.ม.15 นาที
 • D 1708 รัฐประศาสนศาสตร์
  : ลักษณะวิชาและมิติต่าง ๆ
  (จำนวน
  2 แผ่น) อุทัย เลาหวิเชียร ทัณฑสถานหญิงกลาง
  29 ช.ม.47นาที
 • D 1709 เอาชีวิตรอดจากแผ่นดินไหว
  ฮอง แจซอย /
  เรืองชัย รักศรีอักษร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 1 ช.ม.15 นาที
 • D 1710 ร่อนทอง
  พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  4 ช.ม. 52 นาที
 • D 1711 นักโทษประหาร
  แสง จันทร์งาม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ญาดา ศราภัยวานิช 42 นาที
 • D
  1712 เอกสารประกอบการสอนวิชา
  กระบวนการนโยบาย
  การพัฒนาประเทศไทย
  ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (จำนวน
  2 แผ่น) อาจารย์พายัพ พยอมยนต์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 24 ช.ม.52 นาที

 • D 1713 บทสวดมนต์ประจำวัน และคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่าง
  ๆ พระธรรมสิงหบุร จารย์ (หลวงพ่อจรัญ
  ฐิตธัมโม) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ชุติมา รัตนพิภพ 3 ช.ม.31 นาที

 • D 1714 คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง
  พระธรรมกิตติวงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วิลาสิณี เกษน้อย 3 ช.ม.59 นาที

 • D 1715 ธรรมะนำชีวิต ข้อคิดแบบเซน
  คณาจารย์ชิงหวิน /
  อุษา โลหะจรูญ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วิลาสิณี เกษน้อย 3 ช.ม 51 นาที

 • D 1716 เหตุใดมนุษย์จึงแตกต่างกัน
  และบทสวดอุปปาตะสันติ
  หรือมหาสันติหลวง
  พระมหา ดร.สุเทพ (ส.ทับทิมเทศ)
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 37 นาที

 • D 1717 กำลังใจ กำลังมา สันทัด
  ขุนหมุด ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  B2S 1 ช.ม.38 นาที
 • D 1718 อริยสัจ พระปราโมทย์
  ปาโมชโช ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม. 51 นาที

 • D 1719 คำอธิบายกฎหมายพิจารณาความแพ่ง
  ภาค 1
  บททั่วไป (ตอน 2) ไพโรจน์
  วายุภาพ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 11 ช.ม.31 นาที

 • D 1720 เมื่อข้องใจ ก็ไขขาน พระเทพดิลก
  (ระแบบ จิตญาโณ) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/นิตติพร
  ประทุมศรี 2 ช.ม. 09 นาที
 • D 1721 2,000 อุปมาอุปไมย
  เอกรัตน์ อุดมพร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 12 ช.ม 14 นาที

 • D 1722 ไซอิ๋ว เล่ม 1-6 (จำนวน 6 แผ่น)
  คุรุสภา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ภัทร วงศ์ทองเหลือ 29 ช.ม. 03 นาที

 • D 1723 เที่ยวกรุงเทพฯ เล่ม 2 พันธลักษณ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 1 ช.ม. 20 นาที

 • D 1724 ข้อเสนอจากภาคประชาสังคมต่อร่างพระราชบัญญัติ
  คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
  แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง

  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 1 ช.ม. 19 นาที

 • D 1725 เฉลย SO 483 ทฤษฎีสังคมวิทยา
  และมานุษยวิทยา สถาบันติว
  Perfect ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วิลาสิณี เกษน้อย 1 ช.ม. 25 นาที

 • D 1726 บันทึกท่านหญิง : ม.จ. หญิงฤดีวรวรรณ
  แก้วสุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /B2S 11 ช.ม.31 นาที
 • D 1727 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย

  พ.ศ. 2440 ? 2540 ธเนศวร์ เจริญเมือง
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 16 ช.ม.44 นาที

 • D 1728 พลิกนิดเดียว พระอาจารย์มิตซูโอะ
  คเวสโก ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วิลาสิณี เกษน้อย 1 ช.ม.09 นาที

 • D 1729 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
  (จำนวน
  3 แผ่น) สมคิด เลิศไพฑูรย์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  44 ช.ม.45 นาที
 • D 1730 รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง
  สมัยที่ 60
  เล่มที่ 4 เนติบัณฑิตยสภา
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 21 ช.ม. 01 นาที
 • D
  1731 กรงไฟ ชลนิล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 16 ช.ม 23 นาที
 • D
  1732 พิภพนิรันดร ตอนที่ 3 ?วังวนของมนตรา?

  เค.เอ.แอปเปิ้ลเกต /เอื้อนทิพย์
  พีระเสถียร ทัณฑสถานหญิกลาง
  4 ช.ม 01 นาที
 • D 1733 พิภพนิรันดร ตอนที่
  4 ?อาณาจักรมัจจุราช เค.เอ. แอปเปิ้ลเกต
  /
  เอื้อนพิพย์ พีระสถียร ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม. 01 นาที
 • D 1734 ครอบครัวกลางถนน
  ศิลา โคมฉาย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อาสาสมัคร 3 ช.ม. 52 นาที
 • D 1735 สุดขอบจักรวาล
  จุฑารัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุวรรณี ศรีขาว 19 ช.ม.07 นาที
 • D
  1736 ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ
  ศุภวรรณ พิพัฒนพรรณวงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 7 ช.ม.13 นาที
 • D 1737 เฉลย MC 130 การพูดเบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม.28 นาที

 • D 1738 รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง
  สมัยที่ 60
  เล่มที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 13 ช.ม.32 นาที

 • D 1739 บนเส้นทางสีขาว : หนทางสู่ปัญญา
  และสันติสุข วศิน อินทสระ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อริยาภรณ์ สิทธิธรรมธิชัย
  5 ช.ม.33 นาที
 • D 1740 สรุป HI 121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 16 นาที
 • D
  1741 กุญแจใจ สิริมตี นิมมานเหมินท์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 3 ช.ม. 04 นาที

 • D 1742 เฉลย IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 44 นาที
 • D
  1743 นางพญาสายรุ้ง (จำนวน 4 แผ่น)
  อ้อเล้งเซ็ง / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 22 ช.ม.52 นาที
 • D 1744 ดังตฤณวิสัชชนา
  ฉบับรู้จักรัก ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม. 17 นาที
 • D
  1745 รายการปกิณกะ ครั้งที่ 1-80
  ของห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  มูลนิธิของคนตาบอดไทย (จำนวน
  2 แผ่น) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 4 ช.ม. 06 นาที
 • D 1746
  รายชื่อหนังสือเสียง Daisy ชนิด
  Ncc Only
  และ Full Text (No. D 1117 - D 1741)
  ( No. F 0001 - F 0210) ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 4 ช.ม. 06 นาที
 • D
  1747 ณ มรณา ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม. 32 นาที
 • D
  1748 ศีรษะอสูร ตรี อภิรุม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 15 ช.ม.26 นาที
 • D
  1749 วิถีแห่งปราชญ์ พนิดา อังจันทรเพ็ญ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 6 ช.ม.18 นาที
 • D
  1750 มังกรสะดุ้ง จำลอง พิศนาคะ

  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 11 ช.ม.56 นาที
 • D
  1751 ตำนานนักสู้คู่มังกร ตอน
  เอรากอน คริสโตเฟอร์ เปาลินี
  /
  สุดจิต ภิญโญยิ่ง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ปิยะมาศ เปาอินทร์ 18 ช.ม.16 นาที
 • D
  1752 เทพทลายนภา หวงอี้ / น.นพรัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุชาดา สนามชวด 14 ช.ม.28 นาที
 • D
  1753 วิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Word ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 1 ช.ม.48 นาที
 • D
  1754 พิภพนิรันดร ตอนที่ 5 บุกดินแดนภูต
  เค.เอ.แอปเปิ้ลเกต /
  เอื้อนทิพย์
  พีระเสถียร ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม.06 นาที
 • D 1755 พิภพนิรันดร ตอนที่
  6 เผชิญภัยพิสดาร เค.เอ.แอปเปิ้ลเกต
  /
  เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 4 ช.ม. 14 นาที
 • D
  1756 พิภพนิรันดร ตอนที่ 7 ประตูสู่ทวยเทพ
  เค.เอ.แอปเปิ้ลเกต /
  เอื้อนทิพย์
  พีระเสถียร ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม.21 นาที
 • D 1757 พื้นฐานรัฐศาสตร์
  (จำนวน
  2 แผ่น) สนธิ เตชานันท์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 24 ช.ม.21 นาที
 • D
  1758 นานาช่างครั้งคุณปู่ เอนก
  นาวิกมูล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 2 ช.ม.12 นาที
 • D
  1759 การวิเคราะห์งานด้วยโปรแกรม
  Microsoft Excel ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 2 ช.ม. 16 นาที
 • D
  1760 คู่มือการพัฒนา Multimedia e-book ด้วย
  FlipAlbum ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 43 นาที
 • D
  1761 ก้าวทันโลกอีเล็กทรอนิกส์
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 8 ช.ม.23 นาที

 • D 1762 ดอกแก้วการะบุหนิง แก้วเก้า
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/
  อำภา
  ลือพร้อมชัย 17 ช.ม.40 นาที
 • D 1763 รู้ทันอาหาร
  สรรค์สร้างสุขภาพดี ศิริพร
  โกสุม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 3 ช.ม. 34 นาที
 • D 1764 องค์การและการจัดการ
  (จำนวน 3 แผ่น) รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์
  และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 42 ช.ม.03 นาที
 • D
  1765 สามสมอ พันทิวา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  โกมุท / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  10 ช.ม.48 นาที
 • D 1766 เฉลย MC 214 ความรู้เบื้องต้นด้านวิจัยสื่อสารมวลชน
  ชมรมลูกพ่ ขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 32 นาที
 • D
  1767 สรุป MC 311 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม.18 นาที
 • D
  1768 สิบเอ็ดศาสนาของโลก ประทีป
  สาวาโย ทัณฑสถานหญิงกลาง
  12 ช.ม.15 นาที
 • D 1769 ลูกผู้ชาย ศรีบูรพา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อุดม ศรีเมลืองกุล 10 ช.ม.42 นาที

 • D 1770 วังปาฏิหาริย์
  (จำนวน 3 แผ่น)
  ตั้งแซฮุ้น / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ 24 ช.ม.31 นาที

 • D 1771 ยอดพยัคฆ์นักสืบสาว อัมรินทร์
  เนียมสกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 8 ช.ม.26 นาที
 • D 1772
  บัญชานางกาลี (จำนวน 5 แผ่น)
  ว. ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ 40 ช.ม.55 นาที

 • D 1773 วิถีคนกล้า มาลา คำจันทร์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  โกมุท / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  3 ช.ม.31 นาที
 • D 1774 หอรักหอร้าง วรรณสิริ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ปาณิสรา มาตาแก้ว 5 ช.ม.51 นาที

 • D 1775 21 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เฉลียวฉลาด
  วันชัย ประชาเรืองวิทย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /จุฑารัตน์ ดิลกทวีวัฒนา 1
  ช.ม. 45 นาที
 • D 1776 กายวิภาคของมนุษย์
  มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  8 ช.ม.39 นาที
 • D 1777 เพศศึกษา จันทร์วิภา
  ดิลกสัมพันธ์ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  12 ช.ม.45 นาที
 • D 1778 กลวิธีการเขียนสารคดี
  ลมุล รัตนสุวราหะ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  13 ช.ม.15 นาที
 • D 1779 การสื่อสารกับกระบวนการโน้มน้าวใจ
  พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  9 ช.ม.32 นาที
 • D 1780 ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  (แผ่นชำรุด) - สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ-

 • D 1781 หลักการประพันธ์เบื้องต้น
  (แผ่นชำรุด)
  (จำนวน 2 แผ่น) - สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1782 หลักการพูดและการฝึกพูด
  เยาวเรศ บุณยเกียรติ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  5 ช.ม. 40 นาที
 • D 1783 การวิจัยเบื้องต้นดร.ศรีพรรณ
  สิทธิพงศ์ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  10 ช.ม.49 นาที
 • D 1784 การออกกำลังกายของผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ-

 • D 1785 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ-

 • D 1786 เทคนิคการหางานทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ-

 • D 1787 ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร
  (แผ่นชำรุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ-

 • D 1788 เอกสารคำสอนรายวิชามนุษย์สัมพันธ์
  สำหรับผู้บริหาร (จำนวน 2 แผ่น)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ-

 • D 1789 คู่มืออบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
  การแพทย์แผนไทย สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  1 ช.ม 39 นาที
 • D 1790 คู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์
  :  ชุดการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
  ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย
  มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  3 ช.ม.46 นาที
 • D 1791 ตำรานวดแผนไทย
  แดง เก้าแสน สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  4 ช.ม.09 นาที
 • D 1792 ที่พึ่งของคนไร้เส้น
  : ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา
  157 วิชัย วิวิทย์เสวี  และคณะ
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  3 ช.ม.33 นาที
 • D 1793 ภาวะผู้นำและการจูงใจ
  ยงยุทธ เกษสาคร สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  17 ช.ม. 41 นาที
 • D 1794 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
  รศ.อมรา เล็กเริงสิทธุ์ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  10 ช.ม.02 นาที
 • D 1795 การพัฒนาชุมชนผู้มี่รายได้น้อยในประเทศญี่ปุ่น
  สักรินทร์ แซ่ภู่ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  1 ช.ม.55 นาที
 • D 1796 รวมเรื่องราว
  ?นวัตกรรมการสร้างสุขภาพ?
  ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ-
 • D
  1797 ชุมชนสร้างสุข รวมเรื่องราว
  ?นวัตกรรมการสร้างสุขภาพ
  จากชุมชน?
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ-
 • D
  1798 มรรค 12 สู่ประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุข
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ-
 • D
  1799 คนไทยในมิติทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ-
 • D
  1800 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
  โครงการการศึกษา ทิศทาง และรูปแบบการจัดสวัสดิการทางสังคม
  ของประเทศไทย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  9 ช.ม.57 นาที

Offline

 

#9 20-07-2011 20:23:41

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

ลำดับที่ 1801-1900:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  1801 เศรษฐศาสตร์การเมือง สวัสดิการโดยภาคชุมชน
  กลุ่มออมทรัพย์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1802 พัฒนาสมองให้เป็นอัจฉริยะแบบโมสาร์ท
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1803 เศรษฐศาสตร์การเมือง
  วิสาหกิจชุมชน กลไก
  เศรษฐกิจฐานราก
  ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา
  ว่องกุล สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1804 สวัสดิการสังคมฉบับชาวบ้าน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1805 กำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1806 สิทธิมนุษยชนเกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1807 อัศจรรย์แห่งอำนาจเจตคติเชิงรุก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1808 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
  ข้อเสนอทางทฤษฏี
  ในบริบททางสังคม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1809 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  บทสังเคราะห์ภาพรวม
  การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจน
  และคนด้อยโอกาส ในสังคมไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1810 การจัดทำแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1811 มหัศจรรย์จากเรื่องเล่า
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1812 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1813 เทคนิคการระดมสมอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1814 พลังสตรีศรีลังกาในการพัฒนาชุมชน
  (จำนวน
  2 แผ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1815 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1816 การบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1817 เส้นทางเศรษฐกิจชุมชนในกระแสทุนนิยม
  พรเพ็ญ ทัพกลิ่น สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  5 ช.ม. 41 นาที
 • D 1818 แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่มองค์กรประชาชน
  ในพื้นที่จังหวัด
  สุธาทิพย์ ภัทราวาส สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1819 เทคนิคการคิด และจำอย่างเป็นระบบ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1820 ทุนทางสังคม สำนักงาน
  กองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1821 เครือข่ายทางสังคม สำนักงาน
  กองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1822 พลวัตชุมชนกับการพึ่งตนเองในภาคตะวันตก
  สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1823 ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1824 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
  ในภาวะวิกฤต
  และการบริหารภาวะวิกฤต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1825 การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1826 ทุนมนุษย์ การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1827 วิญญาณผู้นำ จากรากฐานสู่การพัฒนา
  สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1828 จากรากหญ้าถึงขอบฟ้า
  อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย
  สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ
  -
 • D 1829 กลิ่นกุหลาบ ว.วินิจฉัยกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/
  อัมพา
  สงวนหมู่ 7 ช.ม.45 นาที
 • D 1830 จตุรงคมาลา
  : รวมมหาร้อยกรอง คมทวน คันธนู
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กัญจน์ พลสงคราม 2 ช.ม.25 นาที
 • D
  1831 จรูญจรัสรัศมีพราว พร่างพร้อย
  วินทร์ เลียววาริณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 4 ช.ม.24 นาที
 • D
  1832 บางกะโพ้ง วินทร์ เลียววาริณ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 8 ช.ม.06 นาที
 • D
  1833 ย่ำแดนมังกร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรรัตน์ นุกูล 9 ช.ม.56 นาที
 • D 1834
  Harry Potter The Chamver of Secret (Book Two) J.K Rowling ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร (Random House inc.) 8 ช.ม.56 นาที
 • D 1835
  แวววิเชียร
  (จำนวน 2 แผ่น) มาลิน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ปาณิสรา มาตาแก้ว 14 ช.ม.09 นาที
 • D
  1836 โลกพิกล คนพิสดาร เสกสรรค์
  กิตติทวีสิน ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์ 1
  ช.ม.57 นาที
 • D 1837 ดาบพญายม (จำนวน
  5 แผ่น) ว. ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 28 ช.ม.23 นาที
 • D 1838 (1/3) เวชกรรมแผนไทย
  (หน่วยที่
  1-8) รศ.สมโภช รติโอฬาร
  และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ชุติมา รัตนพิภพ 20 ช.ม.08 นาที
 • D
  1838 (2/3) เวชกรรมแผนไทย
  (หน่วยที่
  9-12) รศ.สมโภช รติโอฬาร
  และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 8 ช.ม. 55 นาที
 • D
  1838  (3/3) เวชกรรมแผนไทย
  (หน่วยที่
  13-15) รศ.สมโภช รติโอฬาร
  และคณะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม. 56 นาที
 • D
  1839 พิภพนิรันดร ตอนที่ 8 ผจญผู้ทรยศ
  เค.เอ. แอปเปิ้ลเกต /
  เอื้อนทิพย์
  พีระเสถียร ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม.43 นาที
 • D 1840 พิภพนิรันดร ตอนที่
  9 เล่ห์ภาพมายา เค.เอ.แอปเปิ้ลเกต
  /
  เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 4 ช.ม 36 นาที
 • D
  1841  พิภพนิรันดร ตอนที่ 10 อาณาจักรแห่งท้องทะเล

  เค.เอ. แอปเปิ้ลเกต /เอื้อนทิพย์
  พีระเสถียร ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม. 14 นาที
 • D 1842 เฉลย AN 113 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม.33 นาที
 • D
  1843 โรงแรมวิปริต (จำนวน 2 แผ่น)
  ศรีทอง ลดาวัลย์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  12 ช.ม.44 นาที
 • D 1844 บ้านวิญญาณพะวง
  Stephen King /
  สุวิทย์ ขาวปลอด ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 20 ช.ม.34 นาที
 • D 1845 ภาพสวรรค์ภูฏาน
  : สมบัติล้ำค่าแห่งแดนมังกรสายฟ้า
  อาชิ โดร์จี วังโม วังชุก
  สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 11 ช.ม.49 นาที
 • D
  1846 ฆาตกรรมจักรราศี วินทร์
  เลียววาริณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุชาดา สนามชวด 9 ช.ม.50 นาที
 • D
  1847 วังดอกหญ้า ว.วินิจฉัยกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อัมพา สงวนหมู่ 8 ช.ม.06 นาที
 • D
  1848 คืนฟ้าหนาว อำนาจ เย็นสบาย
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  โกมุท / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
  8 ช.ม. 19 นาที
 • D 1849 ธรรมะเย็นใจ : ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้
  ยอมหยุดเป็นเย็นสบาย
  หลวงพ่อพยอม กัลยาโณ ห้องสมุดคนตาบอด
  แห่งชาติ /
  กลุ่มอาสาสมัคร
  3 ช.ม.37 นาที
 • D 1850 เพราะเธอเปลี่ยนใจ
  ฉันจึงได้เจอคนที่รักจริง
  สกุลณา สาวารส ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 1 ช.ม. 49 นาที
 • D
  1851 ถอดรหัสอาร์เอส 25 ปี ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
  พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์
  และณัฐพิษฐ์
  วงษ์สง่า ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม.46 นาที
 • D
  1852 ฟังอย่างไรจะได้ยิน ไสว
  บุญมา, ผศ.มานิตา ศรีสาคร
  และผศ.ทัศนีย์
  กระต่ายอินทร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อุดม ศรีเมลืองกุล 5 ช.ม.58 นาที
 • D
  1853 ทำไม ชยสาโรภิกขุ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ธเนศ แม้นอินทร์ 3 ช.ม. 17 นาที
 • D
  1854 ไพ่ยิปซี อ่านชีวิต เดวิด
  บุญทวี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อาสาสมัคร 2 ช.ม. 57 นาที
 • D 1855 สุขภาพดี
  ไม่ต้องแพง ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 3 ช.ม. 24 นาที
 • D
  1856 สองธรรมราชา อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 25 นาที
 • D
  1857 เสียงรักจากทรัมเป็ตหงส์
  อี.บี.ไวท์ /งามพรรณ เวชชาชีวะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 4 ช.ม.48 นาที
 • D
  1858 ทางรัตติกาล ว.วินิจฉัยกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อัมพา สงวนหมู่ 8 ช.ม.47 นาที
 • D
  1859 โลกของเธอบิเบียน่า โคเช่
  หลุยส์ โอไลยโซล่า /สว่างวัน
  ไตรเจริญวิวัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  4 ช.ม.09 นาที
 • D 1860 คีตา ลาวุ มาลา
  คำจันทร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 12 ช.ม.43 นาที
 • D
  1861 เฉลย PC 103 จิตวิทยาทั่วไป ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม. 06 นาที
 • D
  1862 ควิดดิชในยุคต่าง ๆ เคนนิลเวอร์ที
  วิสป์/
  ผีเสื้อสมุทร ณ เกาะแก้วพิสดาร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม.01 นาที
 • D
  1863 เรือเชื่องช้าสู่เมืองจีน
  Haruki Murakami /
  สร้อยสุดา ณ ระนองและนพดล
  เวชสวัสดิ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม. 31 นาที
 • D
  1864 รวมคำเทศนาฟื้นฟูของ ดร.
  จอห์น ซง ศาสนาจารย์ ดร.ทีโมธี
  ถาว /
  วชิราวรรณ วรรณละเอียด
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 12 ช.ม.17 นาที
 • D
  1865 พิภพนิรันดร ตอนที่ 11 ศึกสองภพ
  เค.เอ.แอปเปิ้ลเกต /
  เอื้อนทิพย์
  พีระเสถียร ทัณฑสถานหญิงกลาง
  4 ช.ม. 58 นาที
 • D 1866 พิภพนิรันดร ตอนที่
  12 สู่นิรันดร
  (ตอนจบ) เค.เอ.แอปเปิ้ลเกต
  /
  เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 3 ช.ม. 35 นาที
 • D
  1867 หัวใจของกรรมฐาน : เปลี่ยนอารมณ์ร้าย
  ให้เป็นอารมณ์ดี
  พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ
  ฐิติธัมโม) ทัณฑสถานหญิงกลาง
  2 ช.ม 52 นาที
 • D 1868 ก้านบัวบอกลึกตื้นชลธาร
  สรียา วุฒิชาญ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  3 ช.ม. 40 นาที
 • D 1869 วาดไว้ในเนปาล
  พิษณุ ศุภนิมิตร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/
  ฐิติกร
  วีรวรรณ 7 ช.ม.09 นาที
 • D 1870 เรื่องเล่าขานตำนานวัดไทย
  เล่ม 2 พันธลักษณ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /คณกร เถรว่อง 2 ช.ม.48 นาที
 • D 1871 โทรัมตูบสี่ขาดวงตาของฉัน
  ซา ซุก ยอน /
  ผศ.อุไรวรรณ จิตเป็นธม
  คิม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 6 ช.ม.21 นาที
 • D
  1872 รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่
  60 เล่ม 3 เนติบัณฑิตยสภา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/กลุ่มอาสาสมัคร
  23 ช.ม.26 นาที
 • D 1873 โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ
  มูลนิธิโลกสีเขียว ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/ONE
  TO ONE 1 ช.ม.13 นาที
 • D 1874 อาทิตย์ลับฟ้าที่หลวงพระบาง
  วัธนา บุญยัง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อรกมล /รายการสวนอักษร 3 ช.ม.11
  นาที
 • D 1875 รถไฟชั้น 5 กานติ ณ ศรัทธา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ณรงค์ จันทร์ทอง /รายการสวนอักษร
  3 ช.ม. 14 นาที
 • D 1876 (1/4) ศึกรักแดนสนธยา
  เล่ม 1 หวงอี้ /น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 7 ช.ม.49 นาที
 • D 1876 (2/4) ศึกรักแดนสนธยา
  เล่ม 2 หวงอี้ /น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 7 ช.ม. 22 นาที
 • D 1876 (3/4) ศึกรักแดนสนธยา
  เล่ม 3 หวงอี้ /น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 7 ช.ม. 09 นาที
 • D 1876 (4/4) ศึกรักแดนสนธยา
  เล่ม 4 หวงอี้ / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 7 ช.ม. 23 นาที
 • D 1877 ครูเคล้า
  คชาฉัตร ครูของรัฐบุรุษ ถนอม
  ขุนเพ็ชร์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  7 ช.ม.11 นาที
 • D 1878 ปริศนา
  (จำนวน 2
  แผ่น) เนติบัณฑิตยสภา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ลลนา เกษมสันต์ ณ อยุธยา 23 ช.ม.26
  นาที
 • D 1879 รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง
  สมัยที่ 60 เล่ม 5
  (จำนวน 2 แผ่น)
  เนติบัณฑิตยสภา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 25 ช.ม. 14 นาที

 • D 1880 มารผยอง เล่ม 1-6
  (จำนวน 6 แผ่น)
  ว.ณ เมืองลุง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อรุณรัตน์ ภาวสุทธิ 42 ช.ม. 42 นาที

 • D 1881 สีของหมา จำลอง ฝั่งชลจิตร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ณรงค์ จันทร์ทอง (สวนอักษร)
  3 ช.ม. 01 นาที
 • D 1882 วารสารอินโดจีนศึกษา
  ฉบับวิกฤตการณ์ไฟใต้ รศ.ศรุติ
  สกุลรัตน์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  16 ช.ม.08 นาที
 • D 1883 รอยเท้าเล็ก ๆ
  ของเราเอง วินทร์ เลียววาริณ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาดา พิษฐานพร 2 ช.ม.48 นาที

 • D 1884 คนดีในวิถีประชาธิปไตย
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วีณา ภควงศ์ 1 ช.ม.34 นาที
 • D 1885 Dr.Pop anD
  The Series of Sion : The Guardian Rising ดร.ป๊อป ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/วรนุช
  ปานใจ
  14 ช.ม.19 นาที
 • D 1886 The Secret : เดอะซีเคร็ด
  รอนดา เบิร์น / จิระนันท์ พิตรปรีชา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/วรนุช
  ปานใจ 6 ช.ม.01 นาที
 • D 1887 พล นิกร กิมหงวน
  (ชุด 1) (มีจำนวน 8 ตอน) ป.อินทรปาลิต
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 11 ช.ม.34 นาที
 • D 1888 ตามหัวใจไปรัสเซีย
  Vanora Bennett /
  ศุภลักษณ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/อรกมล
  (สวนอักษร) 4 ช.ม. 02 นาที
 • D 1889 หายใจยาว
  อายุยืน นายแพทย์เทอดศักดิ์
  เดชคง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กฤติยา สินธุวราวรรณ (สวนอักษร)
  3 ช.ม. 15 นาที
 • D 1890 คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน
  สำนักงานคุ้มครอสิทธิ และช่วยเหลือ
  ทางกฎหมายแก่ประชาชน(สคช.)
  สำนักงานอัยการสูงสุด
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 36 นาที
 • D
  1891 Resident Evil Extinction ผีชีวะ 3 :
  สงครามล้างพันธุ์อำมหิต
  Keith R.A DeCandido /
  พีระ ทวีชัย ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ONE TO ONE 10 ช.ม.13 นาที
 • D 1892 ในรอยทราย อาริตา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะนิลิกานนท์ 18 ช.ม. 54 นาที
 • D
  1893 เต๋าแห่งสุขภาพ : ปาฏิหาริย์แห่งการฟังร่างกายอยู่เสมอ
  แอนดรู พาวเอ็ล/ ประชา หุตานุวัตรและสุรชัย
  ทรงถาวรทวี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กฤติยา สินธุวราวรรณ (สวนอักษร)
  5 ช.ม. 41 นาที
 • D 1894 ธรรมาค้าขึ้น
  ว.วชิรเมธี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ONE TO ONE 2 ช.ม.49 นาที
 • D 1895 เรือชีวิตเจ้าสัวเลือดมังกรตระกูลล่ำซำ
  ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /สุชาดา สนามชวด 12 ช.ม.03 นาที
 • D
  1896 ดาวเหนือ กุลธิดา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ONE TO ONE 14 ช.ม. 30 นาที
 • D 1897 จุมพิตมัจจุราช
  ไพโรจน์ ชาญชำนิ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะเกศทิพย์ 17 ช.ม.17 นาที
 • D 1898 ย่ำสวนป่า
  รัศมี เบื่อขุนทด ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ณรงค์ จันทร์ทอง(สวนอักษร)
  2 ช.ม.08 นาที
 • D 1899 อาหารต้านไมเกรน
  สิริวรรณ สุข ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กฤติยา สินธุวราวรรณ(สวนอักษร)
  1 ช.ม. 21 นาที
 • D 1900 คัมภีร์การใช้XMLฉบับสมบูรณ์
  (จำนวน
  3 แผ่น) เดวิด ฮันเตอร์ และคนอื่น
  ๆ /
  สุวัฒนา สุขสมจินตน์ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  57 ช.ม. 28 นาที

Offline

 

#10 27-07-2011 19:56:46

Webminster
Administrator
Registered: 18-07-2011
Posts: 144

Re: ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

ลำดับที่ 1901-2000:

 • "ลำดับที่"
  "ชื่อเรื่อง" "ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง"
  "ผู้ผลิต/ผู้อ่าน" "จำนวนแผ่น/จำนวนชั่วโมง"
 • D
  1901 พล นิกร กิมหงวน (ชุด 2 จำนวน
  8 ตอน)
  ป.อินทรปาลิต ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 20 ช.ม. 48 นาที
 • D
  1902 กำปั้นสะท้านภพ พงษ์ศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิม
  ธีรพัฒน์ อัครเศรณี ทัณฑสถานหญิงกลาง
  3 ช.ม.10 นาที
 • D 1903 เส้นทางเหล็ก
  พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
  นายกรัฐมนตรีคนที่
  24 วาสนา นาน่วม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บุษยา อุ้ยเจริญ (สวนอักษร)
  5 ช.ม. 24 นาที
 • D 1904 กินอย่างไรไม่ให้อ้วน
  อรวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กฤติยา สินธุวราวรรณ(สวนอักษร)
  1 ช.ม.31 นาที
 • D 1905 ด็อกเตอร์เจกิลกับมิสเตอร์ไฮด์
  John Grant / พัชรา เอี่ยมเจริญ ทัณฑสถานหญิงกลาง
  3 ช.ม.41 นาที
 • D 1906 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
  ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
  ฉบับที่ 4-5 (ฉบับรวม) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 8 ช.ม.36 นาที
 • D
  1907 เอกสารเกี่ยวกับพนักงานขาย
  - ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 1 ชั่วโมง
 • D
  1908 Heart of the world H. Rider Haggard ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 14 ช.ม.03 นาที
 • D 1909 ไฟลต์มรณะ
  Nelson Demille /
  เอกรินทร์ วิบูลย์ตั้งมั่น
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ดรุณี (สวนอักษร) 13 ช.ม.49 นาที
 • D
  1910 เร็วไม่ว่าช้าให้เป็น : ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตเนิบช้า
  Carl Honore /
  กรรณิการ์ พรมเสาร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 11 ช.ม.32 นาที
 • D
  1911 ชีวิตสำมะหาอันใด เรวัตร์
  พันธุ์พิพัฒน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ณรงค์ จันทร์ทอง(สวนอักษร)
  4 ช.ม. 58 นาที
 • D 1912 ธรรมะเดลิเวอรี่
  เล่ม 3 ธรรมะวัยทำงาน พระมหาสมปอง
  ตาลปุตโต ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/ฆฤณิน
  สังขดุลย์ 3 ช.ม.41 นาที
 • D 1913 ชนะ
  วีรชัย โกแวร์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อาสาสมัคร 1 ช.ม. 36 นาที
 • D 1914 วิธีสร้างบุญบารมี
  สมเด็จพระญาณสังวรฯ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 14 นาที
 • D
  1915 หนึ่งร้อยสัมผัสลับ AMY TAN /
  นรา
  สุภัคโรจน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อรัญญา อมรธาตรี 13 ช.ม.07 นาที
 • D
  1916 เข็นครกลงเขา คุณหญิงจำนงศรี
  หาญเจนลักษณ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม. 20 นาที
 • D
  1917 ประชุมอย่างมืออาชีพ เสน่ห์
  เดชะวงศ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 3 ช.ม.07 นาที
 • D
  1918 รู้ตื่น เบิกบานระหว่างวัน
  : คำสอนการอุทิศบุญให้ได้ผล
  :
  ธรรมไหลไปสู่ธรรม สุรวัฒน์
  เสรีวัฒนา และพระอาจารย์มิตะซูโอะ
  คเวสโก ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 2 ช.ม.23 นาที
 • D 1919 แสงแห่งธรรม
  จิตศรัทธา พุทธาสุภาพ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  จิณห์นิภา โตธรรม 2 ช.ม. 20 นาที
 • D
  1920 เฉลย MC 110 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช. ม. 56 นาที
 • D 1921 เฉลย MC 111 ทฤษฏีการสื่อสาร
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม.35 นาที
 • D
  1922 วารสารอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ฉบับ มาร์กซิสม์ ใ ศตวรรษที่
  21 บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร10 ช.ม.07 นาที
 • D
  1923 เลห์ : Fade Away ฮาร์ลาน โคเบน /
  อริณี
  เมธเศรษฐ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  11 ช.ม.22 นาที
 • D 1924 ตำรากับข้าวคาว-หวาน
  700 ชนิด วัชรีพันธ์ พิศนาคะ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 5 ช.ม. 27 นาที
 • D
  1925 เรื่องเล่าขานตำนานวัดไทย
  เล่ม 1 พันธลักษณ์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 32 นาที
 • D
  1926 เที่ยวกรุงเทพฯ เล่ม 1 พันธลักษณ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 29 นาที
 • D
  1927 เปิดประตูสู่แชงกรีลา กาญจนา
  หงษ์ทอง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ฐิติกร วีรวรรณ 4 ช.ม.16 นาที
 • D
  1928 ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว
  ทอม สแตยเดจ /
  คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/คณกร
  เถรว่อง 8 ช.ม. 44 นาที
 • D 1929 นักเล่านิทาน
  นิพันธ์พร เพ็งแก้ว ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อรกมล (สวนอักษร) 3 ช.ม. 06 นาที
 • D
  1930 รุกสยาม ในพระนามของงพระเจ้า
  (จำนวน 2 แผ่น) Morgan Sportes /กรรณิกา จรรย์แสง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/ฤทัยรัตน์
  สุขถาวร
 • D 1931 12 เมืองเล็กน่าฮันนีมูน
  พชร สมุทรวณิช
  และธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/กลุ่มอาสาสมัคร
  4 ช. ม. 09 นาที
 • D 1932 หลง : Deal Breaker ฮาร์ลาน
  โคเบน /อริณี เมธเศรษฐ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/อภิชาติ
  เศรณีวิจัยกิจการ 10 ช.ม. 53 นาที
 • D
  1933 เปิดโลกความจริง ยาใจ ยันตรกิจโกศล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/
  วรวัฒน์
  ม่วงมูลตรี 1 ช.ม. 17 นาที
 • D 1934 สมาคมกริฟฟินสีเทา

  ภาคการล้างแค้นของราชาแห่งเงา
  เดเร็ก เบนซ์ และ เจ.เอส.ลิวอิส/พร
  ธิตา ทัณฑสถานหญิงกลาง 13 ช.ม.
  16 นาที
 • D 1935 สมาคมกริฟฟินสีเทา
  ภาคหมาป่าดำผงาดกร้าว
  เดเร็ก เบนซ์ และ เจ.เอส.ลิวอิส/พร
  ธิตา ทัณฑสถานหญิงกลาง 9 ช.ม.
  37 นาที
 • D 1936 แว่วเสียงสวรรค์
  อาจารย์พร รัตนสุวรรณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อนุสร ตรีโสภา 6 ช.ม. 03 นาที
 • D 1937
  เหลี่ยมดาริกา ว.วินิจฉัยกุล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  เนตรอัมพร กฤษณปาณี 15 ช.ม. 30 นาที
 • D
  1938 เอาของเขามาเล่าใหม่ :
  รวมเรื่องสั้นให้แง่คิด
  อนุสร ตรีโสภา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อนุสร ตรีโสภา 1 ช.ม. 11 นาที
 • D 1939
  เพลงปลุกวิญญาณ Complicated ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ดรุณี หลำจันทร์ (สวนอักษร)
  7 ช.ม.21 นาที
 • D 1940 สรุป MC 110 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม.59 นาที
 • D
  1941 นักข่าวพันธุ์ใหม่ ปิรันย่า
  ทัณฑสถานหญิงกลาง 4 ช.ม.52 นาที
 • D
  1942 ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าฯ
  :
  ธรรมะกษัตริย์รัชกาลที่
  9 ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/
  บริษัท
  การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2 ช.ม.32
  นาที
 • D 1943 ปมปริศนา ภาพเขียนมรณะ
  เจฟฟรีย์ อาร์เชอร์ /
  โรจนา
  นาเจริญ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ดรุณี หล่ำจันทร์ (สวนอักษร)
  9 ช.ม.20 นาที
 • D 1944 ขุมข้อคิด ระเด่น
  ทักษณา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  6 ช.ม. 23 นาที
 • D 1945 มันสมอง พลตรี
  หลวงวิจิตรวาทการ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  บุญเลี้ยง หน่ายโคกสูง 6 ช.ม.
  11 นาที
 • D 1946 บ้านนี้ผีดุ ชุดที่
  5 ตอนคุ้งอาถรรพณ์, ผูกพันสยอง,
  เงาพิศวง,
  ย้อนเงาน้องใหม่ รายการบ้านนี้ผีดุ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/ภาณุ
  เนียมสมบุญ 54 นาที
 • D 1947 Harry Potter book3 The Prisoner
  of Ackaban J.K.Rowling ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  Random House Inc. 11 ช.ม.43 นาที
 • D 1948 แอนนา แอนด์
  เดอะคิง แอนนา ลีโอโนเวนส์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 12 ช.ม.22 นาที
 • D 1949 ธรรมดาถาม
  ธรรมะตอบ สุทธิคุณ กองทอง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ/รัชนี
  อุทยานันท์ 6 ช.ม.46 นาที
 • D 1950 จิ้งจอกภูเขาหิมะ
  กิมย้ง / น.นพรัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 10 ช.ม.34 นาที
 • D 1951 คลื่นลวง
  กิ่งฉัคร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วรนุช ปานใจ 12 ช.ม.15 นาที
 • D 1952 ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่
  อรุณรัตน์ วิเชียรและเดวิด
  เค.วัยอาจ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 16 ช.ม.43 นาที
 • D
  1953 50 นิทานไทย ธนากิต ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์
  จำกัด 2 ช.ม. 29 นาที
 • D 1954 ร้อยป่า
  (จำนวน 4 แผ่น) อรชร ? พันธุ์ บางกอก
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 62 ช.ม. 37 นาที
 • D 1955 สารคดีฉันรักกรุงเทพฯ

  ตอน สู่กรุงเทพฯ เมืองเก่า
  ประทุมพร วัชรเสถียร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อรกมล (สวนอักษร) 4 ช.ม. 35 นาที
 • D
  1956 ลิลิตหล้ากำสรวล กานติ ณ
  ศรัทธา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  กัญจน์ พลสงคราม 5 ช.ม. 26 นาที
 • D
  1957 มิติมหัศจรรย์ จุฑารัตน์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วาสนา กลีบเมฆ 13 ช.ม. 43 นาที
 • D
  1958 การวิเคราะห์นโยบาย
  (จำนวน
  2 แผ่น) จุมพล พนิมพานิช ทัณฑสถานหญิงกลาง
  23 ช.ม.29 นาที
 • D 1959 แบกเป้ไปดูบอลที่อังกฤษด้วยงบห้าหมื่นบาท
  ธีรพัฒน์ อัครเศรณี ทัณฑสถานหญิงกลาง
  8 ช.ม. 01 นาที
 • D 1960 เสือฝ้าย เพลิง
  ภูผา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  วราพร ไหลสกุล 2 ช.ม. 25 นาที
 • D
  1961 การปกครองท้องถิ่น : ว่าด้วยทฤษฏี
  แนวคิด
  และหลักการ รศ.ดร.โกวิทย์
  พวงงาม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 14 ช.ม. 02 นาที
 • D
  1962 การปกครองท้องถิ่นไทย รศ.ดร.โกวิทย์
  พวงงาม รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
  12 ช.ม.46 นาที
 • D 1963 นางสาวโต๊ะโตะ
  คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ /
  ผุสดี
  นาวาวิจิต ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  อัมพา สงวนหมู่ 11 ช.ม.33 นาที
 • D
  1964 เพียงเพื่อกำลังใจ วรกมล
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ธนาคารสแตนดาร์ต ชาร์เตอร์
  จำกัด 36 นาที
 • D 1965 เข็มทิศหัวใจ
  ศิริรัตน์ ณ พัทลุง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์
  จำกัด 2 ช.ม.11 นาที
 • D 1966 รัศมีจันทร์
  ลักษณวดี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  รายการวิทยุศึกษา 13 ช.ม.42 นาที
 • D
  1967 มรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตาย
  กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 16 ช.ม.48 นาที
 • D
  1968 ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ
  สุนทร ณ รังษี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 14 ช.ม.52 นาที
 • D
  1969 824 : เรื่องราวของแปดชีวิตในยี่สิบสี่ชั่วโมง
  งามพรรณ เวชชาชีวะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ศศิริน เปี่ยมพงศ์สานต์ 4
  ช.ม. 21 นาที
 • D 1970 พระธรรมเทศนา
  พระปราโมทย์ ปาโมชโช ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วิลาสิณี เกษน้อย 2 ช.ม.49 นาที
 • D
  1971 แว่วเสียงสาป สรวิทย์ ศรีอารยา
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  สุวรรณี ศรีขาว 3 ช.ม. 35 นาที
 • D
  1972 การเข้าถึงพระรัตนตรัย
  พระครูสีลวัฒนาภิรม ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /พัชรพร ไตรอังกูร 44 นาที
 • D
  1973 แด่เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต
  ฤทัย จงสฤษดิ์ และคณะ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
  49 นาที
 • D 1974 GooD Luck Alex Rovira, Fernando Trias de Bes /สุพัตรา พิษณุวงษ์
  และหนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์
  จำกัด 2 ชั่วโมง
 • D 1975 อกหักกับรักไม่เป็น
  อาริตา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะนิลิกานนท์ 19 ช.ม. 38 นาที
 • D
  1976 คมแฝก เสนีย์ บุษปะเกศ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 15 ช.ม.27 นาที
 • D 1977
  อาณาจักรภายใน เยเนวีฟ คอลฟีลด์
  /
  ทิพยา กิตติขจร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วาสนา กลีบเมฆ 10 ช.ม.16 นาที
 • D 1978
  ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล
  วศิน อินทสระ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อาสาสมัคร 8 ช.ม. 28 นาที
 • D 1979 Harry Potter book
  4 The Goblet of Fire J.K Rowling ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /Random House Inc. 20 ช.ม. 34 นาที
 • D 1980 คุยนอกสนาม
  สรยุทธ สุทัศนะจินดา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  รัตติยา ภูละออ 3 ช.ม. 15 นาที
 • D
  1981 คนมีเสน่ห์และศิลปะการฟังการพูด
  ระเด่น ทักษณา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /อภิชาติ เศรณีวิจัยกิจการ
  7 ช.ม. 36 นาที
 • D 1982 อย่าปล่อยให้เวลาขโมยความสำเร็จไปจากคุณ
  จิตต์ อินสว่าง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /เนตรอัมพร กฤษณปาณี 3 ช.ม. 38 นาที
 • D
  1983 รอบรู้เรื่องกระดูกพรุน
  ธวัช ประสาทฤทธา ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กฤติยา สินธุวรวรรณ(สวนอักษร)
  1 ช.ม. 31 นาที
 • D 1984 เรื่องร้าย ๆ ผู้ชายพันธุ์แสบ
  อรสม สุทธิสาคร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บุษยา อุ้ยเจริญ (สวนอักษร)
  3 ช.ม. 06 นาที
 • D 1985 มอร์ สุนัขนำทางจอมแก่น
  อิมะอิสึมิ โคสุเกะ /
  ซุ้มซาโบ้
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วันทนา ศรีทับทิม 2 ช.ม. 09 นาที
 • D
  1986 หลักสูตรอบรมวิชา ทฤษฏีศาสตร์การแพทย์แผนจีน
  สุรชัย ธรรมมิกสกุล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 15 นาที
 • D
  1987 The Key : เดอะคีย์ โจ ไวทาลี่ /พันโท
  อานันท์ ชินบุตร ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 6 ช.ม. 29 นาที
 • D 1988 คำสารภาพ
  บาปบริสุทธิ์ อรสม สุทธิสาคร
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /บุษยา อุ้ยเจริญ (สวนอักษร)
  6 ช.ม. 15 นาที
 • D 1989 เฉลย MC 410 มนุษยสัมพันธ์
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 09 นาที
 • D
  1990 ธรรมเทศนาเกี่ยวกับวันแม่
  ว. วชิรเมธี ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ว.วชิรเมธี 2 ช.ม. 05 นาที
 • D 1991 สารลับจากความตาย
  ทากุจิ แรนดี /
  น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /วรนุช ปานใจ 7 ช.ม. 33 นาที
 • D 1992 มาห์
  จุฑารัตน์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  คณะเกศทิพย์ 11 ช.ม. 17 นาที
 • D 1993 รักแล้วฆ่า
  เวิร์ดพลอยท์ พับลิชชิ่ง
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ดรุณี หลำจันทร์ (สวนอักษร)
  2 ช.ม. 17 นาที
 • D 1994 คดีจักรราศี นพดล
  เวชสวัสดิ์ : แปล ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  ดรุณี หลำจันทร์ (สวนอักษร)
  3 ช.ม.01 นาที
 • D 1995 เฉลย PA 312 การเมืองและระบบราชการ
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 4 ช.ม. 34 นาที
 • D
  1996 เฉลย PS 103 รัฐศาสตร์ทั่วไป  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
  ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 7 ช.ม. 14 นาที
 • D
  1997 สรุป MC 343 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 6 ช.ม. 34 นาที
 • D
  1998 สรุป MC 344 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
  ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /กลุ่มอาสาสมัคร 2 ช.ม. 30 นาที
 • D
  1999 รักแท้มีจริง ดังตฤณ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /
  รัชนี อุทยานันท์ 6 ช.ม. 37 นาที
 • D
  2000 ในท่ามกลางอารยธรรมผุกร่อน
  พจนา จันทรสันติ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
  /ณรงค์ จันทร์ทอง (สวนอักษร)
  3 ช.ม. 51 นาที

Offline

 
 • Index
 •  » Books shelf
 •  » ทะเบียนหนังสือเสียง Daisy-Ncc Only (2)

Board footer

Powered by PunBB
© 2021 AudioBook2Share